Rental providers: gas and electrical safety

Skip listen and sharing tools

ผู้ให้เช่า: ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซ

ผู้ให้เช่ามีความรับผิดชอบตามกำหนดสำหรับความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซ เครื่องใช้ไฟฟ้าและก๊าซจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ผู้ให้เช่าต้องทำให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย เราสนับสนุนให้ผู้เช่าคอยระวังดูอุปกรณ์เครื่องใช้เพื่อระบุปัญหาใด ๆ ที่มี

ในหน้านี้

หน้าอื่น ๆ มีข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมแซมเร่งด่วนการติดตั้งอุปกรณ์สาธารณูปโภคและการทดแทนอุปกรณ์เครื่องใช้

การซ่อมแซมเร่งด่วน - ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซ

ปัญหาด้านไฟฟ้าและก๊าซอาจเป็นการซ่อมแซมเร่งด่วน หากเป็นกรณีนี้ ผู้ให้เช่า หรือผู้จัดหาบ้านเช่าต้องตอนสนองทันที

การซ่อมแซมเร่งด่วนกำหนดโดยพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัย ค.ศ.1997(พ.ศ.2540)และรวมถึง

 • การรั่วของก๊าซ
 • ความบกพร่องด้านไฟฟ้าที่เป็นอันตราย
 • การเสียของอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับน้ำร้อน น้ำ การประกอบอาหาร การให้ความร้อนและการซักรีด
 • ความผิดปกติหรือการเสียของอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านไฟฟ้า ก๊าซ และน้ำ

ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบหากตระหนักถึงความจำเป็นในการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน หากผู้ให้เช่าไม่สามารถติดต่อหรือตอบได้ทันที ผู้เช่าสามารถจัดแจงและชำระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเร่งด่วนได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน $2,500

ผู้ให้เช่าต้องจ่ายคืนให้ผู้เช่าภายใน 7 วันหลังจากได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่าให้ชำระค่าซ่อมแซมคืน

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจัดการสถานการณ์เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ทันทีเพราะสามารถส่งผลถึงชีวิต การบาดเจ็บที่ร้ายแรงหรือความเสียหายในทรัพย์สินอย่างมากได้

ยากที่จะตรวจพบการรั่วไหลของคาร์บอนมอนอกไซด์เพราะก๊าซพิษไม่มีรสชาติ ไม่มีสีและไม่มีกลิ่น อาการของพิษจากคาร์บอนมอนอกไซค์รวมถึง

 • ความเหน็ดเหนื่อย
 • หายใจถี่
 • ปวดศีรษะ
 • คลื่นไส้
 • อาเจียน
 • วิงเวียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ พิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ กระทรวงสาธารณสุข (วิกตอเรีย)

ผู้เช่าต้องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซอย่างปลอดภัยและรายงานความผิดปกติ

ผู้พักอาศัยในบ้านต้อง

 • ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซตามคู่มือ
 • รายงานปัญหาหรือความบกพร่องใด ๆ ทันทีให้กับผู้ประสานงานบ้านเช่าทราบ

หากผู้พักอาศัยเป็นกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยในเครื่องทำความร้อนที่ใช้ก๊าซ พวกเขาควรติดต่อผู้ประสานงานบ้านเช่าและขอให้มีการทดสอบอุปกรณ์

เพื่อจำกัดความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านก๊าซให้น้อยที่สุด ผู้พักอาศัยต้อง

 • ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเหมาะสมตามคู่มือ
 • รายงานความผิดพลาดหรือปัญหาใด ๆ ที่เกิด
 • หยุดการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ใด ๆ ที่มีความผิดปกติอย่างเด่นชัดทันที
 • อนุญาตให้มีการเข้าถึงที่สมควรในทรัพย์สินเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซ
 • ไม่ติดตั้ง ถอดออกหรือจัดการใด ๆ กับอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านก๊าซ

การตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซ

อุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซเช่น เครื่องทำความร้อน เตา และระบบน้ำร้อนที่ใช้ก๊าซต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม หากอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซไม่ได้รับการบำรุงรักษา อุปกรณ์เหล่านั้นอาจก่อให้เกิดพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์ได้

ผู้ให้เช่าซึ่งเข้าทำสัญญาหลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2021 ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านการใช้ก๊าซทุก ๆ สองปีโดยผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียนด้านการติดตั้งก๊าซ ข้อกำหนดนี้ใช้กับสัญญาเช่าที่มีกำหนดระยะเวลาในสัญญาแน่นอนซึ่งกำลังจะเปลี่ยนสัญญาเป็นกำหนดช่วงเวลาต่อไปหลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2021 ด้วย

หากไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในขณะที่ผู้เช่าครอบครองสถานที่เช่าอยู่ ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซให้เสร็จสิ้นทันที

ก่อนเข้าทำสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยผู้เช่าถึงวันที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซครั้งล่าสุด และคำแนะนำที่เด่นชัดใด ๆ จากการตรวจสอบความปลอดภัย

สำหรับสัญญาเช่าที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนที่ทำก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2021 ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นสัญญาแบบกำหนดช่วงเวลาก่อนวันที่วันนี้ ผู้ให้เช่าควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าเป็นระยะ ๆ นี่อาจช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัย ค.ศ.1997(พ.ศ.2540) ซึ่งกำหนดให้ผู้เช่าให้จัดหาทรัพย์ให้เช่าที่มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดีและสมควรและเหมาะสมกับการเข้าครอบครอง

ใครสามารถทำการตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซได้?

การตรวจสอบต้องทำโดยผู้ติดตั้งก๊าซที่ได้รับการจดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตซึ่งได้รับการรับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับชำนาญการในการให้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซประเภท A และการให้บริการก๊าซประเภท A บนบัตรประจำตัวช่างประปา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านก๊าซ คุณสามารถอ่านได้ที่ Energy Safe Victoria's ชุดอุปกรณ์สำหรับผู้ติดต่อก๊าซ  

ค้นหาผู้ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซที่ได้รับอนุญาต

 • ผู้ติดตั้งก๊าซที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับจดทะเบียนเป็นช่างประปาซึ่งถือใบอนุญาตหรือใบจดทะเบียนที่ขึ้นต่อองค์การสิ่งปลูกสร้างวิกตอเรีย (Victorian Building Authority (VBA)) เพื่อดำเนินงานด้านการติดตั้งก๊าซ 
 • เฉพาะผู้ติดตั้งก๊าซที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับจดทะเบียนประเภทการรับรองความเป็นผู้เชียวชาญระดับชำนาญการในการให้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซประเภท A ในปัจจุบันเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานให้บริการด้านก๊าซ
 • คุณสามารถตรวจสอบว่าผู้ติดตั้งก๊าซถือการจดทะเบียนหรือใบอนุญาตประเภทงานให้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภท A หรือไม่ได้บน เว็บไซต์ VBA.
 • คุณสามารถขอดูบัตรที่บอกว่าช่างประปาถือใบอนุญาตหรือใบจดทะเบียนณ ปัจจุบัน สำหรับงานให้บริการอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภท A ได้

การตรวจสอบด้านก๊าซครอบคลุมอะไรบ้าง

หากทรัพย์ให้เช่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ ส่วนต่อหรือการติดตั้งที่ใช้หรือมีการส่งก๊าซ อุปกรณ์เหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อทำให้มั่นใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้องและไม่มีการรั่วไหลของก๊าซ การตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซได้รับการกำหนดในข้อกำหนดผู้ให้เช่าสถานที่พักอาศัยปี 2021 ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:

 1. ท่อส่งก๊าซ LPG และส่วนประกอบของอุปกรณ์ก๊าซที่เกี่ยวข้องได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
 2. วาล์วที่แยกจากอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซติดตั้งตามกำหนดโดย AS/NZS 5601.1 ในหัวข้อ "การติดตั้งก๊าซ" ที่ตีพิมพ์หรือแก้ไขเป็นครั้งคราว
 3. อุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซและส่วนประกอบเข้าถึงได้สำหรับการบริการและการปรับแต่ง
 4. การติดตั้งก๊าซมีความปลอดภัยด้านไฟฟ้า
 5. ช่องว่างที่เผื่อจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไปยังพื้นผิวที่เผาไหม้ได้เป็นไปตามคำสั่งในการติดตั้งและ AS/NZS 5601.1 ในหัวข้อ "การติดตั้งก๊าซ" ที่ตีพิมพ์หรือแก้ไขเป็นครั้งคราว
 6. มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอสำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ให้มีการทำงานได้อย่างปลอดภัย
 7. อุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซนั้น (รวมถึงเตา) ได้รับการยึดติดที่เพียงพอไม่ให้ล้ม
 8. การตรวจสอบสภาพระบบการไหลของอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซ รวมถึงปล่องไฟและ
 9. การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทก๊าซเพื่อเป็นหลักฐานในการขอใบรับรอง

การตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซต้องรวมการทดสอบในการยืนยันว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ประเภท A ทั้งหมดได้รับการบริการที่สอดคล้องกับ AS 4575 ด้วย

หลักฐานในการตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซ

ผู้ติดตั้งก๊าซต้องให้บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซ เอกสารดังกล่าวต้องรวมถึง

 • ชื่อเต็มและรายละเอียดของธุรกิจ รวมถึงหมายเลขจดทะเบียนหรือหมายเลขรับอนุญาตของผู้ติดตั้งก๊าซผู้ทำการตรวจสอบ
 • วันที่ที่ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย
 • ผลการตรวจสอบรวมถึงการให้บริการใด ๆ และการซ่อมแซมที่จำเป็นและการกระทำที่ทำเพื่อระบุถึงการซ่อมแซม
 • สำเนาบันทึกถึงงานให้บริการด้านก๊าซที่ส่งไปที่ VBA และที่ให้กับผู้ให้เช่าภายใต้ข้อกำหนดความปลอดภัยด้านก๊าซ (การติดตั้งก๊าซ) ปี 2018 สำหรับอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านก๊าซประเภท A ที่ให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการติดตั้งก๊าซ

การเก็บบันทึก

ผู้ให้เช่าต้องเก็บบันทึกการตรวจเช็กความปลอดภัยด้านก๊าซจนกว่าจะมีการสร้างบันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยครั้งต่อไป

สำเนาการตรวจสอบความปลอดภัยล่าสุดต้องให้ไว้กับผู้เช่าภายในเจ็ดวันหลังผู้ให้เช่าได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า

การตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

ผู้ให้เช่าที่เข้าทำสัญญาหลังวันที่ 29 มีนาคม 2021 ต้องตรวจสอบการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านไฟฟ้าทั้งหมดโดยช่างไฟฟ้ารับอนุญาตอย่างน้อยทุก ๆ สองปี ข้อกำหนดนี้ใช้กับสัญญาเช่าที่มีกำหนดระยะเวลาในสัญญาแน่นอนซึ่งกำลังจะเปลี่ยนสัญญาเป็นกำหนดช่วงเวลาต่อไปหลังจากวันที่ 29 มีนาคม 2021 ด้วย

หากไม่มีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาในขณะที่ผู้เช่าครอบครองสถานที่เช่าอยู่ ต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซให้เสร็จสิ้นทันที

ก่อนเข้าทำสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าต้องเปิดเผยผู้เช่าถึงวันที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านก๊าซครั้งล่าสุด และคำแนะนำที่เด่นชัดใด ๆ จากการตรวจสอบความปลอดภัย

ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2023 ปลั๊กไฟและวงจรไฟฟ้าทั้งหมดในสถานที่ให้เช่าต้องเชื่อมต่อกับแผงสวิตช์เครื่องตัดวงจรที่สอดคล้องกับ AS/NZS 3000 และเครื่องตัดวงจรกระแสไฟตกค้างที่เป็นไปตามกฏของ AS/NZS 3190, AS/NZS 61008.1 หรือ AS/NZS 61009.1

สำหรับสัญญาเช่าที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนที่ทำก่อนวันที่ 29 มีนาคม 2021 ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นสัญญาแบบกำหนดช่วงเวลาก่อนวันที่วันนี้ ผู้ให้เช่าควรมีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าเป็นระยะ ๆ นี่อาจช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัย ค.ศ.1997(พ.ศ.2540) ซึ่งกำหนดให้ผู้เช่าให้จัดหาทรัพย์ให้เช่าที่มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมที่ดีและสมควรและเหมาะสมกับการเข้าครอบครอง

ใครสามารถทำการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าได้?

ช่างไฟฟ้าต้องได้รับอนุญาตจาก Energy Safe Victoria as Registered Electrical Contractors (RECs). การตรวจสอบความปลอดภัยต้องทำโดยช่างไฟฟ้าจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาต

คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจดทะเบียนหรือการได้รับอนุญาตได้จากบัตรของช่างไฟฟ้าเอง คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจดทะเบียนหรือรับอนุญาตบนเว็บไซต์ Energy Safe Victoria ได้เช่นกัน

ค้นหาช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถค้นหาช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตโดยการค้นบนเว็บหรือเยี่ยมชมที่ Energy Safe Victoria

สิ่งที่การตรวจสอบด้านไฟฟ้าต้องครอบคลุม

ข้อกำหนดผู้ให้เช่าที่พักอาศัยปี 2021 กำหนดสิ่งที่ต้องตรวจสอบด้านความปลอดภัยไว้

การตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าต้องรวมถึงการตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้และส่วนประกอบด้านไฟฟ้าทั้งหมดว่าได้ดำเนินการสอดคล้องกับมาตรา 4 แห่ง AS/NZS 3019 "การติดตั้งด้านไฟฟ้าการตรวจสอบเป็นระยะ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า ไปที่ Energy Safe Victoria

หลักฐานของการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้าควรให้บันทึกการตรวจสอบด้านไฟฟ้าซึ่งต้องรวมถึง

 • ชื่อและรายละเอียดการจดเบียนหรือการได้รับอนุญาตของช่างไฟฟ้าที่ทำการตรวจสอบและหมายเลขจดทะเบียนหรือหมายเลขรับอนุญาต
 • วันที่ตรวจสอบความปลอดภัย
 • ผลการตรวจสอบรวมถึงการให้บริการใด ๆ และการซ่อมแซมที่จำเป็นและการกระทำที่ทำเพื่อระบุถึงการซ่อมแซม
 • รายงานที่เตรียมตามมาตรา 2 แห่ง AS/NZS 3019 "การติดตั้งด้านไฟฟ้าการตรวจสอบเป็นระยะ" ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือแก้ไขเป็นระยะ

การเก็บบันทึก

ผู้ให้เช่าต้องเก็บบันทึกการตรวจเช็กความปลอดภัยด้านก๊าซจนกว่าจะมีการสร้างบันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยครั้งต่อไป

ต้องให้สำเนาการตรวจสอบความปลอดภัยล่าสุดกับผู้เช่าภายในเจ็ดวันหลังผู้ให้เช่าได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เช่า

ข้อกำหนดสำหรับผู้ประสานงานบ้านเช่า

มีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับผู้ประสานงานบ้านเช่าให้เป็นไปตามหน้าที่ด้านความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนด

หากคุณต้องการทราบว่ากฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซในทรัพย์ให้เช่าไว้อย่างไร คุณสามารถอ่านได้ที่ ข้อกำหนดการให้เช่าที่พักอาศัยปี 2021:

 • คำนิยามข้อกำหนด ข้อ 5 - สิ่งที่การตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซต้องครอบคลุม
 • ข้อ 16 - กำหนดให้เปิดเผยวันที่ตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซและคำแนะนำเด่นชัดใด ๆ จากการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าทำสัญญาเช่า
 • ข้อ 30 - กำหนดให้เก็บบันทึกการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซ
 • กำหนดการ 3 - ระบุให้ทำการตรวจสอบด้านไฟฟ้าและก๊าซทุก ๆ สองปี

มาตรากฎหมายในพระราชบัญญัติ

หากคุณอยากทราบสิ่งที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานต่ำสุดสำหรับทรัพย์สินให้เช่า คุณสามารถอ่านมาตราเหล่านี้ได้ในพระราชบัญญัติการเช่าที่อยู่อาศัย ค.ศ.1997(พ.ศ.2540):

 • มาตรา 27C - ข้อกำหนดที่บัญญัติไว้การทำความสะอาดอย่างมืออาชีพ การบำรุงรักษา และภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • มาตรา 63A - ผู้เช่าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • มาตรา 68A - ผู้ให้เช่าที่พักอาศัยหน้าที่ที่ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 • มาตรา 68B - ผู้ให้เช่าที่พักอาศัยต้องบันทึกและเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและก๊าซ