صفحه ویدئوهای حق و حقوق مصرف کنندگی من

Skip listen and sharing tools

حق و حقوق مصرف کنندگی من – قراردادها

متن ویدئو: حق و حقوق مصرف کنندگی من – قراردادها (Word, 29KB)

حق و حقوق مصرف کنندگی من – برگشت وجه پرداختی در خرید

متن ویدئو: حق و حقوق مصرف کنندگی من – برگشت وجه پرداختی در خرید (Word, 27KB)

حق و حقوق مصرف کنندگی من – گارانتی و ضمانت ها

متن ویدئو: حق و حقوق مصرف کنندگی من – گارانتی و ضمانت ها (Word, 31KB)

حق و حقوق مصرف کنندگی من – حل و فصل مسائل و طرح شکایات

متن ویدئو: حق و حقوق مصرف کنندگی من – حق و حقوق در خرید (Word, 28KB)

حق و حقوق مصرف کنندگی من – تفاهم نامه هایlay-by