Ɣɔi de thurumbil

Skip listen and sharing tools

Athööre alek yin, ba tak apiɛth te ɣɔc cin thurumbil.

Te kene yin thurumbil guɔ ɣɔc

1. Kɔn thiec tenɔŋ kɔc kɔk ka kɔn wer ago keeric 
    eben tɔne ɣɔi de thurumbilic nyic

 • Yeyi nyin cath ne athöör de welyamic kune yitanet nyin.Cathe thuk ke ɣɔc riethic ago nyic ɣɔi thurumbil kɔɔr wëu kede.
 • Yin leu ba rian thɛɛr tɛr ago wëu dhuk nhiim piny.
 • Athöör de ɣɛc riɛth e kɔc lek weu ke jath ye riai ke jɔt, ku jɔl ya katɔ ne riaic kedhia cit man ka leu bi weike ran puoth tenɔŋ en rɔr. 
 • Ye thiec eyade ago nyin ye weu kede bi riai ke ya jɔt ne ajuir de tecine ɣɔc. Thurumbiil yekeek bɛi ne piny kɔk aye jot wëu juic tecen riak.
 • Yin leu ba lekdit yook ne ke ɣankɛ̈:

2. Cathe ɣan ke dhɛn weu ago yin ciɛ cam

 • Thuk juic ke ɣɔi riɛth aye kɔc pal dhɛn ku keek aye kɔc cam. Apiɛth ba cath ago dhɛn piɛth yook.
 • Cathe bɛɛŋ ku ɣan ke dhɛn ago nyic ye rabiɛ yinde yekee weuken dhɛn.
 • Duɔn athöör de ɣɔ̈i de riai thany tekene yi pal dhɛn. 
 • E piath ba naŋ yinycuɔren ka Acuut. Acuut e yin gel ne rɔr leu be tul ku kony yin ne cuɛtpiny de weu tecin naŋ rɔr, kaci riai kual kaci riɔk. 
 • Yin leu ba acuut loi wene guɔt akutnom ka kɔc cakee lɔc. apiɛth ba weu ke acuut ya täu ajuirduic.
 • Weu ke acuut aye wuɔc ci tɔ tɔ riɛth. Anɔŋ riande leu bene cuɛrpiny ne weu juic ku riandɛ ne weu lik. Yin leu ba cuɛrpiny ne weu juic te kene yin run ya 25. 

3. Lɔc thurumbil piɛth 

 • Thurumbiil jot aye ɣɔc tenɔŋ kɔc nɔŋ laitheen ke ɣɔc de riɛth.
 • Yin leu ba rian thɛɛr ɣɔc tenɔŋ raan de yen kane dilalic. Yineka be kebe piath kene yin lɔc.
 • Riɛth yekee ɣac ne bɛic kane dilalic aye ya weu dhiak. Ku kerac yin leu ba rian ci riak ɣɔc, ku yin ye ciɛn ɣakdit te ɣɔc yin riandu ne baic kane dilalic.
 • Yin ye naŋ ɣakdit te ɣɔc yin riai tenɔŋ thuŋde ɣɔc riɛth nɔŋ laithen. Yin ye yiɛn niin kediak te cin riai ɣɔc ago tiŋ lan nhiɛr yin en kaba yin nom ger.
 • Yin ye yiɛn waranti tene ɣɔc yin riandu thuŋde riɛth ci yiɛn laithen. Waranti e jam ye na ca thurumbil ɣɔc kule riak ke niin ke waranti ke thok keyin cin weu cuare keek piny ne luoide. 
 • Thurubiil juic aye keek ɣac ne yintanet nyin. Duɔne la path path ba riai ɣɔc ne yintanet nyin ke yin kuc ran de yen guɔp.
 • Cɔk rian ca nhiar keba ɣɔc ciɛr atet de luoi de thurumbiil nyic apiɛth ku ca gam piou.
 • Apiɛth ba nyin tiit ne riɛth ye keek cal ne yintanet nyin ne weu lik areetic. Keek aye kɔc dhom ku yin leu be yin cɔk cuɛt weu piny ke riai liu guɔu.

Te ɣɔc yin thurumbil 

1. Te thɛny yin aruk 

 • Duɔne rɔt cɔk coŋe ba aruk thany. Yiɛn rɔt thɛɛk juic ago keci gɔɔr deetic. Na nuɛn yin ba deetic ke yin thiec raaande nyic.
 • Duɔne aruk de ɣɔi thany ne köl tueŋ e tiŋ yin riai. Yiɛn rɔt thɛɛk juic ku bɛɛre lɔ caar lan yen rian piɛth kene yin.
 • Na nɔŋ ka tɔ athööre de aruŋ ɣɔic cike nhiar, ke jamic wene raan ɣɛc riai. Yin leu ba keci nhiar war ne athööric.

2. Wɛr de nom

 • Na ɣɔc riai tenɔŋ ran ka thuŋ nɔŋ laithen de ɣɔc de riɛth, ke yin ye yiɛn ‘nin ke koth de nom’ kediak ne thɛɛk yen ke lui yic. Luelde eke, yin leu ba yi nom war ne niin ke luoi ke diakic te cin riai beer nhiar. 
 • Tecin yi nom war ne niin ke diakic, ke bak de weuku yen doŋ kene ran de riai ekë: 
  •     $400 ka cin de rou ne buɔtic ne weu ke ɣɔi riai yic, e toŋ be dit ne
       kekakɛ yic yene kabe loom(te yen rian jot), ka 
  •     $100 ka cin de toŋ ne buɔtic ne weu ke ɣɔi riai yic, e toŋ be dit ne
       kekakɛ yic yene kabe loom(te yen rian thɛɛr).

3. Warantith

 • Te ɣɔc yin riai tenɔŋ ran ka thuŋ nɔŋ laithen de ɣɛc riɛth ke yin ye naŋ waranti. 
 • Waranti e yin kuɔny ago riandu loi abac te riɛken ke niin ken ke waranti ken thok. Niin ke waranti awac ciman wɛ̈ci riɛth. Acin waranti te ɣɔc yin riai ne baic kane dilalic. 
 • Te ɣɔc yin riai tenɔŋ ran nɔŋ laithen de ɣɛc, keka ye loŋ yook be yin yiɛn waranti te yen: 
  • rian ken run ya 10, ku 
  • Kene kilomitir ke 160,000 bak niim 
 • Warantic de rian thɛɛr eya pei ke diak ka 5000 kilomitir, e guɔt de tok de keekic ci dac ben. Na riak riai ke waranti de tɔ keka le raan ɣɛce loi. 
 • Tecene niin ke waranti du cak thok, ke yin dhiac ke yin nɔŋ ɣac cike ci löŋ ke Australian ke kɔc ye ɣöc luel. Ku ka piɛth nyic lan nade ke kuɔny ye loŋ yiɛn yin e tɔ ci run ke riai ku tecene yen muk thin.
 • Kɔc ke ɣɛc de riɛth ayen runke waranti juakic. Juɛŋde runke waranti ayene weu cuatpiny te nhiɛr yin en. Naci nhiar be run ke waranti de riandu juakic ke duɔne loi, kuka cin weu bake cuatpiny. 

4. Apieth ba weeu cuate keek piny nyic

 • Te ɣɔc yin riai thuŋde riɛth, ke thiec ago weu ba keek cuatpiny nyic. Adende weu yekeek cuatpiny eyic naŋ awata ku weu ke gɛt piny.

Tecin thurumbil ɣɔc

1. Ajuer de riandu

 • Yen riakdu cɔk juir ne thɛɛk ken ke juer yic. Yeneke riai cɔk tɔ ke piɛth ku cɔk yen dhuk weuke nhiim ciɛn te ɣɛc yin en.

2. Luoi de thurumbil

 • Te lɔi yin atet be riandu ya juir, ke tiŋ lan tɔ en rin ne akutnom de tetic citmande RACV ku Victorian Automobile Chamber of Commerce (VACC), atet tɔ ne ke akutniim kɛ yic anɔŋ loŋ ke luoi de riɛth yiki keek kuany cok.
 • Te leer yin riandu tede luoi, ke yin lek atet de luoi riɛth lon be loi.
 • Kɔn aden de weu nyin, cɔk gɛr piny.
 • Atet luoi de riɛth aleu be kɔk ci riak lɔ yook ne rianduic. Yooke atet luoi de riɛth be yin kɔn yuɔp telepun tenɔŋ en dɛ peide ci yook keci riak ku jɔny be ci loi te kene yin thiec. Cɔk ye weu ci keek thiec garpic keken riai guɔ gɔl ne luoi.
 • Na nɔŋ ke dhal yin ne kamdu wene atet yene loi riakdu, kukɛnke thoŋ mat ne weu ke luoi riai yic ke akut de Consumer Affairs Victoria aleu be we tekic. Yin be lekdit yook ne, Resolve a dispute page.

Riɛth ye jur

 • Te jur yin riai , keke luoi de kɔc ye riɛth juɔr bi yin yiɛn rian piɛth. 
 • Duɔne go riŋ ne thanyic, kɔn athöör jur yin riai kuen. Na kene deetic ke yin thiec raande nyic.
 • Apiɛth ba nyic, be ya luoi de ŋa tenɔŋ en ke riak riai ka rɔr. apiɛth ba nyic yeŋo leu bi acuut ka yinycuɛrɛn cuatpiny tenɔŋ en rɔr?