حقوق و مسئولیت های کرایه داری شما

Skip listen and sharing tools

شما هنگام کرایه نمودن یک مکان از حقوق و مسئولیت هایی برخوردار استید. این صفحه مقدمه ای در مورد کرایه مکان به شما ارائه می دهد و در صورت نیاز به شما کمک می کند معلومات بیشتری پیدا کنید.

ویکتوریا در سال 2021 تغییرات قابل توجهی در قوانین کرایه مکان ایجاد کرد. در باره قوانین جدید بخوانید.

در این صفحه:

تصمیم گیری در مورد مناسب بودن مکان برای شما

وقتی با کسی موافقت می کنید که مکان شان را برای زندگی کردن در آنجا کرایه کنید، شما به یک توافقنامه کرایه مکان مسکونی وارد میشوید. این یک سند حقوقی است و خاتمه توافق ممکن است زمان گیر باشد، بنابراین باید مطمئن شوید که این مکان برای شما مناسب باشد.

قبل از اینکه به یک توافق کرایه مکان برسید، بعضی از معلومات خاصی است که ارائه دهنده کرایه( مالک مکان) باید به شما اعلام کند. این به نام افشای اجباری یاد می شود. که شامل موارد ذیل می باشد:

 • اگر ارائه دهنده کرایه به کمک یک راهنمای معاملات، خانه را به فروش می رساند، یا یک قرارداد فروش برای مکان آماده شده است.
 • اگر وی مالک مکان است یا، اگر نیست، آیا وی صلاحیت کرایه دادن مکان را دارد.
 • اگر در 5 سال گذشته مکان کرایی یا مکان مشترک یک جای آدم کُشی بوده است.
 • اگر مکان کرایی پنبه کوهی (asbestos) در ملک دارد.

برای کسب معلومات بیشتر در باره شرایط افشای اجباری به بخش دانستن حقوق تان در وقت امضای موافقت نامه مراجعه کنید.

تبعیض توسط ارائه دهندگان کرایه مکان

در ویکتوریا، تبعیض درمورد شخصی نسبت به برخی خصوصیات شخصی وی غیرقانونی است. این به این معناست که ارائه دهندگان اجاره و راهنمای معاملات نمی توانند بر اساس خصوصیات شخصی محافظت شده توسط قانون درخواست کرایه شما را قبول نکند و یا در دوران کرایه نشینی تان علیهِ شما تبعیض قائل شوند.

این غیر قانونی است که ارائه دهنده کرایه مکان یا راهنمای معاملات شان بخاطر خصوصیات شخصی شما در هنگام درخواست کرایه مکان، مدت کرایه نشینی در خانه کرایی یا ترک کردن یک خانه کرایی علیه شما تبعیض کند یا رفتار نا خوشایند داشته باشد.

ارائه دهندگان خدمات کرایه مکان موظف هستند هر زمانی که شما برای کرایه مکان درخواست می دهید معلومات در مورد تبعیض را به عنوان بخشی از فرم درخواستی کرایه، به شما بدهند.

برای کسب معلومات بیشتر در باره تبعیض در کرایه کردن، به تبعیض غیر قانونی در کرایه کردن مراجعه کنید.

سوالاتی که یک ارائه دهنده کرایه نمی تواند از شما بپرسد

اگر شما برای یک مکان کرایی درخواست می دهید، ارائه دهنده کرایه نمیتواند موارد زیل را از شما بپرسد:

 • آیا قبلاً با یک ارائه دهنده کرایه (یا ارائه دهنده دیگر مکان) اختلاف داشته اید
 • آیا هیچ وقت ادعایی در پول پیش خانه تان داشته اید
 • برای یک اعتبار یا بیانیه بانکی حاوی تمام معاملات روزانه شما - یک ارائه دهنده کرایه می تواند بیانیه ای را درخواست کند، اما شما می توانید برخی از معاملات را برای محافظت از حریم خصوصی خود حذف کنید
 • هرگونه معلومات مربوط به یک ویژگی محافظت شده تحت قانون فرصت مساویانه 2010، مگر اینکه دلیل معلومات مورد ضرورت به صورت کتبی ارائه شود.

بعضی اوقات ارائه دهنده کرایه این معلومات را از منابع دیگر بدست میاورند. اما آنها نمی توانند این معلومات را از شما در موقع درخواستی مکان بپرسند.

شروع یک توافق اجاره مکان

وقتی با کسی موافقت می کنید که مکان شان را برای زندگی کردن در آنجا کرایه کنید، شما به یک توافقنامه کرایه مکان مسکونی وارد میشوید (بعضی اوقات بنام قرارداد خانه یا توافق کرایه خانه یاد می شود).

این قرارداد می تواند کتبی یا زبانی باشد، اما خوبتر است که این قرارداد به صورت کتبی باشد.

توافق کرایه مکان یک قرارداد بین شما و ارئه دهنده خدمات کرایه است. این شامل موارد ذیل است:

هنگام انعقاد قرارداد کرایه کتبی، باید از "فورم تجویز شده" استفاده کنید. فرم تجویز شده توسط قانون کرایه نشینی ویکتوریا تعریف شده است. ما توصیه می کنیم از فورم رسمی ما استفاده کنید.

برای قراردادهای مدت-ثابت 5 ساله یا کمتر، ما توصیه میکنیم از فورم های رسمی ما استفاده کنید

فورم 1.

برای قراردادهای مدت-ثابت بیشتر از 5 ساله، ما توصیه میکنیم از فورم های رسمی ما استفاده کنید

فورم 2.

کرایه کننده یا ارائه دهنده کرایه می توانند شرایط یا مقررات را در قرارداد اضافه کنند، به شرطیکه در مطابقت با قانون کرایه داری مسکونی باشند.

برای مثال، ارائه دهنده کرایه می تواند قانون منع سگریت کشیدن در داخل مکان را شامل کند. یا، کرایه دار می تواند قانونی را شامل قرارداد کند که تمام پایپ های گاز هر دو سال بعد یکبار سرویس شود.

شما باید فقط وقتی یک قرارداد را امضا کنید که تمام شرایط و مقررات قرارداد کرایه را، همچنین حقوق و مسئولیت های تانرا به حیث کرایه دار بدانید و موافق باشید.

اگر مواردی هست که شما نمی فهمید، می توانید با ما در تماس شوید تا برای تان توضیح دهیم.

قبل از کوچ کشی در خانه

قبل از اینکه نقل مکان کنید، ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات تان باید موارد ذیل را به شما مهیا کند.

 • یک کپی از قرارداد کرایه خانه
 • یک بستهِ کلید برای هر کرایه دار که قرارداد را امضا کرده است
 • یک راپور وضعیت خانه (در صورتیکه از شما تقاضای پول پیش کرده است)
 • شماره تماس در صورتیکه شما ضرورت به یک ترمیم عاجل پیدا کنید.

شما باید به شرکت های آب، برق، گاز و تیلفون که قرار است استفاده کنید به تماس شوید و تا وقت جابجا شدن این خدمات را وصل کنید. این مسئولیت شما است که این خدمات را فراهم کنید و بِل آنرا پرداخت کنید مگر اینکه قرارداد تان طوری دیگری باشد.

برای کسب معلومات بیشتر، به Setting up utilities and services مراجعه کنید.

شما همچنان می توانید معلومات بیشتر را در فورم قرارداد مکانهای مسکونی پیدا کنید.

کمترین معیار برای یک مکان کرایی

ارائه دهنده کرایه تان باید مطمئن باشد که مکان باید در مطابقت با کمترین معیار کرایی حفظ و مراقبت شود. این شامل مطمئن بودن از موارد ذیل می شوند:

 • اگر مکان کرایی پنبه کوهی (asbestos) دارد
 • لوازم موجود مثل داش و اجاق گاز کار می کنند
 • ایک بخاری امن، قابل استفاده موجود است
 • تأمین مناسب آب گرم به آشپزخانه و حمام وجود دارد
 • ساختمان خانه ایمن و در مقابل آب و هوا مقاوم است.

اگر مکان کرایی از حداقل معیارها برخوردار نیست، می توانید قبل از کوچ کشی به خانه قرارداد کرایه را خاتمه دهید. همچنین می توانید در هر وقت پس از جابجا شدن، ترمیم فوری درخواست کنید تا خانه کرایی حداقل معیارها را داشته باشد.

توجه: این فقط مربوط به قراردادهای نو کرایه است که از 29 مارچ 2021 امضا شده است. اگر قرارداد کرایه شما قبل از این تاریخ امضا شده باشد، می توانید معلومات بیشتر را در صفحه انتقال به قوانین کرایه جدید ما پیدا کنید.

برای کسب معلومات بیشتر در باره حداقل معیارها، به حداقل معیارها برای مکان های کرایی مراجعه کنید.

پرداختن پول پیش

اکثر ارائه دهندگان کرایه از شما تقاضای پول پیش می کنند که قبل از نقل مکان آنرا پرداخت کنید تا در صورتی که اگر شما به این مکان خساره وارد میکنید از این پول برای ترمیم استفاده شود.

اگر شما خسارتی وارد نکنید، در وقت که خانه را ترک میکنید پول پیش را به شما برمیگرداند.

اگر خسارتی وارد کنید، ارائه دهنده کرایه می تواند از بخشی یا کُل پول پیش برای پرداخت خسارت پس از انتقال شما استفاده کند.

پول پیش خانه تا پایان قرارداد شما توسط Residential Tenancies Bond Authority (RTBA) نگهداری می شود. ارائه دهنده کرایه به پول دسترسی ندارد، مگر اینکه پس از انتقال شما به پول نیاز داشته باشد.

اگر ارائه دهنده کرایه شما پول پیش می گیرد، باید:

 • این را به RTBA تسلیم دهد
 • فورم تکمیل شده تسلیمی پول پیش را برای امضا به شما ارائه دهد
 • یک راپور وضعیت که وضعیت عمومی مکان در آن ثبت می شود آماده کند

شما از RTBA برای تایید تسلیمی پول پیش تان یک رسید دریافت می کنید. رسید پول پیش مکان تانرا در یک جای امن نگهدارید. اگر تا 15 روز بعد از پرداخت رسید تانرا دریافت نکردید به RTBA تماس بگیرید.

راپور وضعیت خانه

یک راپور وضعیت خانه شرایط خانه را در وقت نقل مکان تان ثبت می کند.

در صورت وجود هرگونه مشكل موجود در مورد مکان، مانند هر چیزی كه کار نمیکند یا خراب شده باشد، بايد در آن ثبت شود.

هنگامی که از خانه خارج می شوید، از راپور وضعیت برای بررسی اینکه آیا به اجناس خانه خسارت وارد کرده اید استفاده می شود (جدا از بدتر شدن جزئی که از استفاده عادی و روزمره اتفاق می افتد، که به عنوان استهلاک مناسب شناخته می شود).

ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات شما باید قبل از نقل مکان تان، نسخه امضا شده (یا یک نسخه الکترونیکی) از راپور وضعیت را به شما تسلیم کند. وقتی که راپور وضعیت به شما داده می شود، شما باید موارد ذیل را انجام دهید:

 1. ایمن بودن مکان را بررسی کنید و هرگونه خطرات ایمنی (مانند شکسته شدن حصارکشی حوض آب بازی یا مشکلات برق) را به ارائه دهنده یا راهنمای معاملات خود بگویید.
 2. هر دو کُپی راپور را تکمیل کنید. هرگونه خرابی موجود مانند تَرَک خوردگی، خط های روی دیوار یا شکسته شدن دسته ها را یادداشت کنید. اگر با آنچه ارائه دهنده یا راهنمای معاملات شما در گزارش نوشته است موافق نیستید، می توانید آنها را نیز یادداشت کنید.
 3. عکسهایی بگیرید که وضعیت وسایل، تجهیزات و اتصالات را نشان دهد.
 4. یک کپی امضا شده از راپور وضعیت را در ظرف 3 روز پس از نقل مکان به ارائه دهنده یا راهنمای معاملات خود برگردانید.
 5. کپی دیگر آن پیش خود تان باشد و در یک جای امن نگهدارید. شما در وقت ترک مکان به آن ضرورت دارید تا پول پیش را به شما برگرداند.

در طول مدت یک توافق اجاره مکان

در مدت زمانی که شما در مکان کرایی زندگی می کنید از حقوق و مسئولیت های خاصی برخوردار هستید.

 • کرایه تانرا سروقت پراخت کنید. شما مستحق دریافت رسید برای هر پرداختی کرایه مکان تان هستید.
 • مکان را به اندازه کافی پاک نگهدارید. اگر این کار را نکنید، یا اگر وسایل را تخریب کنید، ممکن است هنگام نقل مکان، پول پیش کامل را پس نگیرید.
 • به آرامش و محرمیت همسایه های تانرا احترام داشته باشید، و مطمئن باشید که مهمانان تان هم این را رعایت کنند.
 • در مورد ترمیم هرگونه خرابی ها به ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات تان خبر دهید.
 • شما می توانید تغیرات اندکی مثل میخ زدن برای آویزان کردن عکس در خانه بیاورید. اما بدون رضایت ارائه کننده کرایه نباید خانه را بازسازی کنید، تغیرات بیاورید یا تزئین مجدد کنید.

ارائه دهنده یا راهنمای معاملات شما حق ورود به مکان را دارد، اما آنها باید حداقل 24 ساعت قبل کتباً به شما خبر دهند و دلیل نیاز به ورود را به شما بگویند.

یک لیستی از دلایل معتبر وجود دارد که یک ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات می تواند به خانه وارد شود. آنها همچنین می توانند در تاریخ و وقت توافق شده از خانه بازدید کنند. ارائه دهندگان یا راهنمای معاملات فقط می توانند هر 6 ماه یکبار تفتیش از مکان را انجام دهند و نمی توانند اولین تفتیش را در 3 ماه اول زندگی شما در آنجا انجام دهند.

تغییر و تبدیل

شما حق آوردن بعضی از تغیرات و تبدیل در خانه کرایی تان را بدون اینکه اول رضایت ارائه کننده کرایه تان را بگیرید دارید. این شامل موارد ذیل اند:

 • نصب چنگگ عکس یا پیچ برای پایه های دیواری، تاقچه یا قفسه در سطوحی غیر از خشت نمایان یا دیوارهای سیمنتی در معرض دید.
 • نصب سرشاوری کم مصرف در حمام، به شرطی که سرشاوری اصلی دور انداخته نشود.
 • نصب پرده و طناب.

همچنین تغییر و تبدیل اساسی تری دیگری نیز وجود دارد که به توافق ارائه دهنده کرایه نیاز دارد، اما آنها نباید بدون دلیل قانع کننده از ارائه رضایت خودداری کنند. لیست کاملی از این تغیرات و تبدیل را می توان در اینجا یافت.

اگر تغیراتی انجام داده اید، باید مکان را به وضعیتی که قبل از قرارداد کرایه شما بوده برگردانید، مگر اینکه با ارائه دهنده کرایه تان توافق دیگری شده باشد.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد تغیر و تبدیل، به شمول اینکه ارائه کننده کرایه چی وقت می تواند از ارائه رضایت خودداری کند، به

گرفتن ترمیمات

هنگام خراب شدن یا شکستن وسایل، شما حق ترمیم در خانه را دارید. اگر خرابی توسط شما نشده باشد (به عنوان مثال، اگر بخاری شما خراب شود) لازم نخواهد بود که شما پول آنرا پرداخت کنید. اگر خرابی توسط شما شده باشد، ممکن است مجبور شوید هزینه ترمیم آنرا پرداخت کنید.

ارائه دهنده کرایه شما اجازه ندارد بخاطریکه شما درخواست ترمیم کرده اید قرارداد کرایه شما را خاتمه دهد.

خرابی ها میتوانند عاجل و غیر-عاجل باشند. خرابی های عاجل آنهایی هستند که باید ترمیم شود تا مطمئن باشیم که خانه برای زندگی کردن بیخطر است. اینها می توانند شامل لیکی گاز، خرابی سیستم آب گرم یا حصارکشی حوض آب بازی باشند.

برای کسب معلومات بیشتر به ترمیم خرابی ها در مکان های کرایی مراجعه کنید.

اگر شما به یک ترمیم عاجل ضرورت دارید

 • موضوع را به ارائه دهنده یا راهنمای معاملات تان به صورت کتبی اطلاع دهید و آنها باید فوراً خرابی را ترمیم کند. با و جودیکه شما اول با آنها یا راهنمای معاملات تان تلفونی به تماس شده اید خوب است که درخواست تانرا به صورت کتبی بفرستید.
 • اگر آنها خرابی را فوراً ترمیم نکردند، شما می توانید تا 2500 دالر بپردازید و خرابی را خودتان ترمیم کنید.
 • مطمئن شوید که تمام رسید های کار، و کپی های درخواست کتبی تانرا نگهدارید.
 • با استفاده از این فورم از ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات تان تقاضا کنید که هزینه ترمیم را به شما پرداخت کند. آنها باید در ظرف 7 روز بعد از دریافت فورم پول را به شما پرداخت کنند.
 • اگر شما توانایی پرداخت ترمیمات عاجل را ندارید، هزینه ترمیم زیادتر از 2500 دالر است یا ارائه دهنده کرایه پرداخت آنرا قبول نمی کند، برای مشوره با ما به تماس شوید.

اگر شما مطمئن نیستید که ترمیم عاجل نیاز است یا نه، لیست کامل خرابی های عاجل را بخوانید.

یک خرابی تا وقتیکه شما می توانید بدون کدام خطر در آن خانه زندگی کنید غیر-عاجل است. خرابی های غیر-عاجل شامل مواردی مانند الماری شکسته یا خرابی ماشین ظرفشویی است. ارائه دهنده کرایه تان باید خرابی های غیر-عاجل را در ظرف 14 روز ترمیم کند.

اگر شما به یک ترمیم غیر-عاجل ضرورت دارید:

 • از ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات تان به صورت کتبی تقاضا کنید که خرابی ها را ترمیم کند. شما می توانید ایمیل یا نامه بفرستید یا از این فورم استفاده کنید.
 • یک کپی از مکتوب ها، ایمیل ها، پیام های کتبی، فورمه ها و راپورها را پیش تان نگهدارید، تا در صورت موجود یک مشکل یا اختلاف، شما ثبوت تمام اقدامات و درخواست های تان را داشته باشید.
 • اگر ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات تان خرابی را در ظرف 14 روز بعد از دریافت درخواست تان ترمیم نکرده است با ما به تماس شوید یا برای درخواست کردن ترمیمات به VCAT مراجعه کنید.

تجدید یک قرارداد

زمانی که قرارداد کرایه شما تمام می شود، مجبور نیستید همیشه مکان را تخلیه کنید. اگر می خواهید در مکان بمانید، باید با ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات خود تماس بگیرید تا ببینید آیا می توانید قرارداد جدیدی را امضا کنید یا با یک قرارداد ماه به ماه توافق کنید. درباره تجدید یک قرارداد کرایه (اجاره) بیشتر بخوانید.

پایان دادن به یک قرارداد

به یک قرارداد کرایه می توان به دلایل مختلف پایان داد. بعضی از دلایل عمومی شامل موارد ذیل اند:

 • کرایه نشین تصمیم گرفته است که خانه را تخلیه کند
 • وقت قرارداد تمام شده است
 • ارائه دهنده کرایه میخواهد که خودش در این مکان زندگی کند، مکان را بفروشد یا تعمیرات اساسی انجام دهد

کرایه نشین کرایه مکان را پرداخت نکرده است، دیگران را در معرض خطر قرار میدهد، اموال را به شدت تخریب کرده است یا مقررات قرارداد را نقض میکند.

برای کسب معلومات بیشتر در مورد دلایل پایان قرارداد، به اخطار دادن کرایه نشینان یا اخطار فوری برای خشونت، رفتار خطرناک و خساره جدی مراجعه کنید.

اگر می خواهید به قرارداد خود پایان دهید

وقتی می خواهید یک مکان کرایی را تخلیه کنید، باید به ارائه دهنده کرایه خود به اندازه کافی وقت اخطار بدهید و مکان را پاک و تمیز تحویل دهید.

 • برای اینکه بدانید چقدر وقت اخطار باید بدهید با ما تماس بگیرید. این نظر به شرایط تان فرق می کند.
 • به ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات تان به صورت کتبی، توسط ایمیل یا مکتوب اطلاع دهید که چی وقت میخواهید مکان را تخلیه کنید.
 • هرگونه کرایه و بِل پرداخت ناشده را پرداخت کنید.
 • در باره پس گرفتن پول پیش مکان با ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات تان تماس بگیرید.
 • مکان را پاک کنید و تمام اجناس خود را باخود ببرید.
 • راپور وضعیت را در صورت بُروز مشکل در بازپرداخت پول پیش نگهدارید.
 • یک آدرس و نمره تلفون در اختیار ارائه دهنده کرایه یا راهنمای معاملات تان قرار دهید.

پس گرفتن پول پیش مکان

ارائه دهندگان کرایه با استفاده از راپور وضعیت یک تفتیش نهایی را برای مقایسه هرگونه تغیرات در مکان انجام می دهند. اگر آنها به این باور باشند که دلایل موّجه وجود دارند که قسمتی از پول پیش شما را برنگرداند به شما می گویند.

اگر شما از مقدار پولی که ارائه کننده کرایه برای ترمیم خرابی های خانه از پول پیش شما کسر میکند راضی نیستید فورم ادعای پول پیش را امضا نکنید. برای مشوره مجانی با ما به تماس شوید.

هرگز فورم ادعای پول پیش تکمیل ناشده را امضا نکنید.

پایان دادن قبل ازوقت به یک قرارداد (شکستن قرارداد)

اگر می خواهید یک مکان کرایی را قبل از تاریخ پایان آن تخلیه کنید، ممکن است مجبور شوید هزینه هایی را پرداخت کنید تا ارائه دهنده کرایه ضرر نکند.

اگر ارائه دهنده کرایه نتواند بلافاصله شخصی را برای سکونت بجای شما پیدا کند، ممکن است مجبور به پرداخت کرایه نیز باشید.

به هر حال، هزینه هایی که شما باید بپردازید باید معقول باشد و ارائه دهنده کرایه باید تمام تلاش خود را برای یافتن کرایه نشین جدید انجام دهد. هزینه های معقول به معنای هزینه هایی است که اکثر مردم فکر می کنند منصفانه است. قانون به طور دقیق هزینه های معقول را مشخص نکرده است، بنابراین اگر افراد نتوانند با هزینه های معقول موافقت کنند می توانند به VCAT برای تصمیم گیری برای شان مراجعه کنند.

در باره پایان دادن قبل ازوقت به یک قرارداد بیشتر بخوانید.

انتقال قرارداد کرایه مکان

به جای اینکه قرارداد کرایه را قبل ازوقت خاتمه دهید و هزینه های آن را بپردازید، ممکن است بتوانید قرارداد را به دیگران منتقل کنید.

اگر این کار را انجام دهید، ممکن است هنوز مجبور به پرداخت هزینه انتقال باشید، به هر حال، این باید هزینه های منصفانه برای میزان کار مربوطه باشد. در مورد انتقال قرارداد کرایه مکان بیشتر بخوانید.

از شما خواسته می شود که مکان را تخلیه کنید (دریافت اخطار برای تخلیه)

ارائه دهندگان کرایه میتوانند از شما درخواست کنند که مکان را تخلیه کنید، اما فقط به یک دلیل خوب. برای مثال:

 • وقت قرارداد کرایه مکان تمام شده است
 • مکان دیگر برای زندگی کردن مناسب نیست
 • شما حداقل 14 روز کرایه تان را پرداخت نکرده اید.

یک ارائه دهنده کرایه نمی تواند به یک کرایه دار بخاطر انجام دادن کاری، یا گفتن اینکه کاری را انجام خواهند داد که از نظر قانونی به عنوان یک کرایه دار حق دارد انجام دهد اخطار تخلیه دهد.

برای مثال، یک ارائه دهنده کرایه نمی تواند برای موارد ذیل به یک کرایه نشین اخطار تخلیه دهد:

 • درخواست کردن ترمیمات
 • بپرسد که اگر میتواند حیوان خانگی داشته باشد
 • به چالش کشیدن افزایش کرایه.

به هر حال، دلایل دیگری وجود دارد که ممکن است ارائه دهنده کرایه بخواهد قرارداد کرایه را خاتمه دهد. برای همه دلایلی که یک ارائه دهنده کرایه می تواند از شما درخواست تخلیه کند، و اینکه چقدر باید به شما وقت بدهد، اعلامیه تخلیه در مکانهای کرایی را مشاهده کنید.

به چالش کشانیدن اخطار تخلیه

اگر فکر می کنید اخطار تخلیه به درستی به شما داده نشده است، یا اگر دلیل ارائه دهنده کرایه خود را خلاف واقعیت یا ناعادلانه می دانید، می توانید اخطار را به چالش بکشید. برای کسب معلومات بیشتر با ما تماس بگیرید.

اخراج (دریافت حکم تصرف)

اگر شما را اخراج می کنند و به کمک نیاز دارید، برای مشوره مجانی با ما به تماس شوید.

موارد مهم که به یاد داشته باشید

 • نفهمیده هیچ چیزی را امضا نکنید.
 • هرگز فورم ها تکمیل ناشده را امضا نکنید، حتی اگر رسمی به نظر می رسد.
 • یک کپی از همه اسنادی را که امضا کرده اید پیش تان نگهدراید.
 • کپی هایی از تمام ارتباطات با ارائه دهنده یا راهنمای معاملات خود را پیش تان نگهدارید.
 • هر باری که برای چیزی پول پرداخت میکنید تقاضای رسید کنید.
 • رسید پول پیش خانه و رسید های کرایه یا ترمیم را در جای امن نگهداری کنید.

اگر در کرایه مکان تان مشکل یا سوال دارید برای مشوره مجانی با ما تماس بگیرید.

اگر می خواهید با کمک یک ترجمان با امورمصرف کنندگان ویکتوریا صحبت کنید به شماره 50 14 13 تماس بگیرید