Your renting rights - Nepalese

Skip listen and sharing tools

घरभाडा (लिज) शुरुआत र समाप्त गर्दा

 • जब तपाईले घरभाडा (लिज) मा हस्ता क्षर गर्नुहुन्छ, तपाई यसको शुरुआतदेखि अन्त्यसम्म घरभाडा तिर्न र लिजको सबै नियमको पालना गर्न मञ्जु र हुनुहुन्छ।
 • यदि तपाईले बुझेको छ भने मात्र लिजमा हस्ता क्षर गर्नुहोस्। यदि तपाईले बुझेकप छैन भने तपाईला ई विश्वास ला ग्ने मानि ससँग यसबारे तपाईला ई व्याख्या गरिदिन आग्रह गर्नुहोस्।
 • यदि तपाई लिज सकिन ु अघि घर छोड्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो घरधन ी/एजेन्टसँग छल फल गर्नुहोस् - उनीहरु लिजला ई अगाडि नै अन्त्य गर्न सहमत नभए तपाईले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यदि तपाई लिज समाप्त भएपछि घर छोड्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईले आफ्नो घरधन ी/एजेन्टला ई आफूले छोड्न लागि रहेको जान कारी एक महिना अघि लिखित सूचना दिन ुपर्छ।
 • तपाईले आफ्ना सबै बिल हरु तथा अन्तिम भाडा तिर्नुपर्छ, घरको सरसफाइ गर्नुपर्छ र जब तपाई छोड्नु हुन्छ आफ्ना चीजहरु आफूसँगै लान ुहोस्। यदि लिजमा भनिएको छ भने मात्र कार्पेटला ई वा फद्वारा सफाई अर्थात स्टिम क्लिन गर्नुहोस्।

धितो (Bonds)

 • तपाईको घरधन ीले तपाईला ई धितो अर्थात बण्ड तिर्नका लागि भन्न सक्छ – यो लिजका लागि सुरक्षा धरौटी हो।
 • आवा सीय घरभाडा बण्ड प्राधिकरण (Residential Tenancies Bond Authority, छोटकरीमा RTBA) ले तपाईको लिजको समाप्ति नभएसम्म बण्डला ई राख्नेछ ।
 • यदि तपाईको घरभाडा हप्ताको $३५० भन्दा कम छ भने, तपाईको बण्ड एक महिना को भाडाभन्दा बढी हुन सक्दैन ।
 • तपाईको घरधन ी/एजेन्टले तपाईला ई बण्ड जम्मा गर्ने फाराम भर्नका लागि अनुरोध गर्नेछन ्। यदि यो ठिक छ भने मात्र हस्ता क्षर गर्नुहोस्। खाल ी फाराममा हस्ता क्षर नगर्नुहोस्।
 • तपाईको लिजमा लेखिएको सबै चीज तपाईले गरेमा, र घर राम्रो अवस्था मा छोडेमा तपाईले आफ्नो धितो फिर ्ता पाउनु हुनेछ।

अवस्था प्रतिवेदन (Condition report)

 • यदि तपाईले बण्ड तिर्नुहुन्छ भने, तपाईले अवस्था प्रतिवेदनला ई घर सरेको तीन दिनभि त्रमा भर्नु जरुरत हुनेछ। यो तपाईले लिजमा हस्ता क्षर गर्ने समयमा त्य स घरको अवस्था को रेकर्ड हो।
 • अवस्था प्रतिवेदनला ई ध्यान पूर्व क पढ्नु होस् र यो सही छ छैन जाँच गर्नुहोस्। यदि यसमा कुनै चीज गलत छ भने, तपाईले त्य सला ई सच्या उन सक्नु हुन्छ। उदाहरणका लागि , यदि कुनै चीज फोहोर, टुटेको वा काम नगर्ने भएमा लेख्नुहोस्।
 • तपाईको घरधन ी/एजेन्टला ई हस्ता क्षर गरिएको एक प्रतिवेदन दिन ुहोस् र एक प्रति आफ्नो लागि राख्नुहोस्। हरेक कोठा को तस्वी र लिनुहोस्।
 • जब तपाई घर छोड्नु हुन्छ यो प्रतिवेदनला ई प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्न सकि न्छ यदि सरसफाइ वा कुनै क्षतिका लागि तपाई जिम्मेवा र रहेको भन्ने विवा द भएमा।

मर्मत

 • घरधन ी/एजेन्टले सबै मर्मत हरुका लागि भुक्तान ी गर्नुपर्छ, यदि त्यो तपाई, वा तपाईले घरमा आमन्त्रण गरेको पाहुनाल े गरेको क्षति होइन भने।
 • मर्मत अविलम्ब गरिन ुपर्ने वा सामान्यरुपमा गरिन ुपर्ने हुन्छ। सामान्य मर्मत का बारेमा घरधन ी/एजेन्टला ई लिखित सूचना दिन ुहोस् - उनीहरुले त्यो समस्याला ई १४ दिनभि त्र समाधान गर्नुपर्छ। ग्या स वा छाना चुहिएको जस्ता अविलम्ब गरिन ुपर्ने मर्मत हरुका लागि घरधन ी/एजेन्टला ई फोन गर्नुहोस् - उनीहरुले तिनला ई तुरुन्तै मिला उनुपर्छ। यदि उनीहरुले गर्दैनन ् भने, समस्या समाधान का लागि तपाईले $१८०० सम्म खर्च गर्न सक्नु हुन्छ र त्य सको रसिदला ई उनीहरुकहाँ पठा उन सक्नु हुन्छ। उनीहरुले तपाईला ई १४ दिनभि त्रमा रकम फिर ्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।

थप मद्दत चाहि न्छ?

अध्ययनमा बढी समय बिता उनुहोस् र चिन्ता मा थोरै। थप जान कारीका लागि वा जब केही चीज गलत हुन्छ, हाम्रो घरभाडासम्बन्धी जान कारी पढ्नु होसः consumer.vic.gov.au/renting वा हामीला ई फोन गर्नुहोसः 1300 55 81 81

टेलिफोन दोभाषे सेवा

यदि तपाईला ई हामीसँग दोभाषेको माध्यमबाट बोल्नु पर्ने हुन्छ भने 131 450 मा फोन गर्नुहोस्, तपाईको भाषाको अंग्रेजी ना म भन्नुहोस्, त्य सपछि दोभाषेला ई 1300 55 81 81 मा फोन गर्नका लागि अनुरोध गर्नुहोस्।

Videos

घरभाडा (लिज) शुरुआत र समाप्त गर्दा

Video transcript: Bonds (Word, 93KB)

अवस्था प्रतिवेदन