دانستن کرایه نشینی

Skip listen and sharing tools

این صفحه معلومات راجع به کرایه نشینی را برای خوانندگان دری زبان ارائه می کند.

در این صفحه:

ویدیو ها

شروع و ختم کرایه نشینی

Skip video: Bonds Dari
Video skipped
Skip video: Repairs Dari
Video skipped


کرایه نشینی – در طول مدت کرایه نشینی


کرایه نشینی – زمانیکه کوچ می کنید

مثال های قرارداد کرایه (کرایه خط)

مثال های قرارداد کرایه (کرایه خط) (کلمه،  MB1.48)

معلمات کرایه نشینی برای سازمانهای حمایتی و اجتماعی

برای کسب معلومات بیشتر راجع به حقوق و مسؤلیت های کرایه نشینی در ویکتوریا، به صفحه حقوق کرایه نشینی شما مراجعه کنید

در قدم بعدی به کجا