حقوق خرید شما

Skip listen and sharing tools

معلومات راجع به حقوق شما تحت قانون مستهلکین آسترالیا

چه زمانی می توانم پولم را پس بگیرم؟

اگر کدام عیبی در اجناس خریداری شده تان موجود باشد، مغازه مربوطه ممکن است آنرا تعویض، بازپرداخت، ترمیم یا کدام ’چاره جویی‘ دیگر نماید. نوع چاره جویی مربوط به مشکل شما می باشد.

کدام نوع مشکلات را مغازه باید حل کند؟

اجناس معیوب

شما حق دارید که اجناس معیوب را مسترد کنید، زیرا اجناس و خدمات باید دارای جنسیت مرغوب باشد.

یک جنس زمانی معیوب شمرده می شود که آن جنس:

 • کاری را که باید انجام دهد نمی تواند انجام دهد – بطور مثال، ماشین توستر شما نان خشک را خوب سخاری نمی کند
 • یک عیب دارد – دکمه تنظیم زمان ماشین توستر من مدت کوتاهی بعد از زمان خرید خراب شده است
 • وضعیت ظاهری یا شکل فزیکی آن قابل قبول نیست – ماشین توستر من خراش برداشته است
 • ایمن نیست – ماشین توستر من جرقه یا شارتی می کند
 • بادوام نیست – ماشین توستر من سه ماه بعد از خرید آن خراب شده است

در موارد ذیل شما مستحق مسترد نمودن یک جنس نمی باشید:

 • قبل از خرید مغازه برایتان راجع به عیب های مخفی آن جنس هشدار داده باشد (یا یک لوحه را بدین منظور به نمایش گذاشته باشد)
 • جنس را قبل از خرید امتحان کرده باشید و کدام عیبی در آن مشاهده نکرده باشید
 • جنس را بطور غیرعادی استفاده کرده باشید، یا
 • جنس را برای مدت طولانی استفاده کرده باشید.

من صرف بعد از خرید متوجه شدم که جنس معیوب است

شما می توانید یک جنس معیوب را مسترد کنید حتی اگر شما:

 • آنرا پوشیده یا استفاده هم کرده باشید
 • ورقه قیمت یا لیبل آنرا کنده باشید، یا
 • آنرا از بسته بندی اصلی اش بیرون کشیده باشید.

من یک پیراهن را خریدم و آنرا چند بار پوشیدم، مگر رنگ آن بعد از اولین شست خراب شد، باوجودیکه من هدایات علامت روی لباس را نیز رعایت کردم.

این جنس با نمونه یا مودل به نمایش گذاشته فرق دارد

زمانیکه شما یک جنس را به اساس نمونه یا مودل به نمایش گذاشته شده می خرید، آن جنس باید از نگاه جنسیت مطابق نمونه باشد. اگر جنس از نمونه بسیار تفاوت داشته باشد، شما مستحق بازپرداخت می باشید.

من یک کوچ را طبق تکه نمونه فرمایش دادم، اما زمانیکه کوچ برایم تحویل داده شد متوجه شدم که رنگ آن کاملاً از نمونه تفاوت داشت.

این جنس مطابق مشخصات ارائه شده نیست

جنس خریداری شده باید مطابق مشخصات ارائه شده باشد (بطور مثال، طبق مشخصات ارائه شده روی علامت یا لیبل آن و یا طبق مشخصات ارائه شده در یک اعلان تلویزیونی). اگر تفاوت از مشخصات ارائه شده به حدی باشد که شما حاضر به خرید آن جنس نباشید، شما مستحق بازپرداخت هستید.

من یک بکسک جیبی را که در کتلاک مغازه به حیث چرمی تشریح شده بود خریدم. بعد از رسیدن به خانه متوجه شدم که در حقیقت آن بکسک چرمی نه بلکه پلاستیکی است.

این جنس کارهائیرا که فروشنده ادعا می کرد انجام داده نمی تواند

شما می توانید یک جنسی که فاقد انجام دادن وظایفی باشد که فروشنده برایتان اظهار نموده بود مسترد نمائید.

من یک ساعت را خریدم که طبق گفته فروشنده می توانم در زمان دایف کردن در آب در دستم بپوشم – مگر زمانیکه من آنرا در آب پوشیدم، آب بداخل آن نفوذ کرده و پُر از آب شد.

این جنس کاری را که من می خواستم انجام داده نمی تواند

شما می توانید یک جنسی که خواسته یا هدف خاص شما برآورده کرده نتواند، مسترد کنید درصورتیکه:

 • قبل از خرید، شما برای فروشنده اظهار نموده باشید که جنس مذکور باید چه کاری را برایتان انجام داده بتواند، و
 • شما به اساس توصیه مغازه یک جنس را انتخاب کرده باشید.

من برای فروشنده موتر گفتم یک موتری را می خواهم که قادر به کش کردن کشتی من باشد. فروشنده برایم یک موتری را فروخت که ادعا می کرد قادر به انجام دادن اینکار بود. آن شب من کتابچه ایمنی موتر را مطالعه کردم و متوجه شدم که موتر مذکور قادر به کش کردن هیچ نوع کشتی بطور ایمن نمی باشد.

نظرم تغیر کرده است

یک مغازه مجبور نیست که جنس خریداری شده را صرف بخاطر اینکه شما پیشمان شده اید، واپس بگیرد. ولی، بعضی مغازه ها مقررات داخلی خود را مبنی بر پشیمان شدن مشتری دارند که طبق آن شما مستحق بازپرداخت، تعویض یا تبدیل و یا دریافت ورقه کریدت می باشید.

رسید خرید ندارم

شما باید سند خرید یک جنس را از یک مغازه در دست داشته باشید. اگر رسید خرید در دست نداشته باشید، می توانید اسناد اثبات خرید ذیل را ارائه کنید:

 • صورتحساب کریدت کارت تانرا که پول مذکور از آن وضع شده باشد
 • یک موافقتنامه lay-by
 • یک تائیدیه رسید خرید از تیلفون یا خرید انترنتی.

این جنس را بحیث تحفه دریافت کردم

دریافت کنندگان تحفه دارای عین حقوقی می باشند که خرید کنندگان اجناس دارند – مگر برای مسترد نمودن یک جنس رسید خرید آن باید موجود باشد. به بخش فوق مراجعه کنید.

این جنس را از لیلام خریدم

شما دارای عین حقوق بازپرداخت برای اجناس لیلام شده می باشید که در زمان خرید آن جنس بقیمت عادی هستید. بدین علت به نمایش گذاشتن لوحه اجناس لیلامی قابل بازپرداخت نیست یک عمل غیرقانونی شمرده می شود.

ولی، اگر مغازه در زمان خرید عیب جنس را برایتان گفته باشد، یا عیب هائیکه شما خودتان باید در زمان چک کردن جنس متوجه می شدید، شما مستحق بازپرداخت نمی باشید – بطور مثال، اگر علامت روی پیراهن اظهار بدارد ’تخفیف یافته – دوخت معیوب‘.

مثال های اجناس ’لیلامی‘ شامل اجناسی است که:

 • تخفیف داده باشند
 • در قفسه اجناس ’نمونه و رد شده‘ باشند
 • از فروشگاه کارخانه (Factory Outlet) خریداری شده باشد.

این جنس را از دست دوم خریدم

از یک مغازه: برای مسترد نمودن اجناس دست دوم شما دارای عین حقوقی می باشید که برای اجناس جدید دارید، مگر باید عمر جنس، قیمت و حالت جنس را در زمان خرید آن مد نظر بگیرید.

از اشخاص انفرادی: فروشنده مکلفیت ندارد که جنس خریداری شده را بازپرداخت، تعویض یا ترمیم نماید (بطور مثال، خرید اجناس از گراچ یا اعلانات روزنامه ها).

این جنس را از طریق انترنت خریدم

اگر جنسی را در آسترالیا از یک شرکت از طریق انترنت بخرید، شما دارای عین حقوقی می باشید که اجناس را از یک مغازه خرید کنید – مگر اینکه جنس مذکور را از اشخاص انفرادی بخرید. به بخش فوق مراجعه کنید.

من مستحق یک راه حل هستم. آیا بازپرداخت، ترمیم یا تعویض برایم صورت می گیرد؟

این امر مربوط به نوع مشکل می باشد:

مشکلات عمده – اگر جنس قابل ترمیم نباشد یا ترمیم زمان طولانی را ایجاب کند و یا بسیار به مشکل ترمیم گردد

شما می توانید انتخاب کنید که:

 • جنس را مسترد نموده و حق انتخاب بازپرداخت یا تعویض را دارید، یا
 • جنس را نگهداشته و مقداری پول نقد را منحیث تخفیف دریافت کنید.

مشکلات جزئی – جنس در طی یک مدت مناسب قابل ترمیم باشد

شما باید برای مغازه فرصت بدهید تا مشکل را حل کند. مغازه حق تصمیم گیری را مبنی بر بازپرداخت، ترمیم یا تعویض دارد. اگر مغازه تصمیم بگیرد که جنس را ترمیم نماید، در آنصورت مسؤلیت دارد که خودش آنرا برای تولید کننده ارسال (و با آن حل مشکل کند) نماید.

اگر ترمیم بیش از حد طول بکشد یا مغازه از ترمیم کردن آن انکار نماید، شما می توانید:

 • جنس را مسترد کنید و تقاضای بازپرداخت را نمائید، یا
 • جنس را برای ترمیم به شخص دیگری بدهید و از مغازه بخواهید که مصارف معقول ترمیم را متقبل شود.

معلومات بیشتر

برای کسب معلومات بیشتر، از ویب سایت ما به آدرس Products and services section دیدن نمائید.