فروشات دوره گرد

Skip listen and sharing tools

حقوق شما در آسترالیا.

فروشات دوره گرد یعنی چه؟

فروشات دوره گرد ممکن است شامل اشخاص ذیل باشد:

 • فروشندگانی که سعی می کنند وسایل خانه را برایتان بفروش برسانند
 • اشخاصیکه برایتان پیشنهاد ترمیمات منزل تان ارائه می کنند
 • اشخاصیکه بشما پیشنهاد تبدیل نمودن شرکت ارائه کننده خدمات گاز، برق، تیلفون یا انترنت تانرا پیشکش می کنند.

چه زمانی یک فروشنده می تواند به منزل من مراجعه کند؟

یک فروشنده اجازه دارد که به درب منزل شما بین ساعت ذیل مراجعه کند:

 • روز های دوشنبه الی جمعه بین ساعات 9:00 صبح الی 6:00 شام
 • روز های شنبه بین ساعات 9:00 صبح الی 5:00 عصر.

ایشان حق ندارند که در روزهای یکشنبه یا رخصتی های عمومی به منزل شما مراجعه کنند.

ولی، یک تهیه کننده یا نماینده می تواند هر زمان شما را در رابطه به قرارداد تان ملاقات کند.

یک فروشنده دوره گرد باید کدام مقررات را رعایت کند؟

وقتیکه یک فروشنده دوره گرد به درب منزل شما می آید، وی باید:

 • هدف ملاقات خویشرا برایتان اظهار بدارد
 • نام خود و شرکتی را که برایش کار می کند برایتان اظهار بدارد
 • برایتان ابراز بدارد که اگر شما از وی تقاضا کنید که منزل تانرا ترک کند، وی بلافاصله اینکار را انجام خواهد داد (اگر شما از یک فروشنده بخواهید که منزل تانرا ترک کند، وی حق ندارد که در طی مدت 30 روز مجدداً با شما تماس بگیرد)
 • حقوق شما را مبنی بر فسخ قرارداد تان توضیح دهد (بشمول طرز فسخ نمودن قرارداد توسط شما)
 • اسم و جزئیات تماس خویشرا در هر قراردادی که با شما به کفالت از شرکت تهیه کننده امضا می کند، درج نماید
 • یک نسخه کتبی قرارداد را قبل از امضا نمودن بدسترس شما قرار دهد
 • در طی مدت 10 روز کاری بعد از امضای قرارداد تقاضای پرداخت نکند
 • اشیایی که قیمت آن بیشتر از 500$ باشد در طی مدت 10 روز کاری بعد از امضای قرارداد برایتان تهیه نکند
 • خدمات را در طی مدت 10 روز کاری بعد از امضای قرارداد برایتان ارائه نکند.

اگر به پیشکش فروشنده علاقه نداشته باشم – چکار می توانم بکنم؟

 • برایش نخیر تشکر بگوئید.
 • اجازه ندهید که فروشنده دوره گرد با فشار شما را وادار به خرید کند.

همیشه جواب نه بدهید درصورتیکه فروشنده:

 • یک پیشنهادی بشما ارائه می کند که بنظر تان غیرواقعی بیاید
 • قبل از تحویل دهی اشیا یا خدمات از شما پول پیشکی تقاضا کند
 • به شیوه ای رفتار کند که باعث نگرانی یا ناراحتی شما گردد.

اشخاصیکه تظاهر می کنند متعلق به دولت هستند

 • یک شخصی به درب منزل تان مراجعه کرده و ابراز می دارد که متعلق به دوایر دولتی است – مانند اداره مالیات آسترالیا یا سنترلنک.
 • ایشان از شما معلومات بانکی یا شخصی تانرا تقاضا می کند، بطور مثال، برای پرداخت اظهار نامه مالیاتی تان یا اضافه نمودن معاش سنترلنک تان.
 • ایشان می توانند با استفاده از این معلومات پول یا هویت شما را به سرقت ببرد.

بخاطر داشته باشید: مواظب اشخاصی باشید که به درب منزل تان مراجعه نموده و ابراز بدارند که از جانب دولت آمده اند. همیشه از چنین اشخاص کارت هویت شانرا مطالبه کنید. در اکثر موارد دوایر دولتی با شما به این شیوه تماس نمی گیرد.

اگر من به پیشکش فروشنده علاقمند باشم ... چکار باید بکنم؟

اگر شما به پیشکش یک فروشنده بله بگوئید، از شما تقاضا بعمل خواهد آمد تا یک قرارداد را امضا کنید. این قرارداد باید:

 • به لسان واضح و ساده نوشته شده باشد
 • حاوی کلیه شرایط بطور مفصل باشد
 • حاوی قیمت مجموعی، یا طرز سنجش آن باشد
 • حاوی مصارف پُستی یا تحویل دهی باشد
 • اسم فروشنده و جزئیات تماس وی در آن درج باشد
 • حاوی اسم و مشخصات مرجع تهیه کننده بشمول آدرس و جزئیات تماس وی در آن درج باشد
 • توسط شما و فروشنده به امضا رسیده باشد
 • بطور واضح نوشته یا چاپ شده باشد (هرگونه تغیر یا قلم خوردگی باید امضا شده باشد)
 • حاوی معلومات راجع به حقوق شما مبنی بر فسخ قرارداد باشد
 • به آسانی قابل فهم باشد
 • حاوی یک فرمی باشد که حقوق شما در صورت پشیمانی تان در آن تصریح شده باشد.

بخاطر داشته باشید: اگر به لسان انگلیسی تسلط ندارید، فروشنده اجازه ندارد که یک طفل خردسال شما را بحیث ترجمان استفاده نماید تا شما قرارداد را امضا کنید. قبل از امضا نمودن یک قرارداد، شما باید یک نسخه ترجمه شده آنرا به لسان خودتان مطالبه کنید.

من یک قرارداد را امضا کرده ام و حالا نظرم تغیر کرده است ... چکار می توانم بکنم؟

اگر به خرید یک جنس یا خدمات به ارزش بیشتر از $100 از یک فروشنده دوره گرد موافقت نمودید، شما 10 روز کاری فرصت دارید تا نظر خویشرا در مورد قرارداد تغیر دهید. این امر بنام دوران ’تغیر نظر‘ یاد می گردد. اگر در طی این مدت تصمیم گرفتید که این قرارداد برایتان مناسب نیست، می توانید قرارداد را بدون پرداخت کدام خسارت فسخ نمائید.

قبل از امضا نمودن یک قرارداد، فروشنده مکلف است که شما را در جریان بگذارد که حق ’تغیر نظر‘ را دارید. در صورتیکه نظر شما در طی دوران ’تغیر نظر‘ تغیر کند، یک فروشنده یا تهیه کننده اجازه ندارد که:

 • از شما تقاضا کند که از حق ’تغیر نظر‘ تان صرف نظر کنید
 • بشما فشار وارد کند تا به قرارداد بله بگوئید
 • از شما یک فیس را بحیث فیس فسخ قرارداد اخذ کند.

شما می توانید یک قرارداد را بطور شفاهی یا کتبی فسخ نمائید.

یک فردی به درب منزل شما مراجعه نموده و از شما می خواهد که شرکت ارائه کننده گاز یا برق تانرا تبدیل کنید

 • برایتان ابراز بدارد که شرکت ایشان یک معامله عالی را برای شما ارائه می دهد و شما مبالغ هنگفتی را پس انداز خواهید کرد.
 • فروشنده به شما فشار وارد نماید تا قرارداد را فوراً امضا کنید.
 • شما تحت فشار وادار به امضای قرارداد شوید.
 • روز بعد آن، تصمیم بگیرید که شما این معامله را نمی خواهید.

بخاطر داشته باشید:

 • احساس نکنید که مجبور به امضا کردن قرارداد هستید، شما می توانید از فروشنده مطالبه کنید که معلومات خود را برایتان بدهد تا نخست آنرا بخوانید
 • اگر قرارداد را امضا کردید و بعداً نظرتان تغیر کرد، شما دارای حقوق دوران ’تغیر نظر‘ هستید
 • با شرکت فروشنده دوره گرد در طی مدت 10 روز کاری تماس بگیرید تا برایشان اطلاع دهید که نظر تان تغیر کرده است
 • شرکت فروشنده دوره گرد حق ندارد که از شما هیچ نوع پولی بخاطر تغیر نظر تان مطالبه کند.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به فروشات دوره گردی که ممکن است اصلی نباشد، از ویب سایت SCAM watch website دیدن نمائید.