حقوق کرایه گیری شما

Skip listen and sharing tools

البدء في الاستئجار

قبل أن تستأجر عقارا ما، ستحتاج إلى اتفاق خطي أو شفهي بشأن الإيجار ويجب أن يتوفر لديك ما يكفي من المال لتسديد عربون الإيجار.

 • یک قرارداد کرایه (یا کرایه خط) عبارت از یک قرارداد بین شما و مالک مکان می باشد. این قرارداد حاوی معلوماتی مانند مبلغ کرایه، مبلغ تضمین، طول مدت کرایه، نوع کرایه نشینی و غیره شرایط و مقررات کرایه را تصریح می دارد.
 • اطمینان حاصل کنید که تمام مواد مندرج قرارداد را قبل از امضا نمودن خوب بفهمید.
 • جزئیات تماس مالک مکان و رهنمای معاملات را بگیرید.
 • اکثر مالکین جایداد ها از شما یک تضمین را تقاضا می کنند. اگر شما مکان کرایی را پاک نگه ندارید، به آن خسارت وارد کنید یا در اخیر قرارداد کرایه باقیدار باشید، مالک منزل می تواند تمام یا بخشی از پول تضمین را ادعا کند.
 • اگر مالک منزل از شما پول تضیمن اخذ نماید، وی باید:
  • پول تضمین را نزد Residential Tenancies Bond Authority بسپارد
  • یک فرم درخواست تضمین خانه پری شده را برای شما جهت امضا کردن بدهد
  • یک ورقه گزارش را آماده کند، که بیانگر وضعیت عمومی مکان کرایی می باشد
 • اگر شما رسید پرداخت پول تضمین را الی مدت 15 روز بعد از پرداخت آن دریافت نکنید، لطفاً با Residential Tenancies Bond Authority تماس بگیرید.
 • رسید پرداخت پول تضمین شما مهم است – آنرا گم نکنید. در ختم قرارداد کرایه شما به این رسید ضرورت دارید تا بتوانید برای پس گرفتن پول تان تضمین تان درخواست دهید.
 • مالک منزل یا رهنمای معاملات تان باید دو نسخه امضا شده گزارش وضعیت منزل را قبل از نقل مکان کردن برایتان بدهد. مکان را از نگاه ایمنی بررسی کنید و درصورت مشاهده هرگونه ریسک ایمنی موضوع را برای مالک یا رهنمای معاملات مربوطه گزارش دهید، بطور مثال عدم حصار کافی در اطراف حوض آب بازی یا مشکلات محسوس برقی. مکان را بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه عیب مانند درز ها، خط خوردگی روی دیوار ها یا دستگیره های شکسته، موضوع را در گزارش وضعیت منزل درج کنید. همچنان اگر با نوشته های مالک یا رهنمای معاملات مندرج گزارش وضعیت منزل اختلاف نظر دارید، لطفاً ملاحظات تانرا بنویسید.
 • بعد از تکمیل کردن گزارش وضعیت منزل، یک نسخه امضا شده آنرا طی مدت سه روز بعد از نقل و مکان تان به منزل، برای مالک یا رهنمای معاملات تسلیم دهید.
 • یک نسخه دیگر گزارش وضعیت منزل را نزد خود نگهدارید. ممکن است در ختم قرارداد کرایه به آن ضرورت پیدا کنید در صورتیکه بین شما و مالک منزل منازعه ای در خصوص پرداخت مصارف پاک کاری، خسارات وارده، یا تعویض اشیای مفقودی بروز نماید.
 • با شرکت های آب، گاز و برق دلخواه تان تماس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که قبل از نقل مکان کردن تان به منزل این خدمات وصل گردند. بصورت عموم، وصل کردن آب، گاز و آب و پرداخت بل ها مسؤلیت کرایه نشین می باشد.

در طول مدت کرایه نشینی

اگر در یک منزل کرایی زندگی می کنید، شما در طول مدت اقامت تان دارای یک سلسله حقوق و مسؤلیت ها می باشید:

 • کرایه تانرا به موقع پرداخت کنید. شما حق دارید که با پرداخت کرایه هر ماه یک رسید دریافت کنید.
 • مکان کرایی را تمیز نگهدارید. درصورت قصور، یا خسارت وارد کردن به مکان، امکان دارد که در ختم قرارداد کرایه پول تضمین تانرا بطور کامل واپس گرفته نتوانید.
 • بدون موافقت مالک، هیچگونه بازسازی، تغیرات یا تزئینات را در مکان کرایی انجام ندهید.
 • آرامش و محرمیت همسایگان را احترام بگذارید، و اطمینان حاصل کنید که مهمانان شما نیز این امر را رعایت نمایند.
 • مالک منزل یا رهنمای معاملات مربوطه حق دارد که به داخل منزل تان بیاید مشروط براینکه حد اقل 24 ساعت قبل برایتان اطلاعیه کتبی داده و دلیل حضور خویشرا توضیح داده باشد. دلایل معقول دخول به مکان را از صفحه ویب سایت ما به آدرس Landlord or owner entry to property page بدست آورده می توانید. ایشان همچنان می توانند در یک زمان به موافقت رسیده وارد منزل شوند، مشروط براینکه بیشتر از هفت روز از تاریخ قرارداد نگذشته باشد.
 • هرگونه ترمیمات لازمه را برای مالک منزل یا رهنمای معاملات تان گزارش دهید.

ترمیمات عاجل

 • اگر ترمیمات عاجل ضرورت باشد، موضوع را برای مالک منزل یا رهنمای معاملات تان اظهار بدارید. ترمیمات عاجل عبارت از ترمیماتی است که مکان کرایه داده شده را غیرایمن یا غیرقابل سکونت سازد. بطور مثال، خرابی در حصار اطراف حوض آب بازی، وسایل برقی یا بخاری خراب، پایپ آب ترکیده، چکک جدی بام، وسایل گازی ترکیده یا سیستم بدرفت خراب. می توانید لست کامل ترمیمات عاجل را در Urgent repairs page ملاحظه کنید.
 • مالک منزل یا رهنمای معاملات مربوطه باید در مقابل گزارش ترمیمات عاجل فوراً داخل اقدام شوند.
 • اگر یک جواب به موقع از جانب مالک منزل یا رهنمای معاملات مربوطه دریافت ندارید، شما می توانید ترتیب ترمیمات را الی مبلغ $1800 اتخاذ کنید. همه رسید ها و یادداشت مساعی خود را مبنی بر ترتیب دهی ترمیمات عاجل، نزد خود نگهدارید.
 • سپس می توانید برای مالک یا رهنمای معاملات مربوطه ابلاغ کنید تا پول ترمیمات عاجلی را که متقبل شده اید برایتان بپردازد. ایشان 14 روز بعد از تاریخ ابلاغیه شما فرصت دارند تا پول تانرا بپردازند. فرم لازمه در ویب سایت ما Forms and publications page موجود است.
 • اگر شما قادر به پرداخت مصارف ترمیمات عاجل نیستید، قیمت ترمیمات بیشتر از $1800 است یا مالک منزل نمی خواهد مصارف ترمیمات را متقبل شود، برای مشورت گرفتن با Consumer Affairs Victoria تماس بگیرید.

ترمیمات غیرعاجل

 • ترمیمات غیرعاجل را بطور کتبی از مالک منزل یا رهنمای معاملات مربوطه تان تقاضا کنید. شما می توانید اینکار را ذریعه یک مکتوب یا ایمیل و یا با استفاده از فرم های موجود در ویب سایت ما به آدرس Forms and publications page انجام دهید.
 • یک کاپی از تمام مکاتبات، ایمیل ها، پیغام های تیلفونی، فرم ها و گزارش ها را نزد خود نگهدارید، تا در صورت بروز مشکلات یا منازعه شما شواهد اتخاذ اقدامات و تقاضا های تانرا داشته باشید.
 • درصورتیکه مالک یا رهنمای معاملات مربوطه ترمیمات را طی مدت 14 روز بعد از ارائه اطلاعیه شما انجام ندهد، می توانید با Consumer Affairs Victoria تماس بگیرید.

خاتمه بخشیدن یک قرارداد کرایه

زمانیکه می خواهید از یک منزل کرایی کوچ کنید، شما باید مالک منزل را به وقت لازم مطلع ساخته و مکان را تمیز برایش تحویل دهید.

 • تاریخ کوچ کردن تانرا برای مالک یا رهنمای معاملات مربوطه کتباً اطلاع دهید.
 • برای کسب معلومات راجع به ارائه زمان اطلاعیه، لطفاً به ویب سایت Consumer Affairs Victoria مراجعه نمائید. زمان ارائه اطلاعیه نظر به موقف شما متفاوت می باشد.
 • در مورد استرداد پول تضمین تان با مالک یا رهنمای معاملات مربوطه صبحت کنید.
 • فرم درخواست استرداد پول تضمین را خانه پری نموده و آنرا برای Residential Tenancies Bond Authority ارسال کنید. این فرم باید توسط شما و مالک یا رهنمای معاملات مربوطه امضا شود.
 • اگر شما با مالک منزل در مورد مبلغ پولی که وی می خواهد از پول تضمین دریافت کنید موافق نیستید، فرم درخواست پول تضمین را امضا نکنید. برای مشورت گرفتن با Consumer Affairs Victoria در تماس شوید.
 • هرگز فرم درخواست پول تضمین سفید (خانه پری نشده) را امضا نکنید.
 • هرگونه پول کرایه و بل های پرداخت نشده تانرا پرداخت نمائید.
 • مکان را تمیز کنید و تمام وسایل تانرا باخود از منزل بیرون ببرید.
 • یک کاپی از گزارش وضعیت مکان را نزد خود احتیاطاً نگهدارید.
 • آدرس و شماره تماس خود را نزد مالک منزل یا رهنمای معاملات مربوطه بگذارید.

چیز های مهم که بخاطر باید داشت

 • هیچ سندی را ندانسته امضا نکنید.
 • هرگز یک فرم سفید (خانه پری نشده) را امضا نکنید، حتی اگر رسمی نیز بنظر تان برسد.
 • یک نسخه از هر سندی را که امضا می کنید، نزد خود نگهدارید.
 • هرزمانیکه برای چیزی پرداخت می کنید، رسید پرداخت تانرا اخذ بدارید.
 • رسید پرداخت پول تضمین و هرگونه رسید پرداخت کرایه یا ترمیمات را در یک جای مطمئن نگهدارید.
 • در صورت بروز مشکلات یا داشتن سوال، از Consumer Affairs Victoria مشورت رایگان دریافت کنید.