Your renting rights and responsibilities - Assyrian

Skip listen and sharing tools

ܩܢܘܼܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܚܕܬ̈ܐ

ܡܘܼܕܝܼ ܫܚܠܘܼܦܐ ܝܠܹܗ؟

ܩܢܘܼܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܚܕܬ̈ܐ ܒܐܬܝܐ ܝܢܐ ܠܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܣܝܼܩܘܡܐ ܕ29 ܒܐܕܪ 2021، ܠܡܒܪܘܼܝܐ ܚܕ ܛܟܼܣܐ ܡܬܩܒܠܢܐ ܘܣܲܠܵܡܲܬ ܩܐ ܕܘܩܢ̈ܐ ܘܡܩܪ̈ܘܢܐ ܕܐܓܪܐ.

ܥܠܠ ܡܢ 130 ܡܲܕܪ̈ܙܝܬܐ ܒܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܼܩܪܒܼܹܐ. ܡܨܝܼܬܘܼܢ ܡܟ̰ܚܝܼܬܘܼܢ ܠܗܝ ܠܝܼܣܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܘܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܫ ܙܘܕܐ ܥܠ www.consumer.vic.gov.au/assyrianrenting

ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܚܠܦ̈ܐ ܡܬܒܼܝܼ ܐܢܝܼ ܡܬܛܠܒܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܫ ܒܤܘܼܪ̈ܐ ܩܐ ܡܘܼܠܟܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܓܘ ܩܢܘܼܢܐ. ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܐܝܟܼ ܡܝܐ ܫܚܝܼܢܹܐ ܘܩܪܝܼܪܹܐ ܕܟܐ ܦܠܚܝܼ، ܦܸܪܢܵܐ، ܡܒܲܫܠܵܢܬܵܐ، ܒܵܠܘܼܥܵܐ ܘܚܕ ܡܲܫܚܸܢܲܢܬܵܐ ܦܝܫܢܬܐ.

ܩܡܘܼܕܝܼ ܘܕܐܟܼܝܼ ܒܢܝ ܦ̰ܟܬܘܿܪܝܐ ܒܕ ܫܩܠܝܼ ܝܘܼܬܪܢܐ ܡܢ ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܚܠܦ̈ܐ؟

ܒܫ ܙܘܕܐ ܡܢ ܚܕ ܟܠ ܐܪܒܥܐ ܓܢܬ̈ܐ ܟܐ ܕܘܩܝܼ ܐܓܪܐ ܓܘ ܦ̰ܟܬܘܿܪܝܐ. ܐܲܢܹܐ ܩܢܘܼܢ̈ܐ ܚܕܬܹܐ ܒܕ ܝܗܒܼܝܼ ܠܗܘܼܢ ܚܲܡܹܝܬܵܐ ܚܕܬܐ، ܘܡܬܡܨܝܢܝܼܬܐ ܕܥܒܼܕܬܐ ܕܫܘܼܚܠܦ̈ܐ ܦܫܝܼܛܹܐ ܕܠܐ ܛܠܒܬܐ ܕܦܣܣܐ، ܒܘܼܕ ܐܗܐ ܡܨܝܼ ܕܗܘܝܠܗܘܼܢ ܚܕܐ ܒܝܬܐ ܘܪܓܼܫܝܼ ܐܝܟܼ ܕܐܢ ܕܓܢܝܗܝ ܝܠܹܗ.

ܡܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܒܕ ܫܩܠܝܼ ܝܘܼܬܪܢܐ ܡܢ ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܚܠܦ̈ܐ ܐܢܝܼ ܕܥܒܼܕܝܼ ܠܵܗ ܨܦܝܼܬܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܗܿ ܡܬܛܠܒܢܬܐ ܡܢ ܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ، ܘܚܲܕܲܬܵܐ ܕܟܠܚܕ ܐܠܝܼܨܘܼܝܬ̈ܐ ܠܦܘܼܬ ܠܗܘܝܐ ܗܣܢܝܘܼܬܐ ܩܐ ܦܪܡܘܝܐ، ܘܒܓ̰ܠܕܘܼܬܐ ܠܥܒܼܕܐ ܐܢ ܐܝܼܬ ܬܵܡܵܐ ܚܕ ܩܛܪܐ. ܐܗܐ ܒܕ ܝܗܒܼܐ ܡܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܦܫܝܼܛܘܼܬܐ ܕܚܝܢܘܼܝܬ̈ܐ ܥܡ ܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܘܒܫ ܪܒܐ ܒܵܘܵܪܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܠܟܢܝܗܝ ܒܕ ܗܵܘܹܐ ܚܘܼܡܝܐ.

ܗܘܟܡܐ ܕܦ̰ܟܬܘܿܪܝܐ ܒܦܠܚܐ ܝܠܹܗ ܥܡ ܕܘܩܢ̈ܐ ܘܡܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܠܚܬܘܼܬܐ ܚܕ ܢܘܼܩܠܐ ܪܲܗܲܬ ܩܐ ܩܢܘܼܢ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ.

ܡܕܪ̈ܙܝܬܐ ܚܙܝܹܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܢܐ:

 • ܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܐ̄ܚܪܢܐ ܠܐ ܦܝܫܝܼ ܦܘܼܠܛܐ ܕܠܐ ܥܠܬܐ – ܚܕܐ ܥܠܬܐ ܪܘܼܫܡܝܬܐ ܡܬܛܠܒܢܬܐ ܝܠܗܿ، ܒܚܒܼܫܐ: ܚܕܐ ܙܒܢܬܐ، ܫܘܼܚܠܦܐ ܕܡܦܠܚܬܐ، ܝܢ ܐܢ ܡܵܪܵܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ ܒܕܝܪܐ ܝܠܹܗ ܠܚܝܝܐ ܓܘܘܼܗܝ.
 • ܚܕܐ ܡܕܥܬܐ ܪܘܝܼܟܼܬܐ ܕܛܪ̈ܣܝܬܐ ܡܠܝܙܢ̈ܐ، ܐܢܝܼ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܢܐ ܚܠܛ̈ܐ ܚܝܠܢܹܐ ܐܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܼܢ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܥܠ ܣܠܡܬܘܼܬܐ ܘܡܦܠܚܬܐ ܕܡܘܼܠܟܢܐ.
 • ܐܓܪܐ ܡܵܨܹܐ ܕܦܐܫ ܡܘܼܙܝܕܐ ܚܕ ܓܗ̈ܐ ܓܘ ܫܢ̄ܬܐ.
 • ܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܡܨܝܼ ܥܒܼܕܝܼ ܫܘܼܚܠܦ̈ܐ ܦܫܝܼܛ̈ܐ ܕܠܐ ܛܠܒܬܐ ܕܦܣܣܐ، ܐܝܟܼ ܡܬܒܼܬܐ ܕ ܗܲܓ̰ܬ̈ܐ ܕܣܠܡܬܘܼܬܐ ܕܫܒܼܪ̈ܐ ܝܢ ܫܚܠܦܬܐ ܕܦܪ̈ܕܐ.
 • ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܣܣܐ ܩܐ ܫܘܼܚܠܦ̄ܐ ܐ̄ܚܪܹܢܹܐ ܐܢܝܼ ܕܡܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܠܐ ܡܨܝܼ ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܠܐ ܩܒܠܝܼ ܠܗܘܼܢ، ܒܚܒܼܫܐ ܥܠ ܝܗܒܼܠܬܐ ܕܦܣܣܐ ܩܐ ܙܪܘܼܥܬܐ ܕܝܪ̈ܩܐ ܝܢ ܓܢܬܐ ܕܓܠܠ̈ܐ، ܨܘܹܝܬܐ، ܡܕܪܙܬܐ ܕܬܪ̈ܥܢܐ ܘܡܬܒܼܬܐ ܕܪ̈ܝܼܙܐ ܕܫܝܢܘܼܬܐ ܘܦ̰ܠܵܝܣܟܪܝܼܢ ܥܠ ܚܪ̈ܓ̰ܝܬܐ ܕܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܕܓܢܝܗܝ.
 • ܡܬܩܒܠܢܘܼܝܬ̈ܐ ܐܢܝܼ ܕܒܫ ܒܣܘܼܪܐ ܕܚܬܘܼܬܐ ܝܢܐ ܩܐ ܕܡܘܼܠܟܢ̈ܐ ܕܘܝܼܩܹܐ ܒܐܓܪܐ ܡܛܝܼ ܥܠ ܡܬܩܒܠܢܘܼܝܬ̈ܐ ܐܸܣܝܹܐ ܕܕܟܼܝܘܼܬܐ، ܫܝܢܘܼܬܐ ܘܕܝܼܠܢܝܘܼܬܐ. ܐܲܢܹܐ ܝܢܐ ܐܢܝܼ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܕܪܒܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐܢܢܩܐܝܼܬ ܟܐ ܣܒܪܝܼ ܠܗܘܼܢ ܓܘ ܡܘܼܠܟܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ - ܘܪܒܐ ܡܢܝܗܝ ܩܐ ܐܲܕܝܼܐ ܐܝܼܬ ܠܗܘܼܢ. ܐܲܢܹܐ ܡܕܘܘܼܩܐ ܝܢܐ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܒܪܐܘܝܘܼܝܬ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܚܕܬ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ 29 ܒܐܕܪ 2021.
 • ܐܓܪ̈ܐ ܩܐ ܐܲܕܝܼܵܐ ܐܚܟ̰ܝܼ ܗܵܘܝܼ ܡܘܼܩܪܒܼܐ ܒܚܕ ܛܝܼܡܐ ܡܩܘܝܐ. ܡܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܘܩܝܘܼܡܼܐ ܠܐ ܡܨܝܼ ܟ̰ܝܕܝܼ ܩܐ ܡܙܝܕܬܐ ܕܐܓܪܐ ܠܡܛܝܐ ܥܠ ܐܓܪܐ ܪܡܐ.
 • ܡܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܘܩܝܘܼܡ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܼ ܡܩܪܒܼܝܼ ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܚܠܛܐ ܘܥܠܕܝܢ̈ܐ ܩܐ ܠܲܒܒܼܬܐ ܕܚܕ ܕܓܪܫ ܕܪܥܢܐ ܥܠ ܒܪܐܘܝܘܼܬܐ ܕܐܓܪܐ.
 • ܠܐ ܝܠܗܿ ܩܢܘܼܢܝܬܐ ܫܢܵܙܬܵܐ ܕܪܩܘܼܒܼܠ ܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܣܢܕܬܐ ܥܠ ܫܘܼܡܗ̈ܐ ܦܪ̈ܨܘܼܦܝܐ ܕܕܝܼܹܝܗܝ، ܐܝܟܼ ܫܢ̈ܐ، ܐܣܛܘܼܚܨܐ، ܕܝܼܢܐ ܝܢ ܡܬܥܘܟܢܘܼܬܐ.
 • ܚܲܝܘܵܬ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܼ ܕܠܐ ܥܠܬܐ ܦܝܫܝܼ ܠܐ ܩܒܝܼܠܹܐ، ܐܦܢ ܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܘܵܠܵܐ ܝܠܗܿ ܕܛܠܒܝܼ ܦܣܣܐ.
 • ܕܘܩܢܐ ܕܐܓܪܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܕܦܐܫ ܦܘܼܠܛܐ ܐܢ ܡܦܠܚ ܥܘܼܢܦܐ ܝܢ ܡܙܕܥ ܩܐ ܡܲܕܘܸܩܵܢܵܐ ܕܐܓܪܐ، ܩܝܘܼܡܐ ܘܫܒܼܒܼܐ.
 • ܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܕܢܣܝܘܢܐ ܝܢܐ ܥܘܼܢܦܐ ܒܝܬܝܐ ܒܕ ܗܘܝܼ ܡܨܝܢ̈ܐ ܠܫܚܠܘܼܦܐ ܝܢ ܡܟܠܘܝܐ ܒܪܐܘܝܘܼܬܐ ܘܠܐ ܦܝܫܝܼ ܕܘܝܼܩܹܐ ܡܪܐ ܕܓܢܗܐ ܩܐ ܚܪ̈ܒܼܐ ܓܘ ܚܕܟܡܐ ܐܝܼܟܢܝܘܼܝܬ̈ܐ.
 • ܡܲܕܘܸܩܵܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܡܫܬܐܠܢ̈ܐ ܝܢܐ ܠܥܒܼܕܐ ܨܚܨܝܬ̈ܐ ܕܓܵܙ ܘܒܪܩܐ ܟܠ ܬܪܝܢ ܫܢ̈ܐ.
 • ܡܩܪܒܼܬܐ ܕܒܪ̈ܐܘܝܘܼܝܬܐ ܐܓܪ̈ܝܐ ܕܒܪ̈ܐܘܝܘܼܝܬܐ ܚܕܬ̈ܐ، ܐܢܦܘܼܪ̈ܐ ܕܐܝܼܟܢܝܘܼܝܬ̈ܐ ܘܦܬܩ̈ܐ ܕܒܥܘܼܬܐ، ܐܢܝܼ ܕܡܲܕܘܸܩܵܢܵܐ ܕܐܓܪܐ ܗܘܝܼ ܚܬܝܼܬ̈ܐ ܕܡܦܠܘܼܚܐ ܝܢܐ ܡܢ 29 ܒܐܕܪ.

ܪ̈ܥܝܢܐ ܡܘܼܩܪܒܼܹܐ ܒܝܕ Nicole Rich، ܡܕܒܪܢܐ ܕܚܝܢܘܼܝܬ̈ܐ ܕܡܥܡܝܼܠܐ ܕܦ̰ܟܬܘܿܪܝܐ

“ܐܲܢܹܐ ܩܢܘܼܢ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܡܒܪܘܼܝܐ ܝܢܐ ܚܕ ܛܟܼܣܐ ܡܬܩܒܠܢܐ، ܣܲܠܵܡܲܬ ܩܐ ܟܠܝܗܝ”

“ܐܢܝܼ ܡܕܪܙܝܬ̈ܐ ܒܫ ܓܘܼܪ̈ܐ ܩܐ ܐܓܪܐ ܓܘ ܬܫܥܝܼܬܐ ܕܦ̰ܟܬܘܿܪܝܐ ܒܐܬܝܐ ܝܢܐ ܥܠ ܐܝܼܬܘܼܬܐ ܒܝܘܿܡ 29 ܒܐܕܪ 2021، ܒܘܼܕ ܐܗܐ ܥܕܢܐ ܝܠܗܿ ܩܐ ܡܩܪ̈ܘܢܐ ܕܐܓܪܐ ܗܕܪܝܼ ܩܐ ܕܟܠ ܡܘܼܠܟܢܐ ܕܐܓܪܐ ܗܵܘܹܐ ܫܠܡܢܐ”

“ܐܲܢܹܐ ܩܢܘܼܢ̈ܐ ܚܕܬ̈ܐ ܚܲܬܘܼܬܵܐ ܝܢܐ ܩܐ ܕܪܒܐ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܩܐ ܕܪܒܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܩܐ ܐܲܕܝܼܵܐ ܒܣܒܪܐ ܝܢܐ ܡܢ ܡܘܼܠܟܢܐ ܒܐܓܪܐ ܗܘܝܼܠܗܘܼܢ ܩܢܘܼܢܐ. ܐܚܢܢ ܒܥܒܼܕܐ ܝܘܚ ܚܬܝܼܬܘܼܬܐ ܕܘܩܢ̈ܐ ܘܡܲܕܘܸܩܵܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܐܝܼܬܠܗܘܼܢ ܩܢܘܼܢ̈ܐ ܒܫ ܨܦܝܹܐ ܘܒܫ ܪܒܐ ܚܲܫܒܸܢܵܢܘܼܬܵܐ ܩܐ ܕܟܠ ܚܕ ܕܘܩܢ̈ܐ ܘܡܕܘܩܢ̈ܐ ܕܐܓܪܐ ܦܝܼܫܬܐ ܝܠܗܿ ܡܘܼܣܡܬܐ ܒܵܠܵܐ ܥܠܝܗܝ”