Juur de Baai

Skip listen and sharing tools

Göl de luɔ̈i de Juur de baai

Ke yï kën baai kan juur, ke yïn ye kan naŋ waragɛk ye thany ka luel në kɔc thook aback u nɔŋ wëu ye ke kɔɔɔr ba ke cuat piny në gɔ̈c de juurdu 

 • Ajuir de waragɛk ye thany të cïn bai yök (ye cɔl Liith) ee ya warɛgɛk në kaam du wɔnë raan de baai. Eë wereŋë eyic naŋ ciin de juur de baai, ciin de wenh cɔl bond, ku kaam benë bai ceŋ ku cɔ̈ɔ̈k de waragɛk cenë lööŋ yenë bɛ̈i juur gät thin ku kɔ̈k kë dök tɔ̈ thin.
 • Kɔn kä cike gät në waragɛk yic deetic ku ba jal thaany
 • Cɔk raan de baai ku akut de bai yiɛ̈n yï anuan të tɔ̈ kek thin
 • Kɔc juëc ke bɛ̈i aaye yï kɔn cɔk cuɛt wiik ke rou ke bai piny ku jɔl jɔt baai. Ku na cïï baai tïŋ apiɛth, bë naŋ kë riääk baai ka cïï baai ye cuɛt piny , ke raanduɔ̈n de baai alëu bë biäk töŋ de wëu ke bond jɔt ka jɔt ke kedhiɛ.
 • Na cï raan de baai bond du jɔt, ke ka lëu bïk ke kä kë kan looi:
  • Abë wɛ̈t de bondu kan tuɔ̈c akut de Residential Tenancies Bond Authority
  • Abë yï yiɛ̈n poom de bondu ba kan thany
  • Abë kä cï riäk gät piny në waragɛk yic, nyooth en ke kë cï riäk baai
 • Yuɔ̈pë maktam de Residential Tenancies Bond Authority të kën yïn waragɛk cïn wëu ke bond cuat piny në nïn yiic kee 15
 • Waragɛk cïn wëu ke bond cuat piny athieekic arëët ba muk bë cuɔ̈k mär. Në thök de juurdu ke ye waragɛŋë alëu bïn wëu ku lɔ kɔɔr cök enɔŋ raan de baai të cïn jäl baai
 • Raan de baai abë yï yiɛ̈n waragɛɛk ke rou cïke thaany, wereek ye kä tɔ̈ baai nyuɔɔth kedhiɛ ke yï kën kan lɔ thin. Kɔn baai caathic apiɛth ku na nɔŋ kë cä yök ke cï riäk bai ke gate piny ku lɛ̈k kë raan de baai në lantöŋtɛ̈i. Tïŋ kë cï raan de baai gɔ̈ɔ̈r eya lan pieth en kenë yïn ka rɛɛc
 • Dhuɔ̈k kë waragɛk töŋ de cɛth cïn baai caath enɔŋ raan de baai ka akut de juur de bai wei në nïn ke diäk eke ler yïn ke baai
 • Tɔ̈u waragɛk töŋ de cɛth de bai ku kä ca ke yök baai. Aye tɔ̈ɔ̈u ba bɛɛr yök në thaa jiɛ̈l yïn baai ku ye gël të nɔŋ en kë bï teer në biäk de teer të nɔŋ en ka cï nyiɛ̈c maar
 • Yuɔ̈pe kɔc ke piu,karaba, gäth de that, ku tëlepuun ago kaŋ ke bɛ̈I paandu në kaam jɔt yïn baai.Në yic pacɔ̈k, eya luɔ̈idu ba ke kä looi në yïn.

Të ceŋ yïn baai

Yïn ye naŋ yithku të juur yïn baai

 • Ye wënh de baai dac cuat piny. Ku yïn lëu ba werek cïn bai piny ya muk apieth
 • Ye baai cɔk tɔ̈ ëë jim në nyindhiɛ. Na kënë käŋ riɔ̈ɔ̈k ka ca kaŋ riɔ̈ɔ̈c baai ku bondu cïi lëu be dhuɔ̈k yïn të cenë juurdu thök.
 • Duɔ̈në kë cï riäk baai ye looi, ke kënë raan de baai pïŋ
 • Ye kɔc ke akendu riëu ku ya kë rëër në dɔ̈ɔ̈r ku ye kamaan ku cɔk rïu keek
 • Raan de baai ka akut de juur de bɛ̈I aye naŋ riɛr bïk bɛ̈n baai në thaa dɛn kɔɔr kë ku ka lëu bïk yï kan lɛ̈k bïk kek bɛ̈n paandu. Kɔ̈k lëu bïk raan de cɔk lɔ baai atɔ̈ në në ajuiɛr dɛn de Landlord or owner entry to property page. Keek eya alëu bïk lɔ baai në thaa cï kek, ku cie në nïn yiic kedherou eke thɛɛnyë ke baai.
 • Ye raan de baai lɛ̈k kë cï riäk baai

  Kä kɔɔr luɔ̈i bë ke dac looi

  • Ye raan de yuɔ̈p në lantöŋtɛ̈I ago kë cï riääk baai ya looi. Kä cï riääk aaye ka wën cïï lëu bïk cɔk lëu në ceŋ; ci man de karaba, many de thät, pïu, kuëër de ɣöt. Yïn bë ke kä kedhiɛ yök në Urgent repairs page
  • Raan de baai abë kë cï riääk ku lɛ̈k yen ya dac looi
  • Na cïï ran de baai dac bɛ̈n ke yï cɔk kë cï riääk loi të tɔ̈ ciin de kë riääk në $1800. Ku tɔ̈u waragɛk nyooth ciin de wëu cenë ke kë riääk looi.
  • Yïn lëu ba waragɛk de kä ca ke looi jal gäm raan de baai ago wëu cïn ke luui jal dhuɔ̈k nhïïm ciɛ̈n. Raan de baai enɔŋ nïn ke thiɛ̈ɛ̈r ku ŋuan ku bë yï jal yiɛ̈n wëuku. Poom atɔ̈ në Forms and publications page.
  • Na cïn wënh tɔ̈ piny lëu bïn kë cï riääk looi ku raan de baai ajai eya, ke yï cɔl Consumer Affairs Victoria ago yï lɛ̈k kë lëu ba looi

  Kä cï riääk cïn kë dïtyic në keek

  • Gäärë waragɛk du në maktam de kɔc ke baai yic. Alëu ba tuɔ̈c ke ye athöör ka email ka thiäŋ poom de tɔ̈ në Forms and publications page.
  • Ye töŋ de wereek kedhiɛ muk, email,wël ye bɛ̈n bei në telepuun yiic, poom, ago naŋ nɔŋ teer, ke yïn lëu ba rɔt gël në keek
  • Cɔl Consumer Affairs Victoria të kënë raan de baai kë riäk baai në nïn yiic kee 14 eke lëk ke yen thok

Thök de juur de baai

Të kɔɔr bïn jal baai ke yï yiɛ̈në raan de baai kaam de wiik ke rou ku wan baai ke juiir yic apiɛth.

 • Lɛ̈kë ran de baai në athööric yic lan jiël yïn baai
 • Tïŋ në Consumer Affairs Victoria ago yök lan ye ya nin ke dë ke yenë ke raan de baai thoŋ de jal. Eek kenë ee wɔ̈ɔ̈c ŋɛk në ŋɛk
 • Jam në dhuk ciɛ̈ɛ̈n de bond wɔnë ran de baai
 • Thiäŋ poom yenë bond dhuɔ̈k ciɛ̈ɛ̈n ku dhuɔ̈k kë nhom Consumer Affairs Victoria
 • Duɔ̈në poom de bond thiäŋ të kënë yïn rɔt piŋ wɔnë raan de baai në biäk de wënh bë loom. Cɔ̈l Consumer Affairs Victoria ago yï lɛ̈k kë ba looi
 • Duɔnë poom kenë thiɔɔŋic thany
 • Cuatë wëu kenë ke cuat piny piny
 • Waak bai yic ku jɔt ka ku kedhiɛ
 • Muk waragɛk ɣɔn bï yïn ɣöt të bïnë teerdhil tɔ̈
 • Cɔk namba de telepun cɔk dɔ̈ŋ kenë raan e cïn kan juur enɔŋ en

Ka thiekic ba ke nyic

 • Duɔnë dɛ thany agut cï ba kan nyic apiɛth
 • Duɔ̈në poom kenë thiɔ̈ɔ̈ŋic ye thaany, të yïnë cak tïŋ ke ye kän yic
 • Ye waragɛk ca thany muk apieth
 • Ye thiɛc në waragɛk cïn wëu cuat piny
 • Ye waragɛk de bond ku waragɛk de cuɛt piny de bai muk apieth
 • Ye rɔt piŋ apiɛthenɔŋ akut de Consumer Affairs Victoria të nɔŋ yïn kë dhal yï në biäk de juur ka thiɛ̈c