Cuŋku mi juri duel

Skip listen and sharing tools

Mi tuoki jur

Ɛŋot käni duel ni tok kɛ jur, ruacɛ kä bia min cia lat gɔrpiny amäni yiöw tin bi yuɔrpiny a käni we duel yiɛnɛ gua̱n duel.

 • Jur duel ɛ mi ca mat ɛ jin yiɛnɛ guan duel. Nyothɛ pek in ci yorping, cetkɛ yiöw duel, yiöw tin la col kɛ mi ci jiäk, nin ciɛŋ kä du duel, ɛ jur duel in mith, ɛŋu mi bi la̱t kiɛ ci bi la̱t mi ci we cieŋ, kɛnɛ ŋut tin bi ŋa̱c.
 • Gorɛ ɛn ɣö bi ŋɔak dial ŋäc kɛ kui jurkä duel ɛ ŋot kän i wargak jurkä duel ni thany.
 • Käni luɔt ni gua̱n duel kiɛ ji muktäpkä.
 • Ni ciaŋ, ji dueli la kɛn yiöw cutkä a thiëëc kɛ dhiam. Kɛ ɣö mi kän i duel tit agɔa, cet kɛ ɣö mi ciɛ ya̱r, kiɛ te kɛ yiöw ti kän i yorpiny kä jiɛn i cieŋ. Bi gua̱n duel pek mi tɔt ka̱n kiɛ kɛn yiöw cutkä dial.
 • Mi ci gua̱n duel yiöw cutkä ka̱n, jɛn bɛ̱:
 • Ruac ni kɛ nɛy tin te kɛ lua̱ŋ kä luäk ji cëëŋ ni kɛ yiöw (Residential Tenancies Bond Authority) kɛ kɔr nini da̱ŋ 15 mi thiɛlɛ mi nyoth ɣö ci yiöw cutkä yorpiny rɛy wargakä min ca ja̱k ji.
 • Wargak cutkä yiöwni ɛ mi bum bum – cu jɛ bath. Mi ci jur duel thuɔk ba gör kɛ ɣö de ji ka̱m yiöw ku mi thiɛlɛ mi ci jiäk rɛy duel.
 • Gua̱n duel kiɛ ji muktäpkä ba ji ka̱m wargak ni da̱ŋ rew ti bi thany kɛ ta̱ duel ɛŋot kän i ɣöth duel. Guic duel mi thiɛlɛ mi ci jiäk thin, mi te kɛ mi ci jiäk läri jɛ gua̱n duel kiɛ ji muktäpkä cet kɛ mi ci kal pini da̱k, kiɛ mi ci karaba jiäk. Guic duel kä gɔr mɛ ci jiäk puɔny duelɔ, mi te kɛ mi ci tiath, mi tek kɛ biɛ̱ɛ̱l puɔny duel, kiɛ mi te kɛ mi ci tiath. Jin bä, nyoth mɛ ci we kɛl kɛ tin ca gɔrpiny ɛ gua̱n duel kɛnɛ ji muktäpkä mɔ rey wargakä min ca ka̱m ji.
 • Luc ni wargak kɛl mi ci thany jɔk gua̱n duel kiɛ ji muktäpkä kɛ kɔr nini da̱ŋ diɔk ɛ kän i ɣöth duel.
 • Tit wargak in nyoth ta̱ duel. Dɔŋ de gör mi ci thuɔk kɛ jur duel, mi te kɛ mi gua̱c kä ɣö ɛ ŋa bi yiëëc duel yuɔrpinyɔ, mi ci jiäk rialika, kiɛ cut ŋɔaani ti ci bath.
 • Cɔl piw, karaba, ga̱th (gas) kɛnɛ muktäp tɛlɛpɔni ti dhɔki ɛn ɣö bi te thin kɛ gua̱th in ɣööth kɛ ji cieŋ. Jɛn ɛ la̱t du kɛ liw ɛn ɣö bi muktäp ni dial titi cop kä bi yiöw yorpiny.

Kɛ gua̱th in cieŋ kɛ ji ceŋ

Ti cuɔŋ kɛnɛ lua̱ŋ mi juri duel

 • Bi yiöw duel yorpiny kɛ guath in gör kɛkɛ, kä ba ji moc wargak mi nyoth ɣö ci yiöw yorpiny.
 • Ciɛŋ duel agɔa. Mi ciɛ jɛn, kiɛ mi ci duel ya̱r ca ji de ka̱m yiöw cutkä kɛn dial mi we jur duel thuɔk.
 • Cu te kɛ mi rialikä kiɛ mi tääthi duel, kiɛ moci duel kɛ bil mi dɔŋ ɛ ka̱n lar ɛ gua̱n duel.
 • Luth ni mal ji thiëëk ka du kɛnɛ tɛ̱̱̈ɛ̱̱̈ diɛ̱n, kä ɛ nɛmɛ la̱t kɛ ɛ ja̱a̱l ku bä.
 • Gua̱n duel kiɛ ji muktäpkä te kɛ cuɔŋ kɛ ɣö bi kɛ ben ceŋ, duŋ dɛ ɣö de wargak gɔr ji kɛ nhiam kɛ kɔr nini da̱ŋ rɛw ɛ ŋot ken kɛ ni ben, kä ba ji la̱r lot kä min be kɛkɛ dhɔru. Te ti de ben kɛ gua̱n ceŋ dhɔru ca kɛ gɔr kä wargak in ruac kɛ guil gua̱n ceŋ dhɔru (landlord or owner entry to property). De kɛ we ceŋ kɛ cäŋ kɛnɛ thak mi ca rialikä kɛ kɔr nini da̱ŋ ba̱rɔw kɛ kɔr kä mi ci kɛn rö liŋ.
 • Läri gua̱n duel kiɛ ji muktäpkä mɛ gör ɣö de la̱t duelɔ.

Lät ni duɔr kä kɛ pɛ̱̱̈th

 • Cɔl gua̱n ceŋ kiɛ ji muktäpkä mi te kɛ duɔr mi gör la̱t kɛ pɛ̱̱̈th kä ŋɔak tin de duel ya̱r a ba jakä gua̱th ciɛŋ kä mi jiäk cet kɛ ɣö mi ci gua̱th pini kalɛ jiäk, mi ci karaba kɛnɛ min jak duel kä leth jiäk, ci gua̱th pini jiäk, löny wicduel, löny ga̱th (gas) piny kiɛ ci gua̱th coni jiäk. Bi kɛn dial jek kä wargak in nyoth la̱t ŋɔaani kɛ pɛ̱̱̈th (urgent repairs page).
 • Bi gua̱n cieŋ kɛnɛ ji muktäpkä ji mal loc kɛ pɛ̱̱̈th kɛ ɣö de duɔr mi ci jiäk mal la̱t kɛ pɛ̱̱̈th.
 • Mi ka̱n ji mal loc ɛ gua̱n cieŋ kɛnɛ ji muktäpkä kɛ pɛ̱̱̈th, deri nɛy tin de duɔr la̱t cɔl kɛ ɣö bi kɛ duɔr ben la̱t kɛ pek yiöwn ti cop $1800. Rɔm wargak ni dial kɛnɛ ta̱ e ci kɛ cɔl kɛ jɛ i de duɔr ben la̱t kɛ jɛ.
 • Kɛ kɔrɛ, deri wargak in ca lät duɔr ka̱m ji muktäpkä kɛnɛ gua̱n duel kɛ ɣö de ji loc yiöw ti ca lät duɔr. Kɛ kɔr nini da̱ŋ 14 ba yiöw ku yorpiny ɛ tɛmɛ ni kɛ cäŋ e läri kɛ lär kɛ jɛ wargak ni la̱t kɛnɛ tin ca la̱t (forms and publication page).
 • Mi ci la̱t mi gör lätni kɛ pɛ̱̱̈th yiöw kɛ luäŋ kɛ yorpiny cet kɛ yiöw ti bäl $1800, mi ci gua̱n ceŋ yoriɛn piny lök, läri jɛ muktäp Consumer Affairs Victoria.

Tin ci la̱t gör kɛ pɛ̱̱̈th

 • Gɔri gua̱n cieŋ wargak kiɛ ji muktäpka mi thiɛlɛ mi gör la̱t kɛ pɛ̱̱̈th. Deri wargak gɔr, kiɛ kɛ rɛy intɛrnɛt kä, kiɛ kɛ wargak ni la̱t kɛnɛ tin ca la̱t (forms and publication page).
 • Tɔw thurɛ wargak ni titi, amäni riat ti ci ja̱k kɛ rɛy tɛlɛpɔnkä, amäni wargaka ni tin kɔŋ. Kɛ ɣö mi cɛ te kɛ riɛk, kiɛ cɛ te kɛ mi ci gua̱c deri tin dial tin ci la̱t kä ci thieec nyoth.
 • Yɔt ni ji Consumer Affairs Victoria i kä mi kän gua̱n cieŋ kiɛ ji muktäpkä duɔr rialikä kɛ kɔr nin da̱ŋ 14 tin ci kɛ la̱r lär kɛ jɛ.

Mi ci pek ciɛŋ kä du thuɔk duel

Mi göri ɣö bi jiɛn cieŋ, bi gua̱n cieŋ dhil la̱r lär ɛ ŋot gua̱th jiɛn kä du ceŋ, kä bi ceŋ ba̱nypiny agɔa.

 • Gɔri wargak gua̱n cieŋ kiɛ ji muktäpkä mi göri ɣö bi jiɛn ceŋ.
 • Thieec ji Consumer Affairs Victoria mi göri gäc kɛ pek nini tin de gua̱n ceŋ la̱r lär kɛ jɛ. Nɛmɛ la tek kɛ däk kue tekä duɔr in ci tuɔk.
 • Latɛ ta̱ in ba loc yiöw cutkä jɔk yiɛnɛ gua̱n ceŋ kiɛ ji muktäpkä.
 • Thiäŋ wargak cutkä yiöwni, kä loc ni jɛ kä nɛy tin te lua̱ŋ kɛ luäk ji ceŋni kɛ yiöw (Residential Tenancies Bond Authority). Wargak ɛmɛ bi dhil thany thin yiɛnɛ gua̱n ceŋ kiɛ ji muktäpkä.
 • Cu wargak cutkä yiöwni thany mi ken yiɛn mat kä pek yiowni ti gör kɛ ɛ gua̱n ceŋ kiɛ ji muktäpkä. Yɔt ni ji Consumer Affairs Victoria i kä kɛ ɣö de ji luäk kɛ ca̱r.
 • Cu wargak mi lar jɛ thiɛlɛ yiöw ti ba ka̱m ji met thany.
 • Yori yiöw ti ŋot jɔr piny.
 • Riali duel i kä agɔa, kä naŋ nyin ku dial kɛ ji kɛl.
 • Rɔm wargak ni tin nyoth ta̱ duel kɛ ɣö dɔŋ te mi de gua̱c kam kä dun.
 • Bäny ni luɔtni ceŋ in wi thin kɛnɛ tɛlɛpɔn du gua̱n ceŋ kiɛ ji muktäpkä.

Tin bum ti bi tit

 • Cu duɔr thany ɛ ni mi ciɛ ŋa̱c i ɛ ŋu lotɛ mɔ.
 • Cu wargak baŋ met thany, cäŋ jɔc ɛ la duŋ kumɛ.
 • Tɔŋ thurɛ duɔr kä mi ci thany.
 • Ɛ ji la ka̱m kɛ wargak ni ciaŋ mi ci yiöw yorpiny.
 • Tɔw wargak ni cutkä yiöw ni kɛnɛ wargak ni tin kɔŋ tin ci ŋɔak la̱t kɛ kɛ gua̱th mi gɔa.
 • Thieec ni kɛ luäk ka Consumer Affairs Victoria mi ti kɛ riɛk kɛ jur duel kiɛ ti kɛ thiec.