Min deri den kiɛ deri jur kɛnɛ pek luäŋä du

Skip listen and sharing tools

Ti kɛ luäŋ kä ti cuoŋ mi te kɛ mi gori kä ney. Ɛn wargak ɛmɛ nyuthɛ yiɛ tä ɛn dä raan lat duor mi te kɛ mi gorɛ kä ney.

Biktoriɛ cɛ ŋuot ti bumbuom kam raar kɛ ruɔn 2021 kɛ kuic kä mi gor ran duor, kiɛ deri duor dɛɛn kä ney Kä pec ɛmɛ.

Kä wargak ɛmɛ:

Miniɛ guic ɛ jin mi gɔwkɛ kɛ ji kɛn kuak tin dɛn kɛ

Mi cie nhok ɛn ɣöö bia rɔ ŋäth yienɛ raan i bi dun dɛ dɛn, kie bia cieŋ kɛl, ɛn den ɛ ruac kɔn thin nɔ ɛ den mi buom mi cätni kɛ den mi dɛɛn raan ni wec mi bɛ ciɛŋ, jɛn gorɛ ŋuot ti thuk kiɛ ba ji ŋäth kɛ wargak ni ku tin ci lath rɛc.

Ɛŋuöt keni ni wuä rɛy ŋäthä dennä te kɛ ruac ni ti ba gor kä ji, ɛ ram ɛn ku ji lɛ nhök den, ruaac ni ti bɛ lat ji kɛ kui ŋäthä dun, kɛn ruaac ni tɔtɔ bi kɛ kula ŋuot kammä dun yiɛn ɛ ram min ku ji lɛ nhök den.

 • mi ci ram min ku naath la nhök den mi cɛ rɔdɛ cuom kɛɣöö derɛ kuɔke kuɔk,kiɛ bɛ kɛ gor ram mi dɔŋ mi kuɔkɛ kuɔk, kɛ ŋäth kammä dien kɛnɛ jɛ, tä mi ci nɔmɔ ba yik rialikä.
 • kiɛ mi kɛ kɛn ji kuɔk ni ruac kam ni kien nɔ, kiɛ dɔŋ mi ciɛ kɛn bɔ, ruac mi naŋ rɔ cä dup ŋäthä gɔrɛ ɣöö ba rialikä.
 • kä ram min ku naath la nhök, mi mi ci te diw kä kuɔk gorɛ ɣöö biɛ lat kɛ dup mi gɔa.
 • kɛ taa in dɛɛ juriŋuak tin la nyin laat dueli.

Mi gori ŋäc mi roŋ kɛ kui ŋuotni denä, Kɔn ni ŋäc ni pek luäŋä du kɛ nhiam bi kule wuä thin.

Ci naath rɔ bi tɛk kam ni kien kä rɔ kɛ kui denä

Ɛwa kä wec ɛn cuali biktoria ɛ ɣöö bi naath rɔ tɛk kam ni kien kä rɔ kɛ kui denä ɛwa ci ŋut ɛ gor. Nɛmɛ kuɔ lɛ nyuth ni ɣöö, ram min den naath kä jɛ cɛ naath bi tɛk, amani nɛy tin denni kɛn bɔ ci kɛn rɔ bi tɛk, jɛn dup mi cät kɛ dup ɛmɔ lok ŋutde.

Jɛn dup mi cät kɛ dup ɛmɔ lok ŋotdɛ, dun ni ɣöö kuo la ŋut ɛn nyuth ni ɣöö de naath den kamni kiɛn kä rɔ, amani nɛy tin den naath kä kɛ, cu ram mi dɔŋ lat jɔr kɛ ɣöö ba ji nhök, kɛ kui denä, mi ci kuɔk tin dɛn kɛ thuuk, pal lɛ cu den, kiɛ bany niɛ piny, cu den.

Ram min nhök naath den, te kɛ riät ti bɛ lat yiɛ, yiɛn nɛy tin den ni kɛn, kɛ kui kä ɣöö ci naath rɔ bi tɛk, ni ciɛŋ, kɛ ɣöö den ɛmi la gor kɛ kɛ ɣöö de naath rɔ luäk kɛ jɛ.

Mi gori ŋäc mi roŋ kɛ ɣöö ci naath rɔ bi tɛk guä denä, bi rɔ wua rep, Guäth ŋuotni kɛ kui ka ɣöö ci naath rɔ bi tɛk kɛ den.

Thiec ni ti ca thieec ɛ ram min ku naath la den kä jɛ

Mi wua raan den wua gor ca bi thiec kɛ kɛ:

 • ɛ caŋ te kɛ mi te kam dun yiɛn ɛ ram min ku lɛ den kä jɛ, kiɛ jin ram min den ni jɛn, ɛ caŋ dɛn ni duel.
 • ɛ caŋ tä kam dun kɛ rual kiɛ gak, ciɛ bi mat thin.
 • ɛ caŋ den ni kɛ baŋ yio ni kiɛ guä dɔŋ ŋut ti ciä kɛn ŋut ɛ ti bi kɛ jek bɔ, ram min den naath kä jɛ la te kɛ ti la thiec jɛ kɛ kui du, dun ni ɣöö bi kɛ lat, kä ci bi lat ni bi ji jak kä ram mi thiel luot, lɛ ran jɔk da gaŋ.
 • dun ni ɣöö kɛ kui ŋutdä kä ɣöö de ran rɔ gaŋ gua ɛ dun ni ɣöö mi te kɛ ram mi lat ji ɛ jiäk, pal lɛ kɛ ɣöö te kɛ ŋut ti ca nɔŋ ni kɛ 2010 kɛ kuen ji thundan, bi liep amani mi ca ŋut ɛ tɔ lath lat, ɛ ram min den naath kä jɛ.

Kɛ thä guäth ni ram min den naath kä jɛ, la liŋɛ thä ruaac ni kä nɛy ti kɔŋ. Dun ni cɛ ji de met thiec kɛ kɛ, mi den ni jin, kɛ ɣöö thilɛ ni naŋ ɛ thin.

Tuk kä ɣöö de raan nhok den

Mi cia rɔ liŋ yɛnɛ raan i bi dhorɛ jur kiɛ bi guaathdɛ jur, bi wargakni ti lutni ɣoo juri ni ciɛŋ (kiɛ wargak ni muɔn kiɛ guaath in ŋackɛ ɛ kumɛ).

Ɛn ruac ɛ mɔ dɛɛ laatni jɛ kiɛ dɛɛ guar kä wargak kulɛ guaniiwargakni ɛ lɔŋ.

Kɛ ɣöö bɛ wuä cieŋ thin, kula bɛc kɛɣöö te rɛy dɛ kɛ ŋäth,kɛɣöö ram mɛ nhök ji dennɔ cärrɛ mi nyuthɛ ni dup ŋäthä mi gua kam dun yiɛn nɛ jɛ. Ɛn ku yiɛn rɔ lɛ ŋäth kɛ jɛ mɔ cät ɛ mi lat yiɛn kɛ nhiam. Kiɛ biɛ kɛ gor:

Bi ŋuot tin bi nɛy kɛ lat ɛ rɛy wargak nɛmɛ bi kɛ dhil guor, kɛɣöö kɛn kɛ ŋuot ti ca lat ɛ ji wec ɛn cuali Biktoria, kui dennä gor Nɛy ɣöö ba kɛ dhil luoth

Ba kɛ dhil luoth kɛ pek guäth mi cuop ruun daŋ dhieec, kiɛ ti cuop ruun ŋuan, kɛ ɣöö bi nɛy rɔ kulɛ ŋäth kɛ raan Cap läd ɛn nhiam 1

Kiɛ ba kɛ dhil luoth kɛ pek guäth mi bäl ruun 5 dhieec kɛɣöö bi nɛy rɔ kulɛ ŋäth kɛ raan. Cap läd ɛn rɛwdɛ 2

Ɛn puny dɛ ɛn ram min den ni jɛ kiɛ ram min kua duor lɛ den kä jɛ gorɛ ɣöö bi kɛ ŋuot ti guɔw lath piny kam diɛn, kɛ ɣöö cät kɛ ram mi den ni mun kä guän kakä kɛ ba ram mɔ luoc dun dɛ min ca den kɛ pek guäth mi tɔt.

Cääd, ram min lɛ naath ɛ den kä jɛ mi cɛ wue ca tap bi math rɛy duel kɛnɛ rɛy kuɔkni tin ku naath lɛ läd kɛkɛ, kiɛ puny kiɛn kɛn nɛy tin kulɛ den de thiec, de kɛ nyuth ŋuot kɛ ɣöö ci raan mi jiäk bi lɛ läd, kiɛ ci tuol mi jiäk de ben duel, nɔmɔ ɛ läd kɛ kui ruunni daŋ rew.

Bi dhil yik thany, mi ci te kɛ ŋäth kɛ ŋuot tin ci nɛy kɛ lat, kiɛ mi ci kɛ wuo lɔc du, kä bi dhil yik mat kɛ nɛy.

Ɛ gua mi te kɛ mi tekɛ kɛ diw, bi nɛy gɔr.

Ɛ ŋuot keni ni wue rɛc

Ɛ ŋuot keni ni wue rɛc, ram in nhok ji den bɛ ji nyuɔth titi:

 • kɛn wargakni tin ci gɔr kɛɣöö bi den ba kɛ nyuɔth ji ɛ ram in nyuur ji
 • bi ŋuot tin ci lath läät kɛɣöö bi den dhil thany
 • bi mien dhal ji yik laar nɛy, mi ca ji cɔl i bi yiow tin te kamdan ben yuor piny
 • bi nɛy yɔdikä kɛ pɛɛth mi gori luäk.

Mi tekɛ mi ci te kɛ diw kä piw, kiɛ karabɛ kiɛ gäth kiɛ talɛpon, ɛ känɛ ni kä guä̈th ɛn wue kɛ ji rɛc, kɛɣöö mi tekɛ mi te diw cɛ de gɔa, kua yiowkiɛn lɛ thop kɛɣöö bi läät kɛ kɛ, bi lätkiɛn yik yɔdikä.

Mi gori ŋäc mi röŋ bi ŋuotkiɛn yik kuɛn kɛn kuak tin lät kɛ ji.

Deri ŋäcdu rep bɔ kä wargakni tin ca kam ji kɛ kui ŋathä kamädan kɛɣöö bi den.

Pek kuakni ram in den ni kä jɛ

Bi ram in nhok ji den bɛ kuaku dhil rialikä kɛ pek in gori, kä bie dhiel ŋäth:

 • kuak ci kɛn bi we tur, kä thiɛlɛ kuɔm ti bi kɛ yär
 • kuak tin te thin ni wen lätkɛn kɛ guer
 • tekɛ kuak ti kɔŋ ti luäk naath kɛ kɔc mi ci guäth kɔc ben, cetkɛ macine duŋ leth
 • tä naath kɛ luɔŋ mi dit kɛɣöö bi kɛ läät kɛ piw ti lethleth guäth thäd kɛnɛ guäth puökä
 • ɛn tä kuakni tetɔ gɔwkɛn kä luöt kɛn ro kɛ jɔm wiini tin tekɛ thin.

Mi ci pek kuakni duel in ci jur roŋ kɛ pek in gori, bi jur duel yik kaap cuɔŋ ɛ ŋuod kɛni ni we rɛc, biɛ ɣɔn kɛ mi latdi jɛ guan kuakni bä käɣöö derɛ kuak yik rialikä mi cɛ nyään biɛ päl.

Biɛ dhiel ŋäc: ɛn ɣöö nɛmɛ ɛ mat ruach kɛ kui nɛy ni tin pay tuok ni den kuakni tin bi dɛn kä ro kɛ cäŋkä 29 kä pay diɔk kä 2021. Mi ca mat ruach denkä du thany ni wen ɛ ŋuod cäŋ ɛmɔ kenɛ ni cop, biɛ gori bi te ŋäc Kä bok gerä ŋuotni min ca gɔr.

Kɛ goru kɛ ŋäc mi roŋ kä pek kuakni Wer bi rɔ we guic kuak tin pär kɛ pek yioniku.

Piek dennä min te kam dun yiɛnɛ ran

Nɛy tin jak naath kä den lɛ kɛn naath ɛ thiec i bi den in te kamdun piek ɛ ŋuod keni ni we rɛy duel, mi cɛ ji pen jur duel ɛ ci jiɛn bi yiow kuakni diaal tin ci yaar duel yuor piny bi cu jiɛn.

Mi thiɛlɛ mi ci yar duel, bɛ ji kam thää yioni bi cu jiɛn.

Mi tekɛ ti ci yaar duel, bi guan duel bɛ kuidu bɛ kan kiɛ kɛn yiow diaal, bɛ kɛ naŋ kɛɣöö bɛ kuakɛ tin ci yaar duel rialikä kɛkɛ.

Yiow tin te kam guan duel kɛnɛ nɛy tin juor, mi cikɛ te gak kamni kiɛn ba yiow ɛ tɔ rɔm ɛ muktäb ɛ cɔali i Rethidɛnciɛl Tɛnɛci Bon Athɔriti (RTBA), kɛn yiow ɛ tɔ thielɛ ram mi bi kɛ kan kä guan duel kɛnɛ ram in juri duel ɛ nimi ci ben ni kumɛ mi dɔŋ bɛ ram in ba kam kulɛ lar.

Mi ci yiow ɛ tɔ ja naŋkɛ ɛ guan duel; bɛ dhil yik te kɛ dup ti kɔŋ ti bɛ cuop thin:

 • bia te mat kamdun yiɛnɛ muktäb ɛ cɔali RTBA
 • ɛn muktäb ɛ mɔ bɛ ji moc guath ciɛŋä mi bi liep thin kiɛ bɛ ji moc yiow
 • bi wargak rialikä mi nyoth ɣöö ci kuaku riar

Bi luoc wargakä min ci gɔɔr jek kä RTBA mi nyoth ɣöö yoiw tin de luäki kɛ kui kuakni ku ca ji jur duel kɛ kɛ me ŋuodi cuci, gorɛ ɛ gɔa ɛn ɣöö biɛ ŋäc i kani kam yiowku ɛ muktäb ɛn cɔali RTBA kɛ kɔr nini daŋ 15 bi kɛ thiec luäk.

Lat ran kɛ riɛkdɛ

Ɛn lat ran kɛ riekdɛ nyothɛ pek kuakni tin ci bath me we ran duel i dɔŋ.

Jɛn nyothɛ ɣöö mi te riek mi dɔŋ mi bi kuaku bath ɛ duelɛ dɔŋ ɛ ci we thin ɔ.

Mi ɣöth i, ba lat e ci lat riekdu ba lɔ guic mi tekɛ mi dɔŋ mi ci yaar duel ɛ nyɔk (mi nyöth däk kä tä in te thin ni wen kɛ nhiam) nɛmɔ la ja jek i ɛ bɛc ɛ loŋ kɛɣöö la wa i bi kuak piek.

Ɛn ram in juri duel kä jɛ bɛ ji moc wargakni daŋ 2 ti ca kɔpi, kɛ latdɛ kɛ riekdɛ ɛ ŋuod kieni ni we rɛc:

 1. Bi kuak yik guic mi gɔwkɛn kä biɛ larɛ ɛn ɣöö tekɛ mi ci jiäk kiɛ gɔwkɛ kɛn diaal (cetkɛ kal kiɛ karabɛ).
 2. Bi wargakni dɔŋ rɛw ɛ tɔ thieŋ, kɛɣöö biɛ kulɛ ŋäc ɛ gɔa mi te mi ci tiath kiɛ mi ci tol kɛɣöö de yiɛn dak, kɛ biɛ rɔ liŋ yiɛn guan duel.
 3. Thur tin ci jiäk duel kä bi kɛ nyuoth guan duel.
 4. Luocni wargak kɛl jɔk kä wargakni te ci thieŋ kɛ kɔr nini dɔŋ diɔk kɛɣöö bi ta in ciɛŋ i cieŋ kulɛ lat.
 5. Tɔw wargakni tien kɔŋ guath gɔa ɛ bum. Kɛɣöö ci guan duel ji bi lɛ wän.

Kɛ guath ŋathä min cia rö ŋäth kɛ jɛ yiɛnɛ guan duel

Tekɛ cuɔŋ kɛ pek in ci jur duel kɛɣöö deri jɛ ciɛŋ.

 • Bi ŋuɔlu yik yuor piny kɛ guatḧdɛ. Kä ba ji moc wargak duŋ yuorɛ yioni piny duel.
 • Bi kuak tin te duel dhil tiet ɛ gɔa, kɛɣöö ci kɛ bi jiäk. Mi ci kɛ jiäk ca ji bi luoc yiowku diaal mi wi we jiɛn duel.
 • Luthni ji thiekädu kɛ bia cieŋ kɛ mal mani ta ciäŋka diɛn bɔ, kä ŋäcni jɛ ɛn ɣöö bi tekɛ jaalku kä bi kɛ tekɛ jaal kiɛn bɔ.
 • Läri jɛ guan duel ɛn ɣöö nɛmɛ i gorɛ rialika duel kɛɣöö ba kulɛ rialika.
 • Mi tɛɛ kɛ? i gɔri läthi puɔny duɛɛl ciä thurɛni däri kɛ lath duäl, duŋni ɣoo mi tɛɛ kɛ mi gɔri gɛri duäl /ciɛ dä lat ɛ kuic guan duɛɛl ɛ.

Ɛn guan cieŋ te kɛ luäŋ kɛ ɣöö derɛ we duel, derɛ kuak we guic, dunni ɣöö cɛ kamni ji luaŋ kɛ thaakni ti 24, derɛ larkɛ kɛ wargak kiɛ kɛ thokdu ɛŋu bi yiɛnɛ ben lɛ ɔ.

Te kɛ riat ti ŋuan ti ca kueŋ piny thin kam guan duel kɛnɛ ram min juri duel kɛ ɣöö de thieec, lɛ kɛn ben nɛ ruac kɛ kui pek nini tien jur kɛ duel, päth 6 kiɛ 3 mi cɛ päth 3 lok bi kɛ cuŋ kä päth 6.

Riali duel i kä ɛ ram min jur jɛ

Ti kɛ luaŋ kɛ ɣöö deri duel rialikä deri jiedɛ kɔk kuak ɛ keni guan duel thiec:

 • Deri min la thurɛni ɛ ŋap kɛ jɛ, lath puny duel kɛ muthmär, deri mi ci jiäk puny duel gɛth kiɛ derɛ biɛ, min jiäk ɛ mi tiathni jɛ.
 • Deri wuööth caweri gɛr kiɛ deri kɛ moc ti kɔŋ.
 • Deri min la kuak ɛ ŋap kɛ thin läth duel cawerä.

Tɛɛ kɛ ti ca lath piny i /ca bi lath lät ɛ kan min la caar guan duɛl thiäc. Kɛ ti ba dhil lath lät.

Te kɛ ti ŋuan ti gor guan duelkɛ kɛ rialidu kä kɛ duäl, te kɛ ti ca de läth duel ɛ tä guan duel, jor thaŋ kiɛn gor kɛn thiec kä guan duel.

Mi ci duel rialikä jin ram min jur duel te kɛ ti bi luoc guath ni kien kɛɣöö ci guan duel, kɛ gor ɛ ɣöö bi ran dur gɛr duel mi jurɛ ni jɛ jiak ɛ, kɛ ɣöö kɛn kuak kɛ kuak guan duel ca kɛ bi gɛr ɛ kuici jɛ.

Lätni durä

Ti kɛ luaŋ kɛɣöö mi te kɛ mi ci jiäk duel ɛ ŋuod keni ni ben, ba dhil yik lät ɛ guan, cäät, mi ci macine in la leth kɛ piny jek ɛ ca jiäk ciɛ bi lät jin, ram min juri duel, bie lät guan duel.

Ci guan duel ɛ bi lar i bɛ ji tuk duel, kɛɣöö mi ciɛ jiok i ber lät ni dur, nɔmɔ ca gor.

Mi te kɛ mi ci jiäk gorɛ ɣöö ci naath rɔ bi cieŋ nhial, ba lätni jɛ ɛ mäth, amani mi cɛ gɔa, ɛnɣöö ba dur lät ca kuokɛ ni jɛ kɛ bum la latkɛ ni jɛ amani mi cɛ gɔa.

Mi gori ŋäc mi roŋ bi rɔ we rep guath kɛ kuic käɣöö mi ci ran du ram mi dɔŋ yaar.

Mi gori ɣöö de dundu lät kɛpɛth

 • We kä ram min ci duelɛ jur biɛ lar ɛnɣöö bä dundu lät kɛpɛth biɛ gɔrɛ kɛ wargak kiɛ bie larɛ kɛ thokdu, kä bɛ cj ben kɛpɛth kä bie ben lät ɛ te thin, nyin ku diaal tin lät i guan cieŋ deri gɔri kɛ wɛrgak, mi ci yiɛn rɔ jek taleponi nɔmɔ ɛ cär migɔa.
 • Mi ken yiɛn nɛ mal lät kɛpɛth bɛ te yiow ti ŋuaan ti biɛ yuor pimy ti cop $2500 kɛɣöö biɛ wue lät kä rɔdu ɛ thielɛ guan cieŋ.
 • Gorɛ ɣöö biɛ ŋäc ɛgɔa wargakni ku diaal i ka kɛ ji kɛ kui yiowni päthni kɛnɛ kui kuakni tin ci jiäk, kɛɣöö ci kɛ rialikä.
 • Thieec ram min juri duelɛ kɛ ɣöö därɛ duäl bän rialikä kɛ wargak, mi /ciɛ jɛn inɔ ɛ ji lucɛ yiow ku kɛ kɔr nini daŋ 7.
 • Mi cie luaŋ ɛnɣöö deri kuak tin ci jiäk duel lät kɛpɛth bɛ ji naŋ yiow ti balkɛ yiow $2500 kiɛ mi ci guan duel ɛ lok bi nɛy yɔdikä.

Cɛ rɔ luod Ɛnɣöö de duɔr lät kɛpɛth ɛlɔŋ ɛ nimi ci naath gak guan duel kɛnɛ ram min jur duel.

Ɛnɣöö ba kuok kɛ bum i lät ni jɛ cɛ gɔa kam min ŋuod ran kɛ ciɛŋ duel ɛ nimi cɛ jiɛn duel ɛ jɛn bie kulɛ jiok i lätni tin ci jiäk, cäät kɛ min lɛ naath ɛ laak thin, kɛnɛ min la laakkɛ thään kɛnɛ min gubayni tethin, kɛnɛ tin kɔŋ, kiɛ mi lät ɛ kɛ biɛ liep kɛ nin 14.

Mi ca dur bi lät kɛpɛth:

 • Thieec guan cieŋ kɛɣöö deri tin ci jiäk luaŋ kɛ lätni kɛpɛth goriɛ wargak kiɛ yɔdnijɛ i kä, kiɛ jaknɛ kɛ
 • Tied wargak ni ku ɛ bum kɛɣöö luäk i run.
 • Tied wargakni ku diaal ɛ kanɛ ni kä wargakni päthni ɛ wua ni kɛ tin ci piek tin ci jiäk duel gorɛ ɣöö bi kɛ tied ɛgɔa kɛɣöö mi cäŋ ci gak ni yiɛn guan duel i run de yiɛn nhiam kumɛ, kiɛ mi ciɛ bi luaŋ kɛ nin 14 bi nɛy yɔdidikä, VCAT yɔdnikɛkä bi.

Kɛ kui yiowni

Mi ci pek in jur kɛ tkok, kä thielɛ guäth mi bi wua thin kä gori ɣöö deri liep rɛy kuakni ɛ wa bi guan cieŋ yɔdikä mi gori ɣöö deri yiow rep kɛ päthni tin kɔŋ, kiɛ bi cu thop ni yiow ɛ nyɔk.

Thok ŋäthä kam guan duel kɛnɛ jur

Däk kam guan duel kɛnɛ jur, kiɛ ram min jur duel, tuokɛ kɛ dup ti ŋuaan, thääŋ kiɛn kɛn ti:

 • ci ram min juri jɛn ɛ car i bɛ jiɛn bɛ lɛ wua jur guath mi dɔŋ
 • ci pek ruaac e ca lat cɛ thok.
 • gor guan duel luny duelɛ, kiɛ gore kɔk nidɛ.

Ci ram min juri jɛn yuor yiowni piny lok, kä cɛ thääŋ kuakni yaar bɔ kä cɛ duel cieŋ ɛjiäk ɛlɔŋ.

Mi gori ŋäc mi roŋ kɛɣöö de guan duel kɛbɛ ram min jur duel dak piny i di Ɛn jur kiɛ ciɛŋ kɛɛl la ŋäc ɛ nɔŋɛ kam ni naath mi ɛjin guan yaarä kiɛ jiäk ciɛŋdu kiɛ thieli pal piny, la ja ŋäckɛ.

Mi gori ɣöö riali liŋ dun ikä yiɛn guan duel

Mk gori jiɛn jin ram min juri jɛn, duel ɛn ci jur bi guan duel, kam pek mi par kɛ pek ɛn derɛ gor.

Mi gɔri ɣoo bi jiän guaath in juri, bi guan kuak ni kiɛ guaan ciɛŋ cɔl kɛ ɣoo bia päk in ci duɔth jɔr kä yɔw ŋac kä gɔrɛ jɛ ɛ gɔa ɛn ɣoo bi kɛn kuak thop ni kɛ gɔydiɛn.

 • Yɔdninɛyikä bi nɛy lät ŋäc du kɛ ruaac kɛ kui jur ticni min dere rep ŋäc da.
 • Lari jɛ guan duel mi gori jiɛn biɛ gor wargak kiɛ imiel, amani ɣöö deri jɛ yɔdikä.
 • Mi gor kɛ kä ji ɛ guan duel thop niɛ.
 • Thieec guan cieŋ kɛɣöö deri yiow ku tin ci duoth rɛc jek i di mi bɛ kam ji kiɛ cɛ bi ŋun.
 • Riali kuak diaal tin te duel i kä kä bi mi la dun du naŋ.
 • Tied nyin ku diaal tin kɔŋ amani wargakni ku dɔŋ ba ji luoc thääŋ yiowni ku.
 • Beny ni kuak tin ba ji lɔ jek kɛ kɛ piny cäät, talepon numbär, beny ni kɛ guan cieŋ.

Jek du kɛ kui du min ci duöth rɛc kä guan duel

Kɛn nɛy tin juɔr kɛ duäl kä kɛ bi kɛnɛ dhil ŋac ɛn ɣoo i ɛŋu cia riäk kä kɛ mɔ, kä bikɛnɛ kulɛ guic ɛn ɣoo mi tɛɛ kɛ mi dä kɛnɛ lat. bi kɛnɛ lat ji ɛ kɛn mi tɛɛ kɛ päk mi bi kɛnɛ kan kä ji.

Mi jin guan duel cu ram min juri jɛn mac, cu wargakni thany baŋ i kɛɣöö bi dur jek, mi gori luäk yɔtni nɛy i kä.

Cu wargak mi thielɛ mi te jin thany kɛ kui kä deri ran mac.

Däk jur mi pay tuok

Mi gori jiɛn beny cieŋ ɛn jur piny ɛ ken cäŋ ni cop, ci guan cieŋ ɛ bi nhök.

Ci guan cieŋ bi nhök kɛɣöö ciɛ lät kɛ thok dun kä ciɛ lɛ gɔr ni kɛ wargak ɛ cieŋ jiɛn ni bä bi ŋuod di yiow duel piny.

Ɛ cäŋ cuc i di bi yiow dhil yuor piny kɛ kui duel ciɛ lat, ɛ nimi ci ram min guan duel cɛ duelɛ ɛ jɛn bi thop yiowni kulɛ pal lɔ kɛɣöö ci wua rɛy ŋäth,yiɛn nɛ jɛ jin ram min kulɛ bäny ni duelɛ thielɛ ji cuŋ kä ca ji palikä kɛ ɣöö mi kän naath rɔ ŋäth thiɛlɛ ŋuot mi dä lat tin de ji luäŋ luak ɣön wua kä VCAT, kɛ kɛn nɛy tin dɛ luäŋ kɛ luäk.

Kuɛnɛ ɛ lɔŋ kɛ ɣoo biɛ ŋac ɛn kui juɔr.

Wargak dennä kiɛ duŋ wujurɛkä mi jä

Ɛ ŋuod payyi däk ni jure bi ŋuod kɛ mi bi yiow ɛ thoppi kɛɣöö biɛ kulɛ par yiɛn guan duel.

Mi ciɛ lɛ ɛn mi cä kɛ jɛ nɛmɛ bi ŋuod te kɛ yiow ti bi yuor piny kɛ kɔr päthni mi ŋuodɛ tä luɔcdu kɛ diw bi ŋäc du we rep kɛ wargak ni kɛ kui jur ticni.

Guan duel deri ɛ ji jiok i bi jiɛn dunni cɛ lar baŋ

Mi guan duel ji guic jiäk ciɛŋ du bɛ ji jiok i bi jiɛn kɛ thok puny.

 • ci den du kiɛ ŋuɔlu cɛ thok
 • kuak ci kɛn rɔŋ kä nɛy diaal
 • deri te kɛ nin 14 jur.

Ram min guan kuakni jɛn la laliaknikɛ i kɛ kuak ti jurɛ, ɛ cɛ dɛ met ɣön i kɛ kuak ti jiäk.

Guan kuakni cɛ naath ɛ lät thok kɛ kui kuak ni kɛ:

 • mi gor kɛn rialikä
 • mi jiäk kɛn kiɛ gɔwkɛ
 • mi ci jurien rɔ rep

Te kɛ dup ti ŋuaan te guan dennä derɛ kuakɛ kɛɣöö jɛn guän duel derɛ ji benɛ thieecɛ bi jiɛn kiɛ ŋuodi duel mi jin hä i ŋuod bi yiow rep.

Mi thieli ŋäc thin kiɛ kanɛ larji

Hän diw wue jɛ ga kan kɔn lät thuok ci liŋ ni ruaac mi ci ma guadɛ mi gori ɣöö yɔdninɛyikä.

Mi liŋi ni jɛ kä ran

Gor kɛ ɣöö ba ŋac mi cuci ba ji kulɛ luak yɔdninɛyikä kɛ kui min göri.

Tin bum buom tin de kɛ tied

 • Cu te kɛ mi dɔŋ mi bi thany ɛ nimi ŋic luoddɛ.
 • Cu wargak mi thielɛ mi te thin thany.
 • Tied kɔppi ni anän kɛ tin diaal tin thanyi.
 • Tied wargakni kun diaal yiɛnnɛ min ci den kã j̈.
 • Deri thieci kɛ wargak mi ca te kɛ mi piek kɛ yiow kɛ tin kɔŋ.
 • Tied wargak tin kam dun yiɛnɛ guan cieŋ kɛ kui kä ɣöö dɔŋ der te ke mi de yiɛn ɛ nyuak, kamni dun yiɛn jɛ.

Yɔtni nɛy i kä mi gɔri luäk kɛ kui juɔr in juri kuak kɛnɛ mi ti kɛ riɛk mi ci jäk.

Yuat ni kä 13 14 50 kɛ ɣoo bi ruac kɛ laat muktäpä kä Victoria