قراردادهای تیلفون موبایل - رهنمود ها برای مستهلکین

Skip listen and sharing tools

قبل از خرید یک تیلفون موبایل

اصطلاحات ذیل را بدانید:

 • ارائه کننده خدمات: کمپنی ایکه تیلفون موبایل شما را با یک شبکه وصل می کند تا بتوانید تیلفون نموده و ایمیل بفرستید
 • اس ام اس فوق العاده: پیام های کتبی ایکه برای خدماتی مانند رای دادن در نمایشات تلویزیونی، مسابقات و حق الاشتراک مضمون ها بکار می رود. اگر شما با استفاده از خدمات اس ام اس فوق العاده جواب دهید یا پیام بفرستید، ممکن است در نهایت یک قرارداد خدماتی را با یک نرخ بسیار بلند مکالماتی امضا کنید. این نوع قراردادها را به مشکل می توان بدون پرداخت جریمه فسخ کرد
 • ارتباط بی سیم بین المللی: زنگ زدن یا دریافت مکالمات تیلفونی در خارج از کشور. این امر می تواند برایتان بسیار گران تمام شود. اطمینان حاصل کنید که همه جزئیات و شرایط استفاده از این خدمت را بدقت بخوانید تا بدانید که برایتان چقدر تمام می شود.
 • 32GB/16GB: این ارقام معمولاً در شرح پلان درج می باشد و نمایانگر ظرفیت ذخیره تیلفون موبایل تان است، نه به حجم دانلود معلومات.

تصمیم:

 • چه تعداد مکالمات و پیام های کتبی را ممکن است انجام دهید
 • چه مقدار معلومات را ضرورت خواهید داشت. بطور مثال، اگر مرتباً ایمیل هایتانرا چک می کنید یا ایمیل می فرستید، ممکن است به یک پلان دارای ظرفیت دانلود بلند معلومات ضرورت داشته باشید – معمولاً 1GB یا 2GB در ماه. برای کسب معلومات بیشتر راجع به ذخیره معلومات، لطفاً به ویب سایت ارائه کننده خدمات مورد نظر تان مراجعه کنید
 • برای چه مدتی می خواهید شامل قرارداد باشید. قرارداد ها می توانند برای مدت 12 الی 36 ماه باشند. اگر مطمئن نیستید که یک قرارداد را امضا کنید، می توانید در اوایل از خدمات پیش پرداخت استفاده کنید. بعد از اینکه کارت پیش پرداخت تان را کاملاً استفاده کردید، می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید با آن شبکه ادامه دهید یا با یک شرکت خدماتی دیگر.

اطمینان حاصل کنید که:

 • خوب تحقیق کرده و قیمت ها، شرایط و پلان های شرکت های ارائه کننده خدمات مختلف را باهم مقایسه کنید
 • معلومات راجع به خدمات و هزینه ها را کتباٌ بدست آرید
 • مصارف تغیر دادن یا فسخ قرارداد را بدانید، و یا زمانیکه تیلفون تان خراب، مفقود یا بسرقت میرود
 • کاغذ های وارنتی را بدقت بخوانید تا معلومات بدست آرید که چه چیز ها شامل وارنتی است و یا نیست.
 • بدانید که استفاده از موبایل تان در خارج از کشور چقدر برایتان هزینه بر می دارد.

متوجه نکات ذیل باشید:

 • یک تیلفون موبایلی که استفاده از آن سهل است
 • یک پلانی که از عهده پرداخت آن برآمده می توانید
 • یک شرکت ارائه کننده خدماتی که پوشش شبکه آن در محل سکونت تان خوب است

بخاطر داشته باشید:

 • اکثراً برای فسخ یک قرارداد قبل از موعد ختم آن باید پول بیشتر پرداخت کنید
 • بعضی خدمات مصارف اضافی را ایجاب می کند – پیام های صوتی، انتقال مکالمات، اس ام اس فوق العاده، جستجوی انترنتی، خرید انترنتی و ارتباط گرفتن بی سیم در خارج از کشور
 • ویب سایت شرکت ارائه کننده خدمات تانرا چک کنید یا به مغازه شان مراجعه نمائید و اطمینان حاصل کنید که آیا شبکه شان محل سکونت شما را تحت پوشش دارد یا نه
 • اگر بیشتر از اندازه مجاز مکالمات یا معلومات تان استفاده کنید، ممکن است مجبور باشید که پول بیشتر پرداخت کنید.

وارنتی های تیلفون های موبایل

 • رسید و قرارداد های تانرا منحیث سند نگهداری کنید.
 • فروشندگان پرچون و شرکت های ارائه کننده خدمات مجبور نیستند که قرضه دهند یا در زمان ترمیم کردن تیلفون تان آنرا تبدیل کنند. ولی، بعضی از ایشان دارای چنین پالیسی اند.
 • ممکن است نظر به شرایط قرارداد تان مجبور به پرداخت بل ماهانه تان در زمان ترمیم موبایل تان باشید. برای کسب معلومات بیشتر راجع به وارنتی ها، به بخش ورانتی ویب سایت ما مراجعه کنید.
 • شما تحت قوانین مستهلکین آسترالیا نیز دارای حقوق هستید. اگر تیلفون موبایل تان خراب شود، ممکن است بتوانید آنرا مسترد یا تعویض کنید. برای کسب معلومات بیشتر، به صفحه مستردی، ترمیمات و تعویض ها مراجعه کنید.

قبل از عقد یک قرارداد تیلفون موبایل

 • همیشه قرارداد را بخوانید – به گفته های فروشنده اتکا نکنید. قرارداد تیلفون موبایل یک سند قانونی است و معمولاً فسخ کردن آن بسیار مشکل و گران می باشد.
 • مواظب هزینه های پنهانی و شرایط غیرمنصفانه قرارداد باشید. برای کسب معلومات بیشتر به صفحه شرایط غیرمنصافانه قرارداد شرکت های ارائه کننده خدمات ما مراجعه کنید.
 • هیچوقت قراردادی را که خوب نمی دانید، امضا نکنید – از شخصیکه قرارداد را می داند، بخواهید که آنرا برایتان توضیح کند.
 • چک کنید که بل ماهانه تان چه مقدار است، و همچنان هزینه های اضافی را. اطمینان حاصل کنید که شما توان پرداخت قرارداد را در طول مدت قرارداد دارید.
 • اگر یک سیت موبایل خرید کردید و میخواستید که آنرا با یک شرکت ارائه کننده خدمات وصل کنید، ممکن است شما دو نوع قرارداد را امضا کنید – یک قرارداد با فروشنده پرچون سیت موبایل و یک قرارداد دیگر با شرکت وصل کننده شبکه تیلفونی. این بدان معناست که فروشنده پرچون درصورت خراب شدن تیلفون شما را کمک می کند، مگر نه در موارد مشکلات اتصال شبکه تیلفونی.
 • قبل از "ضامن شدن" برای قرارداد اشخاص زیر سن 18 بدقت فکر کنید – زیرا اگر ایشان بل خود را نپردارند شما مکلف به پرداخت آن خواهید بود.
 • معلومات بیشتر راجع به حقوق خویش و طرز استفاده از آن را در صفحه قرارداد های ما کسب

بعد از امضا نمودن یک قرارداد تیلفون موبایل

 • یک نسخه از قرارداد را در یک جای محفوظ نگهدارید تا بعداً در وقت ضرورت بتوانید به آن رجوع کنید.
 • اگر حالات شما تغیر می کند، شرکت ارائه کننده خدمات را در جریان قرار دهید – بطور مثال، در صورت مفقودی یا سرقت شدن تیلفون موبایل تان، یا اگر نمی توانید بل تانرا پرداخت کنید.

اداره نمودن بل های تیلفون تان

 • میزان استفاده از معلومات تانرا مرتباً چک کنید – این امر باعث جلوگیری از دریافت بل های گران می شود.
 • مقدار دقیق بل تانرا بدانید و راجع به هرگونه هزینه های غیرعادی از شرکت ارائه کننده خدمات تان سوال کنید.
 • اگر در قسمت تنظیم بودجه یا سنجش بازپرداخت هایتان نیاز به کمک دارید، با National Debt Helpline در تماس شوید.
 • بل های تانرا به موقع پرداخت کنید. اگر قادر به اینکار نیستید، ممکن است مبلغ اضافی را بحیث جریمه پرداخت کنید.

در هنگام خرابی اوضاع

 • با مغازه ایکه از آن سیت موبایل تانرا خرید کرده اید در تماس شوید، یا با شرکت ارائه کننده خدمات تان. برای رهنمایی بیشتر، به صفحه حل منازعات مراجعه کنید.
 • اگر راجع به بل یا اتصال شبکه تان مشکل دارید و نمی توانید با شرکت ارائه کننده خدمات تان به توافق برسید، با Telecommunications Industry Ombudsman تماس بگیرید.