Coronavirus and renting rights

Skip listen and sharing tools

Coronavirus (COVID-19) và những quyền hạn của quý vị

Tờ thông tin

Tháng 11 năm 2020

Những luật mới sẽ giúp cho người thuê nhà đang có nguy cơ bị đuổi nếu họ không thể trả tiền thuê vì coronavirus (COVID-19).

Luật mới được áp dụng từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 cho người đứng tên thuê hoặc người thuê lại đối với hầu hết các bất động sản. Nếu quý vị nhận được Thông báo Yêu cầu Dọn ra kể từ ngày này, thì Thông báo này không có hiệu lực.

Chủ nhà có thể nộp đơn lên Tòa án Dân sự và Hành chánh Victoria (Victorian Civil and Administrative Tribunal, viết tắt là VCAT) để đuổi quý vị vì những lý do hạn chế, bao gồm lý do quý vị làm hư hại hoặc sử dụng bất động sản cho hoạt động tội phạm, quý vị không trả tiền thuê dù có khả năng trả mà không gặp khó khăn tài chánh, hoặc nếu người chủ muốn dọn về ở lại.

1. Tôi nên làm gì nếu không thể trả tiền thuê nhà?

Chuẩn bị thông tin giúp cho việc thương lượng với chủ nhà.

Quý vị cần biết:

  • thu nhập từ việc làm và trợ giúp của chính phủ là bao nhiêu, và liệu thu nhập này sẽ kéo dài được bao lâu?
  • liệu quý vị hội đủ điều kiện nhận khoản cứu giúp thuê nhà của Chính phủ không
  • khoản tiết kiệm quý vị có
  • các chi phí quan trọng - ví dụ như, thực phẩm, quần áo, nhu cầu y tế, hóa đơn, hoặc chi phí cho xe cộ.

biết rõ khả năng mình có thể trả tiền thuê là bao nhiêu Trả tiền thuê hơn 30% thu nhập của quý vị là quá nhiều

Khi chuẩn bị xong, quý vị hãy liên lạc với người chủ hoặc người quản lý bất động sản để yêu cầu giảm tiền thuê.

Để có các mẫu thư xin giảm tiền thuê, hãy vào Tenants Victoria.

Muốn thảo lá thư dựa vào tình cảnh của quý vị, hãy sử dụng công cụ Dear Landlord của Justice Connect.

2. Làm sao tôi thương lượng xin giảm tiền thuê nhà?

Cung cấp bằng chứng giúp chủ nhà hiểu được yêu cầu của quý vị - ví dụ như, thư cho nghỉ việc hoặc đơn xin tiền Centrelink.

Quý vị cũng nên xem xét hoàn cảnh của chủ nhà. Hoặc đồng ý với tiền thuê chủ nhà đề nghị hoặc quý vị hãy đưa ra khoản tiền thuê hợp lý.

Bản thỏa thuận này chỉ liên quan đến tiền thuê nhà, quý vị vẫn có nhiều quyền hạn khác theo hợp đồng thuê.

Bản thỏa thuận này phải bao gồm:

  • họ tên người thuê
  • họ tên người chủ
  • địa chỉ nhà
  • số tiền thuê bình thường
  • số tiền thuê mới đã thỏa thuận
  • ngày thỏa thuận hết hạn.

Nếu không có bản thỏa thuận mẫu, quý vị có thể sử dụng bản thỏa thuận giảm tiền thuê Tạm thời của chúng tôi (Word, 28KB).

Khi đã đạt được thỏa thuận, quý vị hãy đăng ký với chúng tôi.

3. Nếu chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận thì sao?

Nếu không thể đạt được thỏa thuận, quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số 1300 55 81 81 từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ Hai đến Thứ Sáu (ngoại trừ ngày lễ). Nếu quý vị nói ngôn ngữ khác tiếng Anh, hãy liên lạc Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (National Translating & Interpreting Service) qua số 131 450. Nhờ kết nối quý vị với Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria (Consumer Affairs Victoria).

Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị và chủ nhà hầu giúp đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý vị cung cấp để tìm ra giải pháp công bằng cho mọi người.