Ɣɔɔc de Käŋ në ɣöt- thook

Skip listen and sharing tools

Yith ku paan de Athuralya

Ye Ɣɔɔc de Käŋ në ɣöt- thook ya ŋö?

Ɣɔɔc de kaŋ në ɣöt thook aye looi në ke kɔc kë:

 • Aye kë them bïk yï ya ɣɔ̈c käŋ në bap thok
 • Aye luel yï bïk kä cï riääk looi pandu
 • Alëu bïk yi thiɛ̈c ba gäthdun de that waar, karaba ku internetdu

Ye raan de ɣɔɔc de käŋ tuɔ̈l në ɣön diɛ̈ thok në thaa yïndë?

Raan ye kaŋ ɣaac në ɣöt thook aaye löŋ cɔk lui në ye luɔ̈inë në kaam de:

 • Thaa 9 miäkduur ku thaa 6 thëëi gɔ̈l në kööl de tök agut cï kööl de dhiëc
 • Thaa 9 miäkduur ku thaa 6 thëëi në kööl de dhetem.
Aye löŋ ke jɔ̈ɔ̈ny bïk bɛ̈n në köl de dherou man ye yom läät ku aköldït kɔ̈k ke miiri yenë ke rëër baai të cïn luɔ̈i.

Dɛ̈ ëya, kek alëu bïk bɛ̈n paandu të cïn ke cɔɔl 

Ye lööŋ ka ŋö kek lëu bïk raan ye ɣɔɔc në bɛ̈i thook ke dhil ya kuany yic?

Na ye kë bɛ̈n në paandu thok, ke kek kɔc kë abë dhil:

 • yï Lɛ̈k ye ŋö kɔɔr kë pandu
 • yï lɛ̈k rin ke ku rin ke akut den
 • Lɛ̈k lan lëu ben jal të cïn ye yɔɔk be jal (ku cïn kë beer kë looi enɔŋ yn agut cï thök de nïn kee 30)
 • yi lɛ̈k ye ŋö kɔɔr kë paandu
 • yï dhil lɛ̈k yithku lëu bïn kë ca luel teem kɔ̈u ( anɔŋic tɛ̈m de kɔ̈u de kë e cak mat)
 • ɣän tɔ̈ kek ke thin abë ke dhil ya tääu në werek yic ku thany kë
 • Wëu cuɔ̈k ye guɔ kɔɔr elan ëë thɛɛnyë waragɛk (10)
 • ciin de kë looi cuɔ̈k ye tɛ̈ɛ̈u ci man de piɔ̈nde ci man de $500
 • yiɛ̈n waragɛk töŋ de kë ca mät ago muk

Ɣɛn cï piɔ̈u tɔ̈ në kä ye raan ye kaŋ ɣaac ke bɛ̈i… yeŋö lëu ba looi?

 • Jam wu yïn rɛɛc
 • Duɔ̈në rɔt cɔk dhoom ba kë cïï ke kɔɔr ɣɔɔc

  Ye ke rɛɛc:

  • të yenë yï ciin de ɣööc ye diu ke cie yic
  • të yenë thiɛ̈c në wëu ke kën kë kɔɔr ba ɣɔɔc kan bɛ̈i
  • të yenë rɔt muk ke ye dudhum

Kɔc ye rɔt ye dhoom yekë jam yï yekë kɔc ke akuma

 • Raan dɛ̈ alëu bë bɛ̈n pandu ku jiɛm ye raan de maktam de akuma- ci’ man de Akut de Juiɛ̈ɛ̈r de Awata ka Thäntëlink
 • Alëu thiɛ̈c në të yïn wëu ku tɔɔu thin, luel kë yï bïk yï lɔ tuɔ̈c weu ke awata
 • Alëu bïk ke kä loom enɔŋ yïn ku lekë wëu jɔt
Döt apiɛth: ye nyin tïït në raan ye bɛ̈n paandu ku ye rɔt cɔk ye raan de akuma. Në nyindhiɛ ye ke thiɛ̈c në wereek ye ke nyuɔɔth. Në ŋö maktɛɛm ke akuma acie bɛ̈n në dhɔ̈l yïn ya.

Ɣɛn kɔɔr ba ya ɣööc në kä yeke ɣɛɛc në bɛ̈I thook… yeŋö lëu ba looi? 

Na kɔɔr ba ya ɣööc në ke kä kë yic, ke yïn bë thiɛ̈c ba waragɛk thaany. Ewaragɛ̈ŋë abë yic naŋ ke kä kë: 

 • Abë gɔ̈ɔ̈r në thoŋ ye piŋ
 • Abe yic naŋ wël ke dhiɛ ca ke gam
 • Abe yic naŋ cin de ɣööc
 • Abe yic naŋ kɔ̈k ye ke mat në ɣööc yic
 • Abe rïn ke raan ye kaŋ ɣaac dhil tɔ̈ thin
 • Abe yic naŋ anuan de raan ye kaŋ ɣaac ku telepun yen ye yök
 • Abe thaany në yin ku raan ye kaŋ ɣaac
 • Abe gut biyic ke cï gɔ̈ɔ̈r në galam ye kueen thok apiɛth
 • Abe yic naŋ yithku lëu bïn ke kë ca mat tem kɔ̈u
 • Bë yic piɛl në dɛ̈t de yic
 • Ebɛ̈n kenë poom ye yithku nyuɔɔth të kɔɔr bïn ye nhom waar
Döt apiɛth: Na cïi ye jam në thoŋ de deŋliith ke yï duɔ̈në menhdu cɔk ye athookdu. Kɔn biäk ye wereŋë cï gɔ̈ɔ̈r në thoŋdu kueen.

ɣɛn cï waragɛk thany ku ɣɛn cï ɣa nhom waar… Yeŋö ba looi?

Na ca gam ba kaŋ ɣɔɔc enɔŋ kɔc ye ye kaŋ caath në ɣöt thook, ke yïn ye naŋ nïn ke 10 ke luɔ̈i lëu bïn ke yï nhom waar thin. Eë kenë aye cɔl ‘kaam de liɛɛr’, ku na ca yök ke kë ca mät acï tɔ̈ të de të nɔŋ yïn ku yïn lëu ba ye kenë teem kɔ̈u ku cïn käny dɔ̈ŋ ke yï.

Në kaam kën yïn thɔ̈ɔ̈ny ke raan ye kaŋ ɣaac abë yï kan cɔk yithku. Na waar yï nhom në kaam ye cɔl kaam de liɛɛr ke raan de ɣɔɔc de käŋ ee cïn riɛɛr bë:

 • Yï thiɛ̈c ka dhuk yï nhom në ɣööc yic
 • Yï coth nhom ka riɔ̈ɔ̈c yi yic ba dhuk në ɣööc yic
 • Yi thiɛc wënh cïnë yï nhom waar
Kë ee cake mat alëu bë teem kɔu në kɔc thook ka leu werek yic

Raan dɛ̈ abë bɛ̈n paandu ku thiɛc yïn ba gäth de that ka karaba wɛ̈ɛ̈r kenë yen

 • Alëu bïk yi dhoom wu ye akutden yen pieth ku ka cïï kɔc ye cam
 • Alëu yï cɔk thany waragɛk në kaam koor yic
 • Yïn bë rɔt yök ke yïn riu ku thany waragɛk
 • Në kööl dɛ̈të, alëu tak lan cïn ekënë beer kɔɔr
Döt apieth:
 • Duɔ̈në rɔt cɔk thel ba waragɛk thany, cɔk raan de ɣɔɔc wan wereek ba ke lɔ̈k kuen
 • Na cak thany ku waar yï nhom, ke yïn ye naŋ yicdun de kaam de liɛɛr
 • Yuɔ̈pë maktam de ɣööc në nïn yiic kee 10 ke luɔ̈I ku lɛ̈k kë ke lan cïn yï nhom waar
 • Akut de ɣɔɔc acï riɛr lëu bë kek yïn cɔk cuɛt wëu piny të cïn yï nhom waar