ဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းမွာ မွန္ကန္မႈ ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ အိမ္ဝယ္ယူသူမ်ားအား အေထာက္အကူေပးသည္

Skip listen and sharing tools

သင္ႏွင့္အသင့္ေတာ္ဆံုး အိမ္ကိုရွာေဖြျခင္းသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ေကာင္းေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ႏိုင္သည္ သို႔ေသာ္လည္း အိမ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္ ျပင္းထန္သည့္ အိမ္ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈသည္လည္း စိတ္ပ်က္စရာႏွင့္ စိတ္ထိခိုက္စရာ ေကာင္းပါသည္။

ေစ်းေလွ်ာ့သတ္မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒအသစ္မ်ားသည္ ရွင္းလင္းၿပီး ပြင့္လင္းေသာ အိမ္ေစ်းကြက္၌ အိမ္ေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ရိုးသားေစရန္ႏွင့္ အိမ္ဝယ္ယူသူမ်ားအား သာနာမွ်တမႈေပးေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

အိမ္ေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဝယ္လိုသူမ်ားအား ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည့္ အခ်က္အလက္ေဖာ္ျပခ်က္ (Statement of Information) တစ္ခုကို ေပးရမည္-

  • ေရာင္းလိုသည့္ ေစ်းႏႈန္း
  • ႏိႈင္းယွဥ္၍ရႏုိင္သည့္ အိမ္ေရာင္းခ်မႈ သံုးခု ႏွင့္
  • ရပ္ကြက္တြင္းရွိ ပွ်မ္းမွ် အိမ္တန္ဖိုး သို႔မဟုတ္ အိမ္ခန္းတန္ဖိုး

အိမ္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈမႈ မလုပ္မီ အခ်က္အလက္ေဖာ္ျပခ်က္ (Statement of Information) ကိုအၿမဲတမ္း စစ္ေဆးပါ – ၎သည္ သင့္အား ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ ေရာင္းေစ်းကိုတြက္ခ်က္ရန္ႏွင့္ သင္ ဝယ္ယူရန္တတ္ႏုိင္သည့္အိမ္ အေပၚ သင္၏ တန္ဖိုးရွိသည့္အခ်ိန္ႏွင့္အားထုတ္မႈကို သံုးစြဲေနေၾကာင္း ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္ရန္ အေထာက္အကူေပးပါမည္။

ပိုမိုသိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အိမ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို နားလည္ျခင္း ဟုေရးသားထားသည့္စာမ်က္ႏွာတြင္ၾကည့္ရႈပါ။

Statement of Information explained

Indicative selling price

အိမ္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းလမ္းညႊန္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ ေရာင္းေစ်း သို႔မဟုတ္ 10 ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိေသာ ေရာင္းေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎သည္ ေဖာ္ျပပါ ေစ်းႏႈန္းထက္ မနည္းေစရ-

  • ေရာင္းသူ ေတာင္းသည့္ ေစ်းႏႈန္း
  • အိမ္ေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ ခန္႕မွန္းထားသည့္ ေရာင္းေစ်း သို႔မဟုတ္
  • ေရာင္းသူ ပယ္ခ်ခဲ့သည့္ စာျဖင့္ေရးသား၍ကမ္းလွမ္းေသာ ေစ်းႏႈန္း

Median sale price

ွ်မ္းမွ် ဆိုလိုသည္မွာ ‘အလယ္အလတ္’ ကိုဆိုလိုသည္။ ဤေစ်းႏႈန္းဆိုလိုသည္မွာ ဤရပ္ကြက္၌ ေရာင္းရန္ ေၾကညာထားေသာ အိမ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းေျခ ထက္ဝက္မွာ ဤေစ်းႏႈန္း အထက္တြင္ရွိၿပီး အျခားထက္ဝက္မွာ ဤေစ်းႏႈန္း ေအာက္တြင္ရွိသည္။

Comparable property sales

ေရာင္းရန္ အိမ္ႏွင့္ အေျခအေနတူ၊ အဆင့္အတန္းတူႏွင့္ တည္ေနရာတူျဖစ္ေသာ ယခင္က ေရာင္းခ်ၿပီးသည့္ အိမ္မ်ား ဤအိမ္ေရာင္းခ်မႈမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည္ တြင္ရွိရမည္။

  • 6 လ၌ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိပါက ေရာင္းရန္အိမ္မွ 2 ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးအတြင္းရွိရမည္
  • 18 လ၌ျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕နယ္နိမိတ္ျပင္ပတြင္ရွိပါက ေရာင္းရန္အိမ္မွ 5 ကီလိုမီတာ အကြာအေဝးအတြင္းရွိရမည

Download the example Statement of Information (PDF, 105KB).