Macedonian - Overview

Skip listen and sharing tools

Што работиме ние

Consumer Affairs Victoria (Викториската служба за потрошувачки прашања) е државен орган што ги регулира потрошувачките прашања. Нашата цел е да им помогнеме на жителите на Викторија да бидат одговорни и информирани трговци и потрошувачи.

За да го постигнеме тоа, ние:

 • редовно ги прегледуваме законите за потрошувачите и стопанските правилници и ја советуваме државната влада
 • ги советуваме и подучуваме потрошувачите, потстанарите, трговците и сопствениците на имоти за изнајмување во врска со нивните права, обврски и промените во законите
 • ги регистрираме бизнисите и професиите и издаваме работни дозволи
 • посредуваме во решавањето на спорови меѓу потрошувачите и трговците, и потстанарите и сопствениците на имоти за изнајмување
 • ги спроведуваме законите за потрошувачите и се грижиме за нивното почитување.

Даваме бесплатни и независни информации и совети за:

 • градење и реновирање
 • издавање работни дозволи и прописи за работење
 • имиња на бизниси
 • купување и продавање на имот
 • кооперативи
 • прибирање доброволни финансиски средства
 • регистрирани здруженија
 • ограничени партнерства
 • отплата на долгови
 • моторни возила
 • здруженија на сопственици
 • безбедност на производи
 • изнајмување
 • пензионерски населби
 • измами
 • пазарување и тргување.

Јавете ни се

Преведувачка служба

Interpreter service logoЈавете се на 131 450 и кажете го на англиски името на вашиот јазик. Потоа замолете го преведувачот да се јави на 1300 55 81 81.

9:00 am to 5:00 pm, Monday to Friday (except for public holidays)

Повеќе информации