Your renting rights and responsibilities Hazaragi

Skip listen and sharing tools

قانون نو بلدی کرایه گرفتون خانه

چیز تغیر مونه؟

قانون نو بلدی کرایه گرفتون خانه از تاریخ 29 ماه مارچ 2021 شروع موشه، تا یک سیستم عادلانه تر و محفوظتر بلدی کسایکه خانه کرایه مونه یا کرایه میدیه باشه.

بیشتر از 130 تغیرات معرفی شده. شمو میتنین لیست مکمل و معلومات شی ره د ویبسایت www.consumer.vic.gov.au/hazaragirenting پیدا کنین.

تغیرات استندار حداقل ره بلدی خانه های کرایی د قانون اضافه شده. چیزای مثل او گرم و یخ، داش، اوجاغ، حوضچه و گرم کن دایمی.

چرا و چطور مردم ویکتوریا ازی تغیرات فایده بگره؟

بیشتر از یک نفر د بین چار نفر د ویکتوریا خانه کرایه مونه. ای قانون نو بلدی ازوا محافظت نو میدیه، و بلدی شی توانایی میدیه که تغیرات ریزه ره بدون اجازه بیریه، اونا میتنه خانه ره یکرقم جورکنه که مثل خانه خود خو فکر کنه.

کرایه نشینا ازی تغیرات فایده مونه بخاطر که ای تغیرات توقع که از یک کرایه دار دیشته باشی ره واضع کیده، و وظیفه هر نفر ره نو کیده که آسو تر فامیده شونه، و آسو تر بیتنه جورکنی اگر کدم مشکل باشه. ای رابطه بین کرایه نشین و صایب خانه را آسو ترکیده و اطمنان غدرتر میدیه که کرایه بیگری.

دولت ویکتوریا قنجغه صایب خانه و کرایه نشین کارمونه که قانون نو ره آسو پیگیری کنه

تغیرات قابل توجه شامل موشه د:

 • دیگه نمیتنی کرایه نشین ره بغیر دلیل از خانه بور کنی – نیاز د یک دلیل قابل باور دیره، که شامل موشه د: سودای خانه، تغیرات د استفاده خانه، یا صایب خانه پس د خانه خو میه.
 • یک تعریف کیته از بازسازی عاجل، که شامل موشه د مشکل جدی که سر امنیت و استفاده خانه تاثیر کنه.
 • کرایه فقط میتنه که یکبار د سال زیاد شونه.
 • کرایه نشین میتنه که تغیرات ریزه ره بدون اجازه بیره، مثل یک سامان بلدی امنیت زوزاد اضافه کنه یا پرده ره تغیر بیدیه.
 • اجازه بلدی دیگه تغیرات که صایب خانه نتینه بدون دلیل رد کنه که شامل موشه د ازیکه یک باغچه سوزی جور کنی، رنگ کنی، دروازه ره محکم کنی و کامره بلدی امنیت نصب کنه و دروازه بلدی ازیکه پاشه نیه ولی باید مصرف شی سر خو د کرایه نشین باشه.
 • استندارد حداقل نو شامل ازی موشه که صایب خانه ره کرایه میدیه باید استندارد ستره گی، امن و محفوظ ره دیشته باشه.
 • کرایه فقط باید د قیمت تعین شده دیده شونه. صایب خانه ره کرایه میدیه و نماینده شی نمیتنه که شرط بیزنه سرکرایه زیادتر.
 • صایب خانه و نماینده شی نمیتنه که دروغ بوگیه یا معلومات گمراه کننده بیدیه بلدی ازی کسی ره تشویق کنه که تعهد بلدی کرایه ره امضا کنی.
 • ای غیر قانونی استه که خلاف کرایه نشین بخاطر کدم دلیل شخصی شی مثل سن، قومیت، مذهب یا معیوبیت تبعیض کنی.
 • بدون دلیل نمیتنی که نگا کیدون حیوان خانگی ره رد کنی، بااینکه کرایه نشین باید اجازه بیگره.
 • یک کرایه نشین ره میتنه از خانه بورکنی اگر کرایه نشین تندی کنه یا که صایب خانه ره، نماینده شی یا همسایه ره تحدید کنه.
 • کرایه نشین که خشونت خانواده گی ره تجربه مونه میتنه که تعهد نامه کرایه خو تغیر بیدیه یا خلاص کنه و اونا دیگه مسولیت کدم خرابی ره د بعضی از وضعیت ندیره.
 • صایب خانه مسولیت دیره که گاز و برق ره هر دوسال سیل کنه.
 • معرفی استندارد نو بلدی تعهد کرایه، شرایط راپور و فورم، باید صایب خانه مطمیین شونه که ای را استفاده مونه از 29 ماه مارچ.

نظر که مربوط د Nicole Rich ، دایریکتر استفاده مشتری ویکتوریا (Director Consumer Affairs Victoria) استه.

"ای قانون نو یک سیستم عادلانه تر، امنتر بلدی تمام جورمونه".

“کیته ترین تغیرات د قانون کرایه د ویکتوریا از تاریخ 29 ماه مارچ 2021 شروع موشه، ای وقت استه بلدی صایب خانه که آماده باشه تا هر خانه مطابق قانون نو باشه."

“ای قانون نو اطمنان میدیه که اکثریت چیزای که مردم توقع دیره از یک خانه کرایی قانونی شده. مو میخوایی مطمیین شونی که صایب خانه و کرایه نشین قانون واضع تر و مسولیت غدرتر دیشته باشه تا هر کرایه دار و کرایه شامل ازی باشه.”