Deyi rɔ na̱nidi kɛ cuëër

Skip listen and sharing tools

Cuär tee kɛ ca̱p mi̱ wa̱nwa̱n mi̱ laa lät kɛ ɛ nɛy ti jiäk kɛ ɣöö bikɛ yio̱wku kual kiɛ läriku.

Cuëër laa kɛn nath go̱r kɛ talɛpoon, imiël, kɛ ja̱kni ma̱thickä kɛnɛ mëël kɛ ɣöö bikɛ nath yɔ̱t ti kä. Läri titi pinyɔ bikɛni lua̱k kɛ ŋäcdu kɛnɛ ga̱ŋdu kɛ rɔ kɛ guäth cuëëri tin ŋäc kɛ.

Cuër Lɔɔteri

Kɛn cuëër laa kɛn ran ja̱kä warɛgakni mi gɔaa guicdiɛn kɛ, imiel, tɛk ma̱thic kiɛ thecɔl midia mi larɛ ci mi gɔaa jek. Ɛn mi gɔaa ɛmɔ deka yio̱w, ɣo̱lidɛy, talɛpoon mi gɔaa kiɛ yio̱w warɛgakni ti deyi wee kɔk kä thuk kɛ kɛ. Kɛ ɣöö baa ji ka̱m mɛ gɔaa ɛn ci jekɔ, bikɛnɛ lari bi tho̱lbo̱k kiɛ yio̱w kɔn yuɔr piny kɛ nhiam, kiɛ bikɛ ja̱kä läri bɛ̈ŋkädu.

Tha̱a̱ ŋäckä kɛ kuic cuëëri kɛn ti:

 • ɛn mɛn gɔaa ɛn deyi jek kä lɔɔteri kiɛ kuɔ̱m mi ka̱ni wee thin
 • dee ji thiec yɔ̱tni kɛ nämbär kiɛ jäkni nɛy kä imiël kɛ läriku
 • bi nɛy dhil jäkä läri bɛŋkädu kiɛ yio̱w kɛ ɣöö baa ji ka̱m mɛn gɔaa ɛn ci jek.
 • pöth ɣɔpäth (po) buɔk nämbär, gua̱th ciɛŋkädu kiɛ nämbär mubaalpoondu biɛ ka̱m kɛ ɛ laa lariku (kä thɛlɛ nämbär duɔp min tekɛn thin ɛn dee kämni ji).

Cuär Rebet

Cuëër laa kɛnɛ nath ɛ pɛli bëkɛ kä kumɛ, bɛŋ kiɛ muktäpni tin ŋäc kɛ ɛlo̱ŋ kä bikɛn i jiök i tekɛ yio̱w ti ci jek- duŋdɛ ni ɣöö bi yio̱w kɔn yuɔr ji muktäpä kɛ ɣöö bi yio̱w tɔ̱tɔ̱ kulɛ go̱r. Tha̱a̱ cuëëri laa kɛn nath ɛ jio̱k ɛn ɣöö pɛnciindu kiɛ aluɔ̱wɛndu thɛlɛ yio̱w titi thin, kiɛ ci yio̱w ti ŋuaan yuɔr piny kɛ kuic biliku ɛjɛn mɛn dee ji luɔ̱c yio̱w titi kɛ jɛ.

Bɛŋ mi thuok kɛnɛ muktäp nyɛgath kä kumɛ cɛ ji dee yɔ̱tikä ɛ bɛ ji jiök bi yio̱w kɔn yuɔr piny kɛ nhiam kɛ ɣöö bikɛ kulɛ jek.

Cuär Nhöök

Cuëër laa kɛn nath ɛ jek kä wɛ̈pthayni go̱r kä, mi cikɛ ro̱ ŋäc kä caa ro̱ nhɔk, bikɛ cuɔ̱ ruac kɛ kɛ imiel, talɛpoon kiɛ jäkni wargakni ni ciaŋ, kɛ gua̱th mi tɔt, ɛn ram ɛn bi cua̱r duɔr kual kä jɛ bikɛ ro̱ cuu nhɔk kɛ ɣöö baa rö cu ŋäth ɛlo̱ŋ kɛnɛ nhök mi diit.

Kɛ ɣöö inɔ, ɛn cuär bɛ ca̱p pɛlädɛ rialikä mi bɛ jekni yiöw, laa malɛ tuɔkɛ ni ciaŋ ɛn ɣöö dɔ̱ŋ bɛ lari tekɛ juey kiɛ watdɛ mi tee buɔ̱t kiɛ yio̱w ti deyɛ gath. Kɛ guäth ɛmɔ, bi ram ɛn ca thiec kɛ yio̱w cu nhɔk kä bɛ yiöw cu ja̱k, cäŋ caa läri ɛ ji dhɔarun kiɛ ma̱thniku i nɛmɛ ɛ cuär. Mi caa yio̱w ja̱k kɛ muktäp ja̱k yio̱ni kiɛ kɛ rɛy warɛgakä, caa tuɔkɛ ɛn ɣöö dee kɛ jek ɛbaa kɛ luɔ̱c jɔk.

Ga̱ŋdu kɛ rɔɔdu - Mɛn diitni jɛn bi tit kɛ kuic cuëëri

 • mi guic ci jɛ gɔaa ɛ laa thuok, deya jɛn bä
 • tit rɔdu kɛ imiel mi kuic ci luɔdɛ, ruac ram mi kuic ci kɛ talɛpoon kiɛ warɛgak mi larɛ tekɛ yio̱ku ti tekɛ nɛy kä ka̱ni kɛ thiec
 • cu yio̱w met ja̱k kiɛ läri bɛŋkädu kɛ ɣöö bi mee gɔaa jek
 • kɔn niɛ ŋäci ci wee rɛy kumä lɔɔteri kiɛ mi gɔaa mi köŋkɛ kä ŋäc nijɛ lɔɔteri mɛn thuok cɛ ji bi thiec kɛ yio̱w to yuori piny kɛ ɣöö bi mi gɔaadu jek
 • cu yio̱w yuor piny kɛ ja̱knidu ɛ laa muɔ̱ni ɣɔɔdor kiɛ rɛy warɛgakä - ni ciaŋ lamni jäki kɛ kireti kat kiɛ PayPal
 • teni kɛ ŋäc kɛ wɛpthay kacni mi lät kɛ thurɛ lögö bɛŋkä mi ŋäc kɛ kɛnɛ muktäpni tin kɔ̱ŋ - mi kuic ci jɛ, yɔ̱tni bɛŋ ikä kiɛ mutäp kɛ ɣöö biɛ ŋäc kä kɛ
 • cu lät kɛ warɛgak mi jeki kä imiel kɛ ɣöö bi ji nyɛgath kä yɔ̱ti kä. ni ciaŋ mi go̱ri läri yɔ̱tkä wer warɛgak go̱rkä pooni kiɛ gua̱th tin kɔ̱ŋ
 • cu yio̱w met ja̱k kä rami ka̱n yɛn mi jek ɛ bia wɔ̱a̱ŋkun nɛy, ɛ cäŋ cia ruac kiɛ tekɛ muuc jäkɛ kä ji
 • liŋ ciɛ muɔri kɛnɛ mäthniku mi diɛr kɛ kɛ ram mi ciɛ jek rɛy kɔmpio̱terkä
 • teni kɛ ŋäc mi thurɛ ni nɛni tin laa jekɛ nath rɛy kɔmpio̱tɛrkä mi cikɛn ca̱t kiɛ guic ji kɛ cetkɛ thurɛ ni ka̱nkɛ makɛthiin.

Känidu kɛ cär kɛ kuic Cuëëri

Mi cari jɛ ca nyinku kual, yɔ̱tni nɛy ikä kɛ pɛ̈th kɛ ɣöö biɛ lar ɛŋu laa riɛkɔ. Kuel tekä tää tekɛ riɛk, dɔ̱ŋ dee yio̱ku luɔ̱c jɔk ɛ ji kiretdɛ katkädu kiɛ bɛŋ.

Jekk ma tkunx tista' tieħu flusek lura, xorta huwa importanti li tirrapporta l-inċident, billi l-informazzjoni tista' tgħinna biex inwaqqfu li oħrajn ikunu ngannati.

Ŋiic ni rɔ läri kɛ ɣöö caa birɔ nɔ̱n kɛ cuëër kɛ guicdu kɛr Stevie's cuëer duel gɔ̱rkä bidiö kä kɔnthio̱mɛthmuktäpni nyɛgathä tin tɔni.