Coronavirus and renting rights

Skip listen and sharing tools

Coronavirus (COVID-19) và các quyền hạn của quý vị

Tờ thông tin

Tháng 5 năm 2020

Luật mới sẽ giúp người thuê nhà nào sẽ bị đuổi nhà nếu không thể trả tiền thuê nhà vì coronavirus (COVID-19).

Luật này có hiệu lực trong sáu tháng kể từ ngày 29 tháng 3 năm 2020 đối với bất kỳ người thuê nhà hoặc người thuê nhà phụ trong hầu hết các bất động sản. Nếu đã nhận được Thông báo Dọn ra (Notice to Vacate) từ ngày này, giấy thông báo đó sẽ không có hiệu lực.

Chủ nhà có thể nộp đơn lên Victorian Civil and Administrative Tribunal (VCAT) để đuổi nhà quý vị vì một ít lý do bao gồm nếu quý vị làm hư hại hoặc sử dụng bất động sản cho các hoạt động phi pháp hoặc nếu chủ nhà muốn dọn vào.

1. Tôi nên làm gì nếu không thể trả tiền thuê nhà?

Chuẩn bị thông tin để giúp quý vị thương thảo với chủ nhà.

Quý vị cần biết rằng:

  • Quý vị sẽ thu nhập được bao nhiêu từ việc làm và bất kỳ khoản trợ cấp nào của chính phủ, và khoản thu nhập này sẽ kéo dài bao lâu.
  • Quý vị có hội đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp tiền thuê nhà (rent relief grant) hay không.
  • Quý vị có bao nhiêu tiền tiết kiệm.
  • Các khoản chi tiêu quan trọng của quý vị - ví dụ, thực phẩm, quần áo, nhu cầu y tế, hóa đơn hoặc chi phí xe cộ.

Hãy rõ ràng về số tiền thuê nhà quý vị có thể trả. Trả tiền thuê nhà nhiều hơn 30 phần trăm thu nhập của quý vị là quá nhiều.

Khi đã chuẩn bị xong, liên lạc với chủ nhà hoặc đại lý địa ốc để yêu cầu họ giảm tiền thuê nhà.

Tenants Victoria có ví dụ lá thư xin giảm tiền thuê gửi cho đại lý bất động sản.

2. Tôi thương lượng giảm tiền thuê nhà như thế nào?

Cung cấp bằng chứng để giúp chủ nhà hiểu yêu cầu của quý vị - ví dụ như lá thư cho nghỉ làm hoặc đơn xin lãnh trợ cấp Centrelink.

Quý vị cũng cần cân nhắc tình hình của chủ nhà. Hoặc đồng ý với tiền thuê nhà do chủ nhà đề nghị hoặc đưa ra đề nghị hợp lý.

Bản thỏa thuận này chỉ là về tiền thuê nhà, quý vị vẫn có tất cả các quyền hạn khác theo hợp đồng thuê nhà của mình.

Bản thỏa thuận phải có:

  • Tên người thuê nhà
  • Tên chủ nhà
  • Địa chỉ bất động sản
  • Số tiền thuê nhà thường lệ
  • Số tiền thuê nhà đã thỏa thuận mới
  • Ngày thỏa thuận hết hạn.

Nếu không có mẫu bản thỏa thuận, quý vị có thể sử dụng Bản thỏa thuận giảm tiền thuê nhà tạm thời Temporary rent reduction agreement (Word, 28KB) của chúng tôi.

Khi đã đạt được thỏa thuận, quý vị hãy đăng ký bản thỏa thuận này với chúng tôi (register it with us).

3. Nếu hai bên không thể đồng ý với nhau thì sao?

Nếu không thể đồng ý với nhau, quý vị hãy gọi cho chúng tôi qua số 131 450 trong thời gian từ 9 giờ sáng – 5 giờ chiều, Thứ Hai – Thứ Sáu (trừ ngày lễ) và xin thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị.

Chúng tôi sẽ làm việc với quý vị và chủ nhà để giúp đạt được thỏa thuận. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin do quý vị cung cấp để tìm giải pháp công bằng cho tất cả mọi người.