Coronavirus and renting rights

Skip listen and sharing tools

ویروس کرونا (کوید-19) و حقوق شما

ورقه معلوماتی

نومبر 2020

قوانین جدید کرایه نشینان ایرا که از سبب ویروس کرونا (کوید-19) نمی توانند کرایه منزل خود را بپردازند و در معرض اخراج شدن قرار دارند، کمک می کند.

این قوانین سر از تاریخ 29 مارچ 2020 شامل حال هر کرایه نشین یا کرایه نشین فرعی در اکثر خانه ها می باشد. اگر یک اطلاعیه تخلیه منزل را طی این تاریخ دریافت کرده اید، مدار اعتبار نمی باشد.

صاحب خانه می تواند تحت شرایط محدودی نزد دیوان اداری و ملکی ویکتوریا (VCAT) تقاضای اخراج شما را از منزل ارائه دهد، بشمول اینکه اگر شما به منزل خسارت وارده کرده باشید یا منزل را برای مقاصد جنایی استفاده کنید، یا شما بدون داشتن مشکلات مالی بخواهید که از پرداخت کرایه خوددرای کنید و یا اگر خود صاحب خانه بخواهد که به آن منزل نقل مکان نماید.

1. اگر نتوانم کرایه ام را بپردازم، چکار باید بکنم؟

معلوماتی را جمع آوری کنید که بتواند شما را در قسمت مذاکره کردن با صاحب خانه کمک کند.

شما باید بدانید که:

  • عاید کار تان و هرگونه مساعدت مالی دولتی ایکه می گیرید چقدر خواهد بود، و این عاید برای چه مدتی ادامه خواهد داشت.
  • آیا شما مستحق دریافت مساعدت مالی امداد کرایه از دولت هستید؟
  • چقدر پول پس انداز دارید
  • مصارف مهم تان -- بطور مثال: غذا، لباس، مصارف طبی، بل ها، یا مصارف موتر.

واضعاً اظهار بدارید که توان پرداخت چه مبلغی را برای کرایه دارید. پرداخت بیشتر از %30 عاید تان برای کرایه بسیار بلند است.

بعد از آماده گیری، با صاحب خانه یا رهنمای معاملات تان تماس بگیرید و از ایشان تقاضای کاهش کرایه را نمائید.

برای دیدن نمونه های مکتوب تقاضای کاهش کرایه، به ویب سایت Tenants Victoria مراجعه کنید.

برای نوشتن یک مکتوب کاهش کرایه مطابق حالات تان، به ویب سایت Justice Connect’s Dear Landlord tool مراجعه کنید.

2. چطور می توانم راجع به کاهش کرایه مذاکره نمایم؟

اسنادی را آماده کنید که صاحب خانه بتواند درخواست شما را بفهمد -- بطور مثال: یک مکتوب بیکار شدن از کار یا فورمه درخواست مساعدت مالی از سنترلنک.

موقف صاحب خانه تانرا نیز درک کنید. یا پیشنهاد کرایه صاحب خانه تانرا قبول کنید و یا یک پیشنهاد مناسب خود را برایش ارائه دهید.

این موافقتنامه صرف در مورد کرایه منزل است، تمام حقوق دیگرتان هنوز هم مطابق قرارداد کرایه نافذ اند.

این موافقتنامه باید حاوی نکات ذیل باشد:

  • نام کرایه نشین
  • نام صاحب خانه
  • آدرس منزل
  • مبلغ کرایه عادی
  • مبلغ کرایه جدید متوافقه
  • تاریخ ختم موافقتنامه

اگر یک فورمه چاپی برای موافقتنامه ندارید، می توانید از Temporary rent reduction agreement (Word, 28KB) (موافقتنامه کاهش مؤقت کرایه) ما استفاده کنید.

بعد از به موافقت رسیدن، آنرا نزد ما ثبت کنید.

3. اگر به موافقت نرسیم، چه اتفاق می افتد؟

اگر به موافقت نرسید، بروزهای دوشنبه الی جمعه بین ساعات 9 صبح الی 5 عصر برای ما به شماره 81 81 55 1300 زنگ بزنید به استثنای رخصتی های عامه). اگر به یک زبان دیگر بغیر از انگلیسی صحبت می کنید، به خدمات ترجمانی شفاهی و تحریری به شماره 450 131 زنگ بزنید. از ایشان بخواهید که شما را با اداره امور مستهلیکن ویکتوریا (Consumer Affairs Victoria) وصل کنند.

ما کمک می کنیم تا شما و صاحب خانه باهم جورآمد نمائید. ما با استفاده از معلوماتی که شما ارائه کرده اید کوشش می کنیم یک راه حلی را پیدا کنیم که برای هردوجانب مناسب باشد.