Underquoting

Skip listen and sharing tools

Lööŋ yam ebɛ̈në akony kɔc bɛ̈ɛ̈i ɣɔɔc në tɛ̈ktɛ̈k tɛ̈na wëu ɣɔc-wei aye tɛ̈den yic

Tïŋ tɛ̈dun wënë yen bï aa baai ye kë lëu bï ya këdäŋ wënë miɛt ë piöu apɛi. Ku juëk wëu ë ɣɔ̈ɔ̈ny baai ku wɛ̈ɛ̈r wënë luthïïn ye thuuŋ ë ɣɔc-wei bɛ̈ɛ̈i yic alëu bïï yen looi këril yic ku rɛɛc apɛi eya.

Lööŋ yam ebɛ̈në acï looi tënë akutnhïïm ye bɛ̈ɛ̈i ɣaac wei bïk alui në yic ku miɔc kë kɔc wënë ɣɔ̈ɔ̈c ë bɛ̈ɛ̈i ela tueŋ ŋiëc ɣɔc-wei apiath ku thuuŋ wënë ɣɔɔc wei bɛ̈ɛ̈i lacök arët.

Akutnhïïm adhïl kɔc wënë ɣööc apɛi gäm wël ë lɛ̈k kek nɛŋ yic:

  • kedäŋ wënë wëu ɣɔɔc-wei nyuɔth
  • käk kadiäk wënë thööŋ ɣɔc-wei bɛ̈ɛ̈i ku
  • këwën ɣɔ̈n aɣɔ̈ny cïɛl tedä wëu ye ɣɔc-wei tënë ɣɛ̈ɛ̈la.

Akölriëc ye wël ë lɛ̈k wënë cɛ̈ luel kɔŋ tïŋ kaam kɛ̈c yï baai la caath/tïŋ- yen abï yin kony apɛi në ŋïc wëu kek ɣɔcke baai wei ku ba tak tɛ̈ na yin abï naŋ kaam piɛth wënë bɛ̈ɛ̈ nɔ̈ɔ̈k kɛ̈loi ku luɔi ba lëu yin ye baai kɔ̈u.

Nyai kedäŋ wënë ye nyɔth wël ë lɛ̈k ye (PDF, 122KB).

Tɛ̈në gɔ̈r yï wël ë lɛ̈k kök, ka neem kedä Dɛ̈ɛ̈t yic wëu ye ɣɔɔc-wei bɛ̈ɛ̈I ebɛ̈në abaaŋ.